Byggmax – meddelande om stabilisering och utnyttjande av övertilldelningsoption

*​      Övertilldelningsoption om 3 237 994 aktier har utnyttjats

Byggmax Group AB (publ) har blivit informerade om att ABG Sundal Collier och Carnegie idag har utnyttjat merparten av den övertilldelningsoption som erhölls från Altor 2003 Fund (”Altor”)och vissa andra aktieägare i samband med börsnoteringen av Byggmax. Totalt utnyttjades övertilldelningsoptionen för 3 237 994 aktier. Efter utnyttjandet uppgår det totala erbjudandet till 28 899 809 aktier.

Stabiliseringsperioden inleddes den 2 juni 2010 och avslutades den 1 juli 2010. Samtliga stabiliseringstransaktioner genomfördes inom prisintervallet 43,00-46,00 kronor. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

Intervall per dag
28 juni 2010: 43,70-44,90 kronor

29 juni 2010: 43,50-45,00 kronor

30 juni 2010: 43,00-45,50 kronor 

1 juli 2010: 44,50-46,00 kronor

611 278 aktier i Byggmax som varit utlånade i syfte att täcka eventuell övertilldelning i samband med bolagets börsintroduktion kommer att återlämnas till Altor och vissa andra aktieägare. Altor innehar därefter 21 720 908 aktier i Byggmax, motsvarande 35,8 procent av röster och kapital.

ABG Sundal Collier och Carnegie var joint global co-ordinators och book runners i börsintroduktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Agervald, VD och koncernchef i Byggmax, telefon: 076-119 00 20, E-post: magnus.agervald@byggmax.se

 

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i Byggmax (”Värdepapperna” respektive "Bolaget") i USA, Kanada, Australien eller Japan. Värdepapperna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering. Ingen kommunikation eller information om Värdepapperna får spridas till allmänheten i andra länder än Sverige, om föregående registrering eller godkännande krävs för sådana åtgärder. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas i samband med erbjudandet av Värdepapper utanför Sverige i någon jurisdiktion i vilken föregående registrering eller godkännande krävs.

Teckning eller förvärv av Värdepapper omfattas av legala eller regulatoriska restriktioner i vissa jurisdiktioner. Bolaget tar inget ansvar för det fall någon person bryter mot sådana restriktioner.

Detta dokument utgör inte en erbjudandehandling eller prospekt i samband med ett erbjudande av Värdepapperna. Investerare får inte acceptera något erbjudande avseende, eller förvärva, Värdepapper som detta dokument avser, om de inte gör det på grundval av den information som finns i gällande prospekt offentliggjort av eller erbjudandehandling distribuerad av Bolaget. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller teckna sig för, Värdepapper och får inte ligga till grund för något investeringsavtal eller investeringsbeslut.

Detta dokument har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är en annons och utgör inte ett prospekt. Investerare skall inte teckna eller förvärva några Värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har offentliggjorts av Bolaget på dess webbplats.

Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av Värdepapper i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige. Med avseende på annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas för att erbjuda allmänheten Värdepapper som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Som en följd av detta får Värdepapper endast erbjudas i Relevanta Medlemsstater:

(a) till juridiska personer som är auktoriserade eller reglerade för att bedriva verksamhet på de finansiella marknaderna eller, om inte så auktoriserade eller reglerade, vilkas verksamhetsföremål uteslutande är att investera i värdepapper;

(b) till juridiska personer som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) ett genomsnitt om minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret, (2) en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro (3) en årlig nettoomsättning på mer än 50 miljoner euro, som visas i den juridiska personens senaste årsredovisning eller koncernredovisning; eller

(c) under andra omständigheter, vilka inte kräver att Bolaget offentliggör ett prospekt i enlighet med artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket ”erbjudande till allmänheten av Värdepapper” i en Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, oavsett form och sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de erbjudna Värdepapperna som möjliggör för en investerare att fatta beslut om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet i den Medlemsstaten och uttrycket "Prospektdirektivet” innebär direktiv 2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje Relevant Medlemsstat.

Detta meddelande riktar sig enbart till personer (i) som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) som har professionell erfarenhet när det gäller investeringar och som faller inom definitionen i artikel 19(5) i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess aktuella lydelse) ("Ordern" ), eller (iii) som är högnettoförmögenhetssubjekt och andra sådana personer till vilka detta meddelande lagligen kan riktas enligt artikel 49(2)(A) till (D) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Detta meddelande får inte ligga till grund för agerande av personer som inte är Relevanta Personer. Varje investering eller investeringsaktivitet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att avse Relevanta Personer. Personer som distribuerar detta meddelande måste förvissa sig om att sådan distribution är laglig.

Värdepapperna erbjuds, säljs eller förvärvas inte i Kanada, Australien eller Japan.

Om Byggmax

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 52 butiker i Sverige från Vellinge till Luleå. Företaget omsatte cirka 2,4 miljarder kronor år 2009 och fortsätter att expandera med lönsamhet. Byggmax har idag även 13 butiker i Norge och 3 i Finland. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. För mer information se www.byggmax.se.

Om oss

Byggmax startades 1993 och har totalt 151 butiker i tre länder. 100 anläggningar finns i Sverige, 40 i Norge och 11 i Finland. Företaget omsatte drygt 5,3 miljarder kronor år 2017 och fortsätter att expandera kraftigt. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. För mer information se www.byggmax.se.

Prenumerera