September 2014Är vi egentligen särskilt miljövänliga när vi bygger med återvunnet material? Eller är det bara något som vi inbillar oss?


Att återvinna redan använt byggmaterial har blivit en ny miljöaspekt i hela Europa, där grön miljö och lågt koldioxidförbrukning är i fokus. Tanken kan vara både rätt och riktig men är det över huvud taget möjligt att alltid göra det?

Miljö- och koldioxidberäkningar
Ett bra exempel på detta är den livscykelanalys, LCA, som den danska Miljöstyrelsen genomförde under 2013 av både nytt och återvunnet tegel. Rapporten finns på Miljöstyrelsens hemsida.Om man ser till hela Miljöstyrelsens rapport finns det INTE belägg för att det är en miljömässig fördel att använda återvunnet tegel i stället för nytt tegel. Det kan också innebära större problem med att dokumentera att man följer lagstiftningen fullt ut när man använder återvunnet tegel.


Läs mer


Undvik fler fuktskandaler – bygg i tegel!


Under de senaste åren har den svenska byggbranschen brottats med fuktskandaler som en följd av olämpliga byggmetoder. Nu efterfrågar kunderna hus som tål fukt utan att inomhusklimatet påverkas eller att det finns risk för hälsan. Här kan fullmurat byggande vara den rätta vägen.

Läs mer

Hållbarhet byggs med tegel

Europeiska arkitekter ser i allmänhet tegel som det mest hållbara byggmaterialet till fasader. Det visar en ny internationell rapport, där 1600 arkitekter från åtta europeiska länder har medverkat. 


Läs mer


Tegel dominerar i framtidens skola


Kulparkskolan i Stångby är ett tydligt exempel på Lunds kommuns satsning på att bygga för livslångt lärande och med tegel som det dominerande byggmaterialet.– All projektering och produktion ska vara energieffektiv och miljöanpassad, säger Christel Leveen, projektledare på det kommunala bolaget Lundafastigheter. Kulparkskolan håller hög klass när det gäller faktorer som fuktsäkerhet och innemiljö.

Kulparkskolan i Stångby strax norr om Lund invigdes 2012 och har 220 elever från förskoleklass till årskurs tre. Samhället växer i takt med att antalet pendlare och barnfamiljer flyttar in och skolan är byggd som en flexibel enhet så att man med relativt enkla medel snabbt kan göra om hela skolan till förskola om ett sådant behov skulle uppstå.A-Plan Arkitektkontor i Lund fick uppdraget att gestalta skolan och man valde att utföra ytterväggar som kanalmurar av tegel. Det vulkaniska flingmaterialet perlit har använts som isolering. Den tunga stommen lever upp till framtidens stränga krav på energieffektiva hus. Inget organiskt material har använts, även taken har byggts utan inblandning av sådana material. En del av innerväggarna i Kulparkskolan är synligt murverk medan andra har fått en yta av säckskurad puts.

Pedagogisk resurs
– Vi låter byggnader hämta sitt uttryck ur naturliga och uttrycksfulla material som sätts samman på tydliga och begripliga sätt. På så sätt kan själva huset i en skola bli en pedagogisk resurs i sig. Den synliga tegelmuren är bland det mest begripliga man kan bygga, säger Lotta Nordén, arkitekt SAR/MSA.Inomhusklimatet i en skola spelar stor roll för barns och ungas hälsa och inlärningsförmåga. Undersökningar visar att felaktiga val av byggmaterial skapar ett dåligt inomhusklimat, bland annat märkbara temperaturväxlingar, buller och dålig luft som påverkar barnens välbefinnande och koncentration. – Tegel är ett behagligt material för inomhusmiljön, säger Lotta Nordén. Det är akustiskt bra och ger ett hälsosamt inomhusklimat genom sin förmåga att jämna ut fukt- och temperaturförändringar över tid.Under de senaste åren har Lunds kommun genomfört saneringar av förskolor och skolor för att komma tillrätta med fuktskadeproblem till följd av felaktiga konstruktioner. Man har också byggt flera nya skolor och förskolor och i samtliga fall använt tegel som tongivande material. Kulparkskolan är den andra i Lunds kommun som byggts med kanalmurar och enligt Lotta Nordén är tegel på väg tillbaka både i bakmurar och som stomme.

Läs foldern om tegel och inlärning här

Kontakt

Direktør
Tommy Bisgaard
Vestergade 11
1456 Köpenhamn K
Telefon: +45 3332 3434
E-mail: kalktegl@mail.dk 

Avbeställ nyhetsbrev
Byggitegel.se

Taggar: