Stockholms läns landsting väljer Bure som köpare av S:t Görans Sjukhus

Stockholms läns landsting väljer Bure som köpare av S:t Görans Sjukhus Stockholms läns landsting har idag beslutat att välja Bure Hälsa och Sjukvårds anbud avseende verksamheten vid S:t Görans Sjukhus AB. Parterna har därför tecknat ett ramavtal innebärande att Bure Hälsa och Sjukvård förvärvar aktierna i bolaget. Bure Hälsa och Sjukvård är landets ledande företag för produktion av offentligt finansierad hälso- och sjukvård. "Att Stockholms läns landsting nu går vidare med Bure visar att man har ett stort förtroende för vår kompetens och förmåga. Vårt anbud bygger på att S:t Göran ges möjlighet till långsiktig utveckling och att sjukhuset i framtiden kan stärka sin ställning som landets ledande akutsjukhus ", säger Per Båtelson, VD för Bure Hälsa och Sjukvård. Parterna har undertecknat ett ramavtal där riktlinjerna för överenskommelsen finns angivna. De förhandlingar som nu startar beräknas slutföras kring halvårsskiftet varefter ett slutgiltigt avtal ingås. Ramavtalet innehåller två väsentliga delar. Dels förvärv av aktierna i S:t Görans Sjukhus AB, dels villkoren för produktion av en garanterad vårdvolym under sju år. Dessutom innehåller avtalet betydande satsningar i bl a vårdutveckling och IT-stöd. "Bure Hälsa och Sjukvård kommer att bli en viktig partner till Stockholms läns landsting. Vår ambition är att ta tillvara och fortsätta det framgångsrika utvecklingsarbete som redan idag kännetecknar S:t Göran och till detta addera vårt eget kunnande och våra erfarenheter. I samverkan med landstinget och S:t Görans vårdgrannar vill vi också finna vägar för att ytterligare förbättra kvaliteten för patienterna", säger Per Båtelson. S:t Görans Sjukhus AB erbjuder vård och omsorg åt ca 300.000 invånare i Stockholm och har sedan 1994 drivits som helägt aktiebolag av Stockholms läns landsting. Sjukhuset omsätter ca 750 MSEK och har ca 1300 anställda. Närmare 80 procent utgörs av akutsjukvård. Bure Hälsa och Sjukvård ingår i Investment AB Bure och är landets ledande privata vårdproducent med uppdrag för ett stort antal landsting och kommuner. Verksamhet drivs inom områdena sjukvård, äldrevård, arbetshälsovård, diagnostik samt materialförsörjning. Bure Hälsa och Sjukvård har f n en årsomsättningstakt på ca 3 miljarder kronor och ca 3400 medarbetare varav ca 500 är läkare. Företaget är etablerat i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Schweiz och Polen. Göteborg den 7 maj 1999 Investment AB Bure (publ) Forts. nästa sida Bure, Stockholms Landsting och S:t Görans Sjukhus inbjuder till presskonferens idag, 7 maj 1999, kl.10.30. Plats: S:t Görans Sjukhus, Hörsalen (huvudentrén, hiss C, plan 2) Medverkande: Roger Holtback, VD och koncernchef Bure Per Båtelson, VD Bure Hälsa & Sjukvård Ralp Lédel, finanslandstingsråd Stig Nyman, sjukvårdslandstingsråd Folke Schött, sjukvårdslandstingsråd Anders Käärik, sjukvårdslandstingsråd Stellan Ungerholm, VD S:t Görans Sjukhus Efter presskonferensen finns möjlighet till guidad visning av sjukhuset. För mer information kontakta: Per Båtelson, VD Bure Hälsa och Sjukvård 031-335 76 65 Saila Horttanainen, informationschef Bure Hälsa och Sjukvård 070-622 76 06 Ulrika Stenson, Investor Relations Bure 031-335 76 51 http://www.bure.se Bure Hälsa och Sjukvård Maj 1999 Bure Hälsa och Sjukvård ingår i Investment AB Bure och är landets ledande privata vårdproducent med uppdrag för ett stort antal kommuner och landsting. I nära samverkan med uppdragsgivarna förverkligar Bure Hälsa och Sjukvård nya koncept, som utvecklar och effektiviserar verksamheten till förmån för såväl patienter som beställare. Företaget är etablerat i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Schweiz och Polen. Års-omsättningstakten är ca 3 miljarder kronor och antalet medarbetare uppgår till ca 3400. Drygt en tredjedel av verksamheten finns utanför Sverige. Verksamheten drivs inom fem områden; Sjukvård: Genom att kombinera patientfokusering, medicinsk etik och affärsmannaskap vill Bure leverera en högkvalitativ och resurseffektiv sjukvård. Verksamheten omfattar såväl öppen som sluten hälso- och sjukvård. Ambitionen är att erbjuda en vård över traditionella specialistgränser och huvudmannaskap där patienten är i centrum. Genom egna effektiva vårdadministrativa system frigörs resurser till förmån för den patientnära vården. I Sverige drivs verksamheten genom Bure Specialistsjukvård i Stockholm, Göteborg, Skåne-regionen, Örebro och Linköping. I Norge drivs verksamheten genom Volvat-koncernen. Sjukhusen inom Charter Medical of England och La Métairie i Schweiz är specialiserade inom psykiatri och ingår i Bure sedan april i år. Årsomsättningen uppgår till ca 850 miljoner kronor. Antalet medarbetare är ca 1075. Äldrevård: Verksamheten inom äldrevård skall möta det ökande behovet av högkvalitativ och individuellt anpassad äldreomsorg. Bure satsar på egna koncept, bl a för integrerat vård- och trygghetsboende, och deltar ej i kortsiktiga upphandlingar. Årsomsättningen uppgår till 200 miljoner kronor och antalet anställda är 300. Arbetshälsovård: Arbetshälsovården erbjuder tjänster som långsiktigt bidrar till företags och organisationers välbefinnande och lönsamhet. Tjänsteutbudet rör medarbetarnas hälsa ur olika aspekter såsom friskvård, hälsovård, sjukvård, rehabilitering, stöd vid missbruk, krisstöd och arbetsmiljöutveckling. Årsomsättningen är 490 miljoner kronor och antalet anställda 750. Största delen av verksamheten finns inom Previa. Diagnostik: Laboratoriemedicin och diagnostiskt radiologi för öppen och sluten sjukvård ingår i området Diagnostik. Inom området laboratoriemedicin utförs även klinisk forskning för läkemedelsindustrin. Årsomsättningen uppgår till 600 miljoner kronor, antalet anställda är 600. Materialförsörjning: Verksamhetsområde Materialförsörjning är med fullservicekonceptet One Stop - baserat på elektronisk handel - en leverantörsneutral aktör inom försörjning av förbrukningsmaterial och utrustning till sjukvården. Verksamheten drivs under namnet Simonsen och omsätter 700 miljoner kronor. Antalet anställda uppgår till 570. Utöver de fem verksamhetsområdena finns även bolaget Bure Managed Care som arbetar med utveckling av vårdkoncept - bl a för personer med kroniska sjukdomar - där patientens behov och aktiva medverkan är i fokus. Bure Managed Care är också engagerat i Picker Europe som arbetar med mätningar av patientupplevd kvalitet bl a på uppdrag av svenska sjukhus och hälsoministerierna i England och Schweiz. För mer information kontakta Saila Horttanainen, informationschef Bure Hälsa och Sjukvård, tel 070-622 76 06, eller besök Bures hemsida: http://www.bure.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00160/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar