CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ) delårsrapport januari-mars 2018

FÖRSTA KVARTALET 2018  

Siffror jämfört med januari – mars 2017

  • Nettoomsättningen minskade till 96 MSEK (168) 
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 MSEK (21) 
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4 MSEK (-9) 
  • Eget kapital uppgick till 182 MSEK (153) 
  • Likvida medel var vid periodens slut 38 MSEK (10) 
  • Antal produktionsstartade bostäder 0 st (119 st)
  • Antal bostäder i pågående produktion 309 st (346 st)
  • Antalet färdigställda bostäder 48 st (7 st)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER JANUARI-MARS 2018  

  • 48 nya radhus i Örebro och Östersund har färdigställts.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.


Denna information är sådan information som CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl 08.00. 

För ytterligare information, var god kontakta: 

Jonas Åkerman, VD 

+46 76 196 55 02 

 jonas.akerman@byggabostader.se 

Johanna Clason, CFO 

+46 70 667 78 40 

johanna.clason@byggabostader.se  

Bygga Bostäder utvecklar, säljer och producerar prisvärda bostadsrätter av hög kvalité i standardiserade radhus och flerbostadshus. Bygga Bostäder har en unik position som nischaktör i mellanstora svenska städer där tillväxten och efterfrågan på bostäder är stark. Bygga Bostäder kontrollerar hela projekten från markprojektering, byggnation till slutbesiktning. I kombination med standardiserade bostäder medför detta effektiva processer och lägre byggrisk.

Om oss

Bygga Bostäder utvecklar, säljer och producerar bostadsrätter i form av lägenheter av hög kvalitet i standardiserade radhus, punkthus och villor. Bygga Bostäder har en unik position som nischaktör i mindre och mellanstora svenska städer med stark efterfrågan på bostäder. Med tillgång till en egen byggorganisation kan Bygga Bostäder kontrollera hela projektprocessen från markprojektering till slutbesiktning, vilket medför effektiva processer och lägre byggrisk.

Prenumerera

Dokument & länkar