Kvartalsrapport jan-mars 1998

Kvartalsrapport januari - mars 1998 Koncernens resultat efter finansiella poster ökade med 50 procent och uppgick till 501 MSEK (333). Vinst per aktie ökade till 6,60 SEK (5,50). Bure Hälsa och Sjukvård stark omsättningstillväxt, +81 procent, och kraftigt förbättrat rörelseresultat före goodwillavskrivningar 26 MSEK (8). Bure IT/InfoMedia, stark volymökning och förbättrat resultat. Börsintroduktion av Guide Konsult i maj, skall ge 160 MSEK i värdeökning. Sifo Group börsnoteras under 1998. Chematur gör strategiskt viktigt förvärv av Plinke, Tyskland, börsnotering planeras första halvåret 1999. Bures affärsidé Bure skall som aktiv ägare tillföra kapital och kompetens i syfte att skapa hög värdetillväxt för aktieägarna. Detta sker bl a genom att Bure medverkar till att tydliggöra industriella värden och genomföra strukturförändringar Bures verksamhet utgörs av tre affärsområden Hälsa och Sjukvård, IT/InfoMedia och Investeringar. Kapitalförvaltningen är en integrerad del av moderbolaget. Hälsa och Sjukvård Medicinsk Service Hälso- och Vårdtjänster IT/InfoMedia IT-tjänster Informationstjänster Scribona Investeringar Helägda bolag Delägda bolag Fonder Koncernöversikt Koncernens resultat efter finansiella poster ökade till 501 MSEK (333). Resultatet inkluderar resultat från koncernens konsoliderade bolag med 271 MSEK, varav 168 MSEK är hänförligt till Scribonas avyttring av Svanströms. De operativa affärsområdena Bure Hälsa och Sjukvård och Bure IT/InfoMedia har utvecklats starkt samtidigt som betydande realisationsvinster genererats inom Bure Investeringar. Koncernens omsättning ökade till 3 128 MSEK (1 338). Ökningen beror framförallt på den höga tillväxten i verksamheterna inom affärsområdet Hälsa och Sjukvård samt konsolideringen av Scribona från 1 mars 1997. Vinsten per aktie uppgick till 6,60 SEK de första tre månaderna, vilket ger en vinst på 12,15 SEK per aktie för den senaste tolv månadersperioden. Koncernen investerade totalt 355 MSEK, varav 163 MSEK i aktier och andelar. Den räntebärande nettoskulden har sedan årsskiftet ökat till 108 MSEK (22). Soliditeten i koncernen uppgick vid rapportperiodens utgång till 52 procent, jämfört med 46 procent vid årsskiftet. Transaktionstakten i koncernen har varit hög under kvartalet. Förvärv har gjorts av bl a Bergen Medisinske Senter, Smärtkliniken Kronan (resterande 50 procent), Dimension (55 procent), Norlab och genom Nordic Capital 14 procent av Mölnlycke Health Care. I Nordic Capitals tredje fond, som startades i februari, deltar Bure med ett investeringsåtagande om 300 MSEK. Realisationsvinsterna i moderbolagets kapitalförvaltning uppgick till 47 MSEK. Aktieportföljens avkastning inklusive mottagna utdelningar uppgick till 20 procent. januari - mars 31 mar 31 dec Resultaträkning, 1998 1997Balansräkning, MSEK 1998 1997 MSEK Nettoomsättning 3 128,0 1 337,5Tillgångar Rörelsens kostnader-2 877,3 -1 288,4 Anläggningstillgångar 4 445,7 4 323,0 Resultatandelar i 4,9 14,2 Omsättningstillgångar 3 883,8 4 202,6 intressebolag Rörelseresultat 255,6 63,3Summa tillgångar 8 329,5 8 525,6 Utdelning 0,6 11,4 Realisationsvinster 246,3 239,9Eget kapital och skulder , netto Ränteintäkter 9,2 19,6 Eget kapital 4 298,8 3 937,3 Räntekostnader -14,0 -3,1 Minoritetsintressen 793,5 659,8 Övr finansiella 3,8 2,1 Avsättningar 202,5 201,5 poster Resultat efter 501,5 333,2 Långfristiga skulder 448,6 398,0 finansiella poster Minoritetsintressen -109,0 -23,3 Kortfristiga skulder 2 586,1 3 329,0 Skatter -31,6 -10,5Summa Eget kapital Nettoresultat 360,9 299,4och skulder 8 329,5 8 525,6 Koncernöversikt Bures substansvärde ökade under perioden från 88 SEK till 99 SEK per aktie. Cirka en tredjedel av investeringarna är onoterade innehav som värderats till bokfört värde. Guide Konsult med bokfört värde på 104 MSEK skall enligt gällande planer börsnoteras i slutet av maj. Utöver mottagen utdelning på 12 MSEK synliggöres värdetillväxt på cirka 150 MSEK, vid beslutat utförsäljningspris, sammantaget en substansvärdeökning motsvarande 3 SEK per aktie. Under perioden genomfördes en rekonstruktion av sågverksutrustningstillverkaren Troponor, vilken belastat koncernens resultat med 33 MSEK. Bureaktien Aktien utvecklades mycket starkt fram till den 25 mars då nytt all-time-high noterades på 134 SEK. Den 27 mars noterades aktien exklusive rätt till utdelning på 5,50 SEK per aktie. Substansvärdet uppgick till 99 SEK vid periodens utgång och till 95 SEK den 28 april. Antalet aktieägare har ökat starkt under året, från 7 700 till över 10 000 vid utgången av mars. Nyckeltal per aktie 980331 971231 961231 Nettoresultat*, 12,15 11,00 7,55 koncernen SEK Eget kapital, 78,80 72,20 66,00 koncernen SEK Substansvärde, 99 88 81 moderbolaget SEK Börskurs, SEK 121,00 104,50 81,00 Utdelning, SEK 5,50 5,00 Totalavkastning*, % 29 35 91 Aktiedata Antal aktier, tusen 54 550 54 550 54 550 Antal ägare 10 100 7 700 4 500 * Senaste tolv månaderna Kursutveckling av Bureaktien jmf generalindex Kv1 -98 Kv1 -97 1997 Nettoomsättning 544 300 1 488 Rörelsens kostnader -518 -292 -1 423 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 26 8 65 Ledning & nya projekt -7 -4 -26 Goodwillavskrivningar -7 -4 -19 Realisationsresultat 2 2 7 Rörelseresultat 14 3 27 Hälsa och Sjukvård Affärsområdet skallvara den aktör på hälso- och sjukvårdsmarknaden som bäst uppfyller de krav som ställs av patienter och sjukvårdens huvudmän Perioden har präglats av hög aktivitet och fortsatt resultatförbättring inom samtliga verksamhetsområden. Den fakturerade försäljningen ökade med drygt 80 procent till 544 MSEK (300). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och central administration för affärsområdet har förbättrats kraftigt och uppgick till 26 MSEK (8). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 14 MSEK (3). Hälso- och vårdtjänster Sjukvårds rörelseresultat före goodwillavskrivningar ökade till 14 MSEK (3). Den fakturerade försäljningen uppgick till 144 MSEK (43). Omsättningsökningen och resultatförbättringen kan främst hänföras till förvärvet av Volvat Medisinske Senter i Norge och Cityklinikerna med verksamhet i södra Sverige. Perioden kännetecknas av fortsatt god patienttillströmning, vilket möjliggör ytterligare organisk expansion. Under perioden förvärvade Volvat samtliga aktier i Bergen Medisinske Center. I februari utnyttjades optionen att förvärva de återstående 50 procenten i Smärtkliniken Kronan, vilket nu är ett helägt dotterbolag. Äldrevård redovisade ett rörelseresultat före goodwill-avskrivningar på 3 MSEK (2). Den fakturerade försäljningen uppgick till 28 MSEK (17). Verksamheterna inom MiaMedica och Oxie Vårdhem fusionerades i början av året med Bure Vård och Omsorg. Den ökade omsättningen kan främst hänföras till förvärvet av MiaMedica och den ökade avtalsvolymen. Arbetshälsovården redovisade ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar