Styrelsen preciserar utdelningspolitiken

Styrelsen preciserar utdelningspolitiken - minst 5 kronor i utdelning 1997, 1998 och 1999 - Strategi för värdetillväxt och utdelning - fokus på kassaflöden Bures substansvärde uppgick den 16 december till 78,50 SEK per aktie. Den totala värdetillväxten under året, inklusive till aktieägarna lämnad utdelning, uppgick den 16 december till 25,8 procent. Styrelsens beslutade utdelningspolitik innebär att minst fem procent av redovisat substansvärde skall delas ut till aktieägarna. För åren 1997, 1998 och 1999 avser styrelsen föreslå respektive bolagsstämma en utdelning om lägst 5.00 kronor per aktie. Den 16 december motsvarar det en direktavkastning på 6,8 procent. Strategin att fokusera på investeringar med hög värdetillväxt och goda kassaflöden stöder den preciserade utdelningspolitiken. Bure har under 1996 fokuserats mot tre områden: Bure Hälsa och Sjukvård, Bure IT/InfoMedia och Bure Investeringar. Genom dels den långsiktiga uppbyggnaden av Bure Hälsa och Sjukvård och Bure IT/InfoMedia, dels genom arbetet att skapa goda kassaflöden i Bure Investeringar skall Bure sträva efter att säkerställa både hög tillväxt och en god utdelningskapacitet de kommande åren. Kapitalförvaltningen skall aktivt stödja denna ambition. Strävan är också att utnyttja investmentbolagets skattemässiga fördelar vad gäller realisationsvinster och utdelningar. För 1997 - 1999 föreslår styrelsen en preciserad utdelningspolitik. Minst fem procent av substansvärdet, dock lägst 5,00 kronor föreslås årligen att delas ut under tre år framöver, förutsatt respektive bolagsstämmas godkännande. Det innebär att Bureaktien får en direktavkastning på 6,8 procent räknat på en kurs på 73,50 kronor (per den 16 december). "Med den fastställda strategin och den preciserade utdelningspolitiken är ambitionen att skapa en aktie med såväl hög värdetillväxt som god utdelning, säger Bengt Eskilson, Styrelseordförande i Investment AB Bure. Hittills i år har beslut om investeringar på 1 045 MSEK tagits och avyttringar har gjorts med 912 MSEK varav 880 MSEK avser avyttringen av Skåne-Gripen. Utöver Skåne-Gripen har avyttringar gjorts av Malmöhus Invest och idag av Västsvenska Bygge och Bostad Intressenter. Avsikten är dessutom att avyttra aktierna i Karlskoga Invest. I och med avyttringarna kommer, som deklarerades i niomånadersrapporten, Bure Utvecklings verksamhet i sin nuvarande form att upphöra vid årsskiftet. Fortsatt expansion i Bure Hälsa och Sjukvård Bure Hälsa och Sjukvårds omsättning har ökat från 470 MSEK 1995 till drygt en miljard för innevarande år. Utvecklingen går idag mot två separata verksamheter där Medicinsk Service står för en del och vårdverksamheten med Arbetshälsovård, Specialistsjukvård och Äldrevård för en annan. Medicinsk Service bygger på en satsning på kvalitet som i kombination med nya lednings- och ekonomisystem samt utnyttjande av skalfördelar skapar ökad kapacitet och intjäningsförmåga. De två verksamhetsområdena Laboratorietjänster och Distribution av sjukvårdsmateriel har flera gemensamma faktorer och bygger på likartade koncept. Hela affärsområdet Medicinsk Service utvecklas alltmer som en separat rörelse inom Bure Hälsa och Sjukvård. Arbetshälsovård, Specialistsjukvård och Äldrevård kommer liksom Medicinsk Service att utvecklas som självständiga enheter. Samtidigt pågår ett arbete att integrera delar av områdena. Stora synergieffekter finns både när det gäller kapacitet och kompetens. Målet är att med en integrerad vårdverksamhet, ett nätverk av vårdleverantörer etablerade i Sveriges större befolkningscentra, skapa förutsättningar för att genomföra s k Integrerade