Byggmax Group AB (publ) årsstämma 2011

Utdelning

Årsstämman beslutade att utdelning för verksamhetsåret 2010 ska lämnas med 1,50 krona per aktie. Avstämningsdag för utdelning är onsdagen den 6 april 2011. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear måndagen den 11 april 2011.

Utdelningen motsvarar 53 procent av årets nettoresultat och återstående till årsstämmans förfogande stående medel, totalt 336 560 792 kronor, överföres därmed i ny räkning.

Val av styrelse

Styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Johannes Lien, Stefan Linder, Anders Moberg, Stig Notlöv och Lottie Svedenstedt omvaldes.

Val av styrelseordförande

Årsstämman beslutade att Fredrik Cappelen fortsätter som styrelsens ordförande.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning innebärande i huvudsak att de tre största direktregistrerade ägargrupperade aktieägarna i bolaget per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB äger utse varsin ledamot.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen i huvudsak innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för koncernledningen ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för 20 högre befattningshavare i Byggmax, innefattande en nyemission av högst 600 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Byggmax Group AB (publ) från och med den 16 april 2014 till och med den 16 oktober 2014.

Ändring av bolagsordningen

Från den 1 januari 2011 följer av aktiebolagslagen att kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i minst en i bolagsordningen angiven rikstäckande dagstidning upplysa om att kallelse har skett. Årsstämman har beslutat att det i bolagsordningen § 9 anges att sådan upplysning ska ske genom annonsering i Dagens Industri.

Detaljerad beskrivning av incitamentsprogrammet och övriga beslut som fattades på årsstämman finns tillgängligt på Byggmax webbplats.

 

Byggmax Group AB (publ)

1 april 2011

 

För ytterligare information kontakta:

Magnus Agervald, verkställande direktör för Byggmax-koncernen, tel. +46 76 119 0020, e-post: magnus.agervald@byggmax.se

 

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 54 butiker i Sverige, 16 i Norge och 6 i Finland. Företaget omsatte 2 773,0 miljoner kronor (SEK) år 2010 och fortsätter att expandera kraftigt. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. För mer information se www.byggmax.com.

Taggar:

Om oss

Byggmax startades 1993 och har totalt 146 butiker i tre länder. 97 anläggningar finns i Sverige, 38 i Norge och 11 i Finland. Företaget omsatte drygt 5,3 miljarder kronor år 2017 och fortsätter att expandera kraftigt. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. För mer information se www.byggmax.se.

Prenumerera