på 0 MSEK (1). Den fakturerade försäljningen uppgick till 126 MSEK (122). Resultatet påverkas av säsongsmässig variation med normalt svagare intjäning under årets inledning. Fakturerad försäljning Rörelseresultat före goodwillavsk MSEK Kv1- Kv4- Kv3- Kv2- Kv1- Kv1- Kv4- Kv3- Kv2- 98 97 97 97 97 98 97 97 97 Sjukvård 144 137 101 43 43 14 12 6 2 Äldrevård 28 31 21 26 17 3 2 5 3 Arbet 126 152 108 118 122 0 14 -1 2 shälsovård Diagnostik 114 90 72 78 75 4 4 2 3 Materialför 141 133 69 33 31 6 -1 2 1 sörjning Eliminering -8 -23 -8 7 12 - -2 1 2 , avyttrat Totalt 544 520 363 305 300 26 29 15 13 Rörelsemarg 4,8 5,6 4,1 4,3 inal, % Medicinsk Service Diagnostiks rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till drygt 4 MSEK (2). Den fakturerade försäljningen ökade till 114 MSEK (75). Inom verksamheten genomförs ett antal effektiviseringsprogram. Under perioden togs ytterligare steg i den internationella expansionen genom förvärven av MediLab i Köpenhamn och Norlab i Oslo. Resultatet har belastats med kostnader för ytterligare satsningar i Polen. Materialförsörjning har tecknat nya kontrakt med kommuner, landsting och hotell. Sammanslagningen till en nordisk organisation fortgår enligt plan. One-Stop konceptet innehållande bl.a. Internetbaserad handel är under implementering. Första kvartalets rörelseresultat uppgick före goodwillavskrivningar till 6 MSEK (1). Den fakturerade försäljningen ökade till 141 MSEK (31). Bure Managed Care Utvecklingsprojekt som finansieras av Bures moderbolag, Bure Managed Care, har präglats av ökad aktivitet. Picker Europe som är ett joint venture mellan Bure och the Picker Institute i Boston, har haft en hög aktivitet och genomfört studier såväl i Sverige som i Schweiz. Dessutom har ett omfattande pilotprojekt rörande diabetes påbörjats i Göteborg. IT/InfoMedia Affärsområdets vision är att skapa det ledande nätverket av företag inom IT- och informationstjänster i Norden Scribonas renodling och fokusering av verksamheten fortsatte genom avyttringen av Svanströms samt genom bolagsstämmans beslut om utdelning av Sifo Group till Scribonas aktieägare. Efter utskiftningen av aktierna kommer Sifo att bilda en stark enhet inom affärsområdets verksamhetsområde Informationstjänster. Inom Informationstjänster ingår också det snabbväxande mediaproduktionsbolaget Citat. Arbetet med börsnotering av Guide Konsult är nu inne i slutfasen med planerad notering på O-listan i slutet av maj. Utförsäljningskursen är fastställd till 87,50 SEK per aktie, vilket ger Bure en värdetillväxt på cirka 150 MSEK. Dessutom har Bure mottagit utdelning om 12 MSEK, totalt motsvarar detta en värdeökning på cirka 3 SEK per Bureaktie. Bures innehav på drygt 46 procent kommer att reduceras till cirka 34 procent genom utförsäljning av aktier samt genom nyemission. I januari slutfördes förvärvet av 55 procent av Dimension, vars verksamhet blir ett viktigt komplement i affärsområdets nätverk av IT-bolag. Dimensions affärsidé är att bygga komplexa IT-system baserade bl.a. på Unix-lösningar. IT-tjänster Den samlade faktureringen inom IT-tjänster ökade till 339 MSEK. Bolagens samlade resultat efter finansiella poster uppgick till 19 MSEK, varav Bures andel före goodwillavskrivningar och koncernjusteringar uppgick till 13 MSEK. Guide Konsult har fortsatt att utvecklas väl, resultatet efter finansnetto ökade till 10 MSEK. Bolaget har hög beläggning och god orderingång. Salcom Communication ökade