Byggmax Group AB (publ) årsstämma 2012

Byggmax årsstämma ägde rum fredagen den 20 april 2012 i Stockholm. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade att utdelning för verksamhetsåret 2011 ska lämnas med 1,80 krona per aktie. Avstämningsdag för utdelning är onsdagen den 25 april 2012. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB måndagen den 30 april 2012.

Utdelningen motsvarar 60 procent av årets nettoresultat och återstående till årsstämmans förfogande stående medel, totalt 227 233 480 kronor, överföres därmed i ny räkning.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2011. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Val av styrelse och styrelseordförande

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Johannes Lien, Stefan Linder, Anders Moberg, Stig Notlöv och Lottie Svedenstedt samt omval av Fredrik Cappelen som styrelsens ordförande.

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen utgår oförändrat med 1 250 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 250 000 kronor till envar av Anders Moberg, Stig Notlöv och Lottie Svedenstedt.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning innebärande i huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti äger utse varsin ledamot.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Riktlinjerna är oförändrade i förhållande till de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2011.

Byggmax Group AB (publ)

Stockholm den 20 april 2012

För ytterligare information kontakta:

Magnus Agervald, verkställande direktör för Byggmax-koncernen, tel. +46 76 119 0020, e-post: magnus.agervald@byggmax.se

 

Taggar:

Om oss

Byggmax startades 1993 och har totalt 151 butiker i tre länder. 100 anläggningar finns i Sverige, 40 i Norge och 11 i Finland. Företaget omsatte drygt 5,3 miljarder kronor år 2017 och fortsätter att expandera kraftigt