Niomånadersrapport januari-september 1999

Niomånadersrapport januari-september 1999 *Bure Hälsa och Sjukvård ökade omsättningen med 32% och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar till 102 MSEK (46), vilket innebär en marginal på 6,6% (3,9). *Utdelning och börsnotering av Bure Hälsa och Sjukvård föreslås till år 2000. *Fortsatt positiv utveckling för Bure Utbildning och Bure InfoMedia. *Väsentligt lägre resultat i Bure Investeringar. *Koncernens realisationsvinster uppgick till 200 MSEK (588). Resultat efter finansiella poster uppgick till 244 MSEK (729). Efter rapportperioden; *Bure Hälsa och Sjukvård har träffat avtal om förvärv av S:t Görans Sjukhus med tillträde i december. *55% av innehavet i MediaMetrix har avyttrats med en realisationsvinst om 80 MSEK. *Bure Investeringar har avyttrat Troponor och Åre Vemdalen som ett led i koncentrationsstrategin. Reavinsterna beräknas uppgå till drygt 90 MSEK i koncernen. Koncernens överskottsmedel från SPP uppgår till 310 MSEK (2,84 SEK per aktie) - ingår ej i resultatet. Koncernöversikt Bures fokusering mot den kunskapsbaserade tjänstesektorn omfattar affärsområdena Hälsa och Sjukvård, IT, InfoMedia och Utbildning. Samtliga affärsområden visade en god tillväxttakt och koncernens nettoomsättning uppgick till 10 815 MSEK (9 492). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 244 MSEK (729). Föregående års resultat innehöll realisationsvinster på 588 MSEK. Under tredje kvartalet slår tjänstesektorns normala säsongsvariationer igenom i resultatet på grund av lägre beläggning under semestermånaderna. Bures fyra fokuserade Nettoomsättning Rörelseresultat före affärsområden, MSEK jan-sep goodwillavskrivningar jan-sep 1999 1998 +/- 1999 1998 +/- 1 Bure Hälsa och Sjukvård 1 563 1 186 32% 102 46 122% Bure IT 1 117 711 57% 58 70 -17% Bure InfoMedia 856 725 18% 99 65 52% Bure Utbildning 458 - - 34 - - 1 exklusive Simonsen Försäkringsbolaget SPP har beslutat om en engångsåterbäring till sina kundföretag. Bure-koncernens andel härav, enligt besked från SPP, uppgår till 310 MSEK. På grund av att regler och tidpunkt för användningen inte är fastställda har dessa ännu ej tagits upp som tillgång i balansräkningen. Affärsområdet Bure Hälsa och Sjukvård uppvisade en hög tillväxt och kraftigt förbättrade rörelsemarginaler. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 122 procent till 102 MSEK (46). Omsättningen ökade med 32 procent till 1 563 MSEK (1 186). Rörelse-marginalen har ökat till 6,6 procent jämfört med 3,9 procent 1998. Bure IT, som är ett av Sveriges ledande IT-nätverk, redovisade ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar på 58 MSEK (70). I resultatet ingår realisationsvinster om 14 MSEK (39). Nettoomsättningen ökade med 57 procent till 1 117 MSEK (711). Affärsområde Bure InfoMedias investering i USA-bolaget MediaMetrix på 33 MSEK hade 30 september ett marknadsvärde på ca 220 MSEK. Bure InfoMedia redovisade en ökning av rörelseresultat före goodwillavskrivningar om 52 procent till 99 MSEK (65). Nettoomsättning ökade med 18 procent till 856 MSEK (725). Bure Utbildning har haft starkt ökad efterfrågan inom såväl företagsutbildning som skolor. Vittra Kompetens har etablerats för att säkerställa den kvalitetsdimension som Vittra-modellen kräver. Affärsområdets nettoomsättning uppgick till 458 MSEK. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 34 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,5 procent. Koncernens räntebärande nettolåneskuld har ökat till 2 883 MSEK (962). Moderbolagets banklån uppgick till totalt 1 557 MSEK. Soliditeten i koncernen uppgick den 30 september till 35 procent (47). Vid årsskiftet uppgick soliditeten till 39 procent. Kapitalförvaltningen uppvisade under perioden en avkastning på 30 procent. Findatas avkastnings-index uppgick samtidigt till 21 procent. Realisationsvinsterna inom kapitalförvaltningen uppgick till netto 155 MSEK (140). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00420/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00420/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar