Ny bnp-prognos från Byggentreprenörerna

Ny produktionsbaserad prognos: Dämpad produktionsutveckling hos exportföretag ger svagt 1999 BNP växer med 2,7 procent i år och med 1,9 procent 1999. Sysselsättningen stiger med drygt en procent eller runt 50 000 personer i år och 1999 med 0,7 procent eller knappt 30 000 personer. Det framgår av en produktionsbaserad BNP- och sysselsättningsprognos som Byggentreprenörerna och Olle Lindgren Makroekonomisk Rådgivning offentliggjorde på onsdagen. Liksom under 1997 är det en stark industrikonjunktur som driver svensk ekonomi under 1998. Även byggandet och närliggande branscher som trävaru-, jord- och stenindustrin ökar. Produktionen av tjänster ökar framförallt i den finansiella sektorn och i konsultföretagen. Snabbast expanderar uthyrningsföretagen. För 1999 reviderar många exportberoende företag ned sina planer markant. BNP-tillväxten dras därmed ned till under två procent. Byggandet och därtill kopplade branscher fortsätter däremot att expandera. Offensiva produktionsplaner kännetecknar elektronikindustrin samt stora delar av den inhemska ekonomin som hotell- och restaurangnäringen, handeln och finanssektorn. Prognoserna bygger på en enkät till hundratalet produktions- och in-köpschefer som bedömt utvecklingen i sina respektive branscher. Bedömningarna vägs samman och summeras till totalnivå. Enkäterna, som genomförts fyra år i rad, har visat sig mycket träffsäkra. Förklaringen ligger förmod-ligen i att prognoserna är genuina, dvs de tillfrågade produktions- och inköpscheferna gör “rena“ be-dömningar på basis av ingående kunskaper om respektive bransch. Branschbedömningar utgör cen-trala delar i det egna företagets verksamhet och fokuseringen på produktionen inom ett antal bran-scher som bedömarna känner inifrån gör att svårigheterna med de traditionella, efterfrågebaserade prognoserna undviks. I dessa gäller det att rätt bedöma mycket stora efterfrågeaggregat som exem-pelvis privat konsumtion, export och lagerinvesteringar, vilket erfarenhetsmässigt visat sig mycket svårt. (För kompletterande information; Olle Lindgren, 08-766 63 18, Göran Johansson Grahn 08-698 58 68, Ulf Perbo 08-698 58 62) Läs hela rapporten i bifogad fil, eller kontakta Anna Grönlund på Byggentreprenörerna så skickar vi den! Anna når du på telefon 08-698 58 23, e-post anna.fridell-gronlund@bygg.org