Vårdplaner. Patienten sätts i fokus när det gäller hälsa, vårdbehov och finansieringen av detta. "Vi vill vara med och sätta patienten i centrum och tillgodose individuella behov snarare än organisationens", säger Roger Holtback. "Vi fortsätter att utveckla och fördjupa samarbete med vårdens huvudmän". Bure IT/InfoMedia i snabb utveckling efter etablering våren 1996 Bures ambition är att utveckla nya affärer som karaktäriseras av stark tillväxt och i branscher med fragmenterade strukturer. Det skall vara möjligt att nå ledande positioner och det skall finnas förutsättningar för en fortsatt hög värdetillväxt. Detta var utgångspunkten när Bure våren 1996 valde att etablera IT/InfoMedia som ett andra affärsområde. Bure IT/InfoMedia har inriktats mot fyra områden. IT för hälso- och sjukvård, IT Konsulting, Mediaproduktion och Informationstjänster samt Bures innehav i Scribona. Målsättningen är att de ingående företagen skall utvecklas självständigt, men samtidigt skall samarbete främjas mellan företagen i syfte att identifiera och utnyttja synergier. Flera förvärv har gjorts under året av bl a Adapt Information Systems inom IT för hälso- och sjukvård och Citat Mediaproduktion. Under senare delen av året förvärvades också 45 procent av aktierna i Guide Datakonsult som blir en betydande del inom IT Konsulting. Scribona har under året alltmer stärkt sin ställning som Sveriges ledande distributör av dataprodukter och kontorsmaskiner. Dessutom har affärsområde Informationstjänster visat på ett starkt resultat med en hög tillväxt. I samband med förvärvet av Sifo i juni meddelades att Scribona Informationstjänser avses att börsnoteras om möjligt under 1997. Bure Investeringar blir Bures tredje verksamhetsområde Bure Investeringar är resultatet av de sammanslagna delarna Venture Capital och Aktiva Placeringar. Syftet är att genom investeringar på kort till medellång sikt (2-5 år) skapa god avkastning och utdelningskapacitet. Investeringarna inom området har olika inriktning, med en blandning av hel- och delägda innehav och investeringar i fonder. "I Bure Investeringar skall vi helt enkelt försöka göra bra affärer, byggt på sunt industriellt tänkande" säger Roger Holtback. "Detta har fungerat väl sedan starten av Bure med gott ekonomiskt resultat. Vi prioriterar även här investeringar med hög tillväxt och goda kassaflöden". I Bure Investeringar ingår de noterade bolagen Spira, Gunnebo och Svolder. Samtliga har under året utvecklats väl. Utöver dessa ingår de onoterade bolagen Troponor, som tillverkar sågverksutrustning, Chematur som säljer och projekterar anläggningar inom kemisk processindustri och Innovationskapital som investerar i mindre företag i tidiga skeden, framförallt inom IT och Medicin. I Bure Investeringar ingår också innehaven inom ramen för Nordic Capital. I november offentliggjordes planerna på att förvärva Åre Invest som i sin tur äger stora delar av fjällanläggningen i Åre. Anläggningen består framförallt av liftsystemet i Åre och närliggande orter samt ett antal hotell- och restauranganläggningar. Omsättningen för 1996 beräknas uppgå till ca 170 MSEK. Under 1997 kommer ytterligare förvärv att göras inom samtliga affärsområden. Fokus kommer att ligga på expansion och förbättring av lönsamheten i Bure Hälsa och Sjukvård samt fortsatt utbyggnad av Bure IT/InfoMedia. Göteborg den 17 december 1996 Styrelsen i Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Roger Holtback, VD 031-35 76 35 Hans Ljungkvist, Ekonomi- och finansdirektör 031-35 76 35 Hans Eric Melin, Investor Relations 031-35 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (961217utdelningspolitiken.doc)

Prenumerera