omsättningen med 25 procent till 100 MSEK. Kostnader har tagits under första kvartalet för etableringen av det nya verksamhetsområdet System Management. Fakturerad försäljning Resultat efter Investerat Ägar- finansnetto 1 1 Kv1 -98 Kv1 97 1997 Kv1 -98 Kv1 97 1997 kapital andel Guide 131 101 430 10 9 26 104 46 Konsult 2 CR&T 4 - 15 1 - 2 8 45 Salcom 100 80 328 1 1 5 57 52 2 Dimension 83 - - 8 - - 100 55 Udac 23 7 54 -2 0 -6 33 100 Citat 43 16 83 4 2 5 31 85 Scribona 2 140 1 963 8 474 216 54 185 1 231 51 1 Bokfört värde vid utgången av perioden samt ägarandel av kapitalet 2 Förvärvat efter första kvartalet 1997 Dimensions verksamhet fortsätter att växa med stigande efterfrågan på bolagets produkter och tjänster. Udac och Adapt har nu fusionerats till ett bolag under namnet Udac. Den fakturerade försäljningen uppgick till 23 MSEK, dock är resultatet ännu inte uppe på tillfredsställande nivå. Förlusterna hänför sig helt till tidigare Adapts verksamhet. Informationstjänster Citat ökade den fakturerade försäljningen kraftigt till 43 MSEK (16). Resultatet efter finansiella poster fördubblades till 4 MSEK (2). Den goda utvecklingen kan hänföras till samtliga delar av verksamheten. Under perioden etablerade sig Citat även i Stockholm genom förvärvet av Reptil Grafiska och stärker därmed sin ställning som ett av Sveriges ledande mediaproduktionsbolag inom sina områden. Scribona Den fakturerade försäljningen för Scribonakoncernen uppgick till 2 140 MSEK (1 963), en ökning med 22 procent på jämförbara enheter. Resultatet efter finansnetto uppgick till 216 MSEK (54) inkluderar realisationsvinsten vid avyttringen av Svanströms om 168 MSEK, som genomfördes i början av året. Affärsområde Dataprodukter ökade försäljningen med 21 procent till 1 652 MSEK (1 364) med ett rörelseresultat på 17 MSEK (15). I mars erhöll affärsområdet i samarbete med IBM och återförsäljare sin största order någonsin, Volvo erbjuder samtlig personal i Sverige möjligheten att hyra ett PC-paket. Inom Affärsområde Kontorsmaskiner uppgick försäljningen till 310 MSEK (321) vilket är en ökning med 11 procent för jämförbara enheter. Rörelseresultatet uppgick till 18 MSEK (4). Affärsområde Informationstjänster med Sifo Group ökade försäljningen till 182 MSEK (150) med rörelseresultat på 15 MSEK (14). Försäljningsökningen är hänförlig till Observer. Investeringar Affärsområdet skall på kort till medellång sikt skapa värdetillväxt och utdelningskapacitet som ett komplement till övriga affärsområden. Under perioden har innehavet i Fritidsresor avyttrats vilket genererat en realisationsvinst på 128 MSEK. Avyttringar gjordes också av resterande innehav i Karlshamns, vilket gav en realisationsvinst om 82 MSEK. Totala realisationsvinster netto inom Investeringar uppgick till 196 MSEK. Bure har under perioden genom Nordic Capital investerat 96 MSEK i Mölnlycke Health Care vilket motsvarar en ägarandel om 14 procent. Ägarandelen i Troponor har minskat från 66 till 40 procent efter den rekonstruktion som genomförts och som också medförde att bolaget fått en ny huvudägare. Rekonstruktionen har medfört att Bures koncernmässiga resultat har belastats med 33 MSEK, varav 21 MSEK avser realisationsförlust vid avyttring av aktier. Helägda bolag Chematur Engineerings resultat efter finansiella poster uppgick till -16 MSEK. Verksamhetens intäkter styrs av projektens löptid och resultatet uppkommer efterhand som projekten upparbetas. Orderstocken uppgår till cirka en miljard SEK. Åre Vemdalens resultat uppgick till 62 MSEK (69) efter finansiella poster. Minskningen kan framförallt hänföras till lägre omsättning p.g.a. dåligt väder samt att påsken i år inföll i april. I januari beslutades om kraftfulla satsningar i form av investeringar i liftar, service och snöproduktionsutrustning. Fakturerad försäljningResultat Investerat Ägar- efter finansnetto 3 3 Kv1 -98 Kv1 97 1997 Kv1 - Kv1 1997 kapital andel 98 97 Chematur 48 111 447 -16 -7 20 125 100 Åre 133 138 195 62 69 29 143 100 1 Vemdalen Gunnebo 807 612 3 086 28 12 155 215 35 2 Svolder - - - 30 57 277 105 25 Troponor 87 80 462 -11 -18 -59 49 40 Citykurorte 7 - 10 -4 - -23 5 100 r 1 Proforma för 1997 års värden 2 Avser perioden 1201-0228 3 Bure bokförda värde vid utgången av perioden samt ägarandel av kapitalet Investeringar Delägda bolag Gunnebos resultat efter finansiella poster mer än fördubblades under perioden till 28 MSEK (12). Den fakturerade försäljningen ökade med 32 procent och uppgick till 807 MSEK (612). Resultatet har förbättrats till följd av en ökad volym och tidigare genomförda strukturåtgärder. Affärsaktiviteten är hög och samtliga affärsområden redovisar ökad orderingång. Svolder har brutet räkenskapsår med bokslut den 31 augusti. Det senaste halvårets resultatet efter skatt uppgick till 80 MSEK (100). Substansvärdet ökade under samma period med 13 procent inklusive lämnad utdelning. Den 27 mars uppgick substansvärdet till 153 SEK per aktie eller totalt 979 MSEK. Troponor redovisar ett resultat efter finansiella poster på -11 MSEK (-18). Resultatet har ännu inte fullt påverkats av det rekonstruktionsarbete som nu genomförs. Fonder Nordic Capitals investorer förvärvade under perioden, förutom Mölnlycke Health Care, även majoriteten i Essex. Bures investering på 15 MSEK ger en andel som uppgår till drygt 7 procent. Essex är en kontraktstillverkare av elektronikprodukter med tyngdpunkt på medicinteknik, telekom och industriell processtyrning. Essex är den första investeringen i Nordic Capitals nyetablerade tredje fond. Kapitalförvaltningen, MSEK 1998 1997 1996 1995 1994 Aktier 977 836 713 593 1 182 Räntebärande placeringar 247 431 1 033 864 1 014 Totalt 1 224 1 267 1 746 1 457 2 196 Realisationsvinster, netto 47 318 79 185 361 Aktieportföljens avkastning, 19,7 26,4 54,5 17,4 9,8 % Moderbolaget Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 233 MSEK (238). Bures redovisade substansvärde ökade sedan årsskiftet med 13 procent och uppgick den 31 mars till 99 SEK per aktie. Kapitalförvaltningen ingår som en integrerad del i moderbolagets verksamhet. Aktieportföljen har givit en avkastning på 20 procent jämfört med Findatas Avkastningsindex på 19 procent. Under perioden ökade övervärdet i aktieportföljen från 15 MSEK till 139 MSEK samtidigt som resultatet netto av försäljningarna uppgick till 45 MSEK. Reavinster i den räntebärande portföljen uppgick till 2 MSEK. Periodens resultat har belastats med 7 MSEK i reserveringar för värdeökning i de av bolaget utställda syntetiska optionerna. Under perioden investerade moderbolaget 241 MSEK. Moderbolagets soliditet uppgick till 94 procent (88). Personal Medelantalet anställda i koncernen uppgick siste mars till 6 052 (5 628) och i moderbolaget till 26 varav 8 tillhör affärsområdesledningarna i IT/InfoMedia och Investeringar. Efter rapport periodens utgång Vid Scribonas bolagsstämma i april beslöts att Sifo Group skall utdelas