Förenkla LOU så får vi lägre kostnader och bättre konkurrens

Byggherrarna föreslår att vid upphandlingar under 600 000 kr för varor och tjänster samt under 5 miljoner kr för byggentreprenader ska offentliga beställare få större frihet att utforma egna riktlinjer för hur deras upphandling ska ske och dokumenteras.

Organisationen Byggherrarna har medlemmar som är verksamma inom näringsliv, kommuner, landsting och staten och står för cirka 75 procent av de bygginvesteringar som görs i Sverige. Totalt gjordes under 2008 bygginvesteringar för 262 miljarder kronor varav hälften var offentligt byggande. – Enklare regler för offentlig upphandling skulle minska kostnaderna och ge ökad rättvisa bättre konkurrens och mindre krångel, säger Mats Björs, vd för Byggherrarna. Lagen om Of-fentlig Upphandling (LOU) är inte anpassad för mindre upphandlare och leverantörer anser Mats Björs. Sverige har onödigt krångliga regler vilket kostar samhället mycket pengar. LOU styrs av direktiv från EG-rätten. Dessa innebär att leverantörer ska kunna delta i konkur-rens och på lika villkor i upphandlingar inom den offentliga sektorn. Över EG:s s.k. tröskel-värden, knappt 2 miljoner kr för varor och tjänster samt knappt 50 miljoner kr för byggentre-prenader, finns särskilda regler i EG-rätten. Under EG:s tröskel¬värden kan medlemsstaterna själva bestämma om nationella regler ska införas. Sverige har hittills valt att detaljreglera mer än de flesta andra medlemsstaterna även för upphandlingar under EG:s tröskelvärden. – Detaljregler för upphandlingar av mindre omfattning kan leda till att beställare drivs till köp av större volymer eller bara får fokus på pris i stället för pris/kvalitet. Kostnaden för en mindre upphandling kan bli för stor i förhållande till köpets värde, konstaterar Mats Björs. – Vi anser att dagens svenska regler gynnar stora leverantörer och beställare med egen speciell kompetens. Det är fel om man ska behöva vara jurist för att inte gå vilse i regelverket. Självklart slår vi vakt om LOU: s huvudsyfte att säkra konkurrens, likabehandling och trans-parens i alla upphandlingar men det behövs tydliga förenklingar, så att mindre beställare och leverantörer inte missgynnas, avslutar Mats Björs.

Taggar:

Om oss

Byggherrarna är en intresseorganisation med drygt 140 medlemmar som finns inom privata näringslivet och offentlig sektor. Organisationens syfte är att bidra till att utveckla byggherrens kompetens, utgöra remissinstans, delta i samhällsdebatten och arbeta fram underlag för förbättringar inom svenskt samhällsbyggande. Kansliet finns på Vasagatan 52 i Stockholm. www.byggherrarna.se

Prenumerera

Dokument & länkar