till aktieägarna. Sifo skall därefter noteras på Stockholms Fondbörs. I början av maj kommer Bures moderbolag att erhålla cirka 180 MSEK i utdelning från Scribona motsvarande 10,50 SEK per aktie, varav 7,50 SEK utgör extra utdelning. I april förvärvade Chematur Engineering det tyska engineeringbolaget Plinke. Plinke är verksamt inom områdena återvinning, rening och koncentrering av syror. Efter förvärvet kommer Chematur nu också att ha en ledande position inom områdena rening och koncentrering av syror. Det sammanslagna Chematur och Plinke beräknas omsätta över 600 MSEK under 1998 med ett resultat efter finansiella poster om minst 40 MSEK och goda utsikter för 1999. Kapitalförvaltningens räntebärande placeringar avvecklades i början av april. Roger Holtback VD och Koncernchef Göteborg den 29 april 1998 Investment AB Bure (publ) Resultaträkning Kv1 -98 Kv4 -97 Kv3 -97 Kv2 -97 Kv1 -97 koncernen, MSEK Nettoomsättning 3 128,0 3 423,4 2 306,1 2 796,6 1 337,5 Rörelsens kostnader -2 877,3 -3 393,7 -2 341,5 -2,789,3 -1 288,4 Resultatandelar i 4,9 16,2 40,7 26,4 14,2 intressebolag Rörelseresultat 255,6 45,9 5,3 33,7 63,3 Utdelning 0,6 0,8 0,3 17,2 11,4 Realisationsvinster, 246,3 37,8 170,0 109,4 239,9 netto Ränteintäkter 9,2 11,3 14,1 20,8 19,5 Räntekostnader -14,0 -14,1 -4,8 -9,4 -3,1 Övriga finansiella 3,8 6,3 -5,7 8,9 2,1 poster Resultat efter 501,5 88,0 179,2 180,6 333,1 finansiella poster Minoritetsintressen -109,0 -12,8 -14,4 -34,8 -23,3 Skatter -31,6 -56,8 -8,1 -18,9 -10,5 Nettoresultat 360,9 18,4 156,7 126,9 299,3 Substansvärde Kv1 -98 Kv4 -97 Kv3 -97 Kv2 -97Kv1 -97 moderbolaget, MSEK Hälsa och Sjukvård 517 501 480 396 318 IT/InfoMedia: 1 813 1 575 1 434 1 437 1 526 Scribona Övriga 333 233 228 196 196 bolag Investeringar: 632 485 603 501 499 Gunnebo Svolder 246 264 293 245 212 Nobel 210 227 - - - Biocare Åre 143 143 143 117 108 Vemdalen Chematur 125 125 125 125 125 Troponor 49 59 94 94 94 Karlshamns - 99 81 73 19 Nordic 160 71 55 55 55 Capital Spira - - - 183 278 Övriga 54 54 39 55 36 bolag Kapitalförvaltning: 977 836 999 778 777 Aktier Räntebärande 247 431 403 453 767 Övrigt 144 85 58 43 54 Summa Tillgångar 5 650 5 188 5 035 4 751 5 064 Skulder -231 -370 -20 -18 -26 Substansvärde 5 419 4 818 5 015 4 733 5 038 Per aktie, SEK 99 88 92 87 92 Beräkning av Bures Substansvärde Substansvärdet definieras som skillnaden mellan moderbolagets tillgångar och skulder, där de marknadsnoterade tillgångarna värderats till marknadsvärde. Beräkningen av Bures substansvärde sker med utgångspunkt från moderbolagets balansräkning och utgörs av synligt eget kapital, inklusive resultat under perioden och övervärden i marknadsnoterade tillgångar. Börsnoterade värdepapper värderas till aktuell börskurs utan hänsyn till eventuellt mervärde i kontrollposter. Bures innehav av penningmarknadsinstrument värderas till kurs beräknad efter gällande marknadsränta. Bures innehav av aktier i onoterade bolag tas upp till bokförda värden. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta ger Holtback, VD, 031-335 76 35 ns Ljungkvist, Finansdirektör, 031-335 76 35 edrik Sanell, IR ansvarig, 031-335 76 51 Information finns också på www.bure.se Kommande rapporter: lvårsrapport publiceras den 27 augusti 1998 omånadersrapport publiceras den 5 november 1998 Bokslutskommuniké publiceras i februari 1999 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (980504Kv1-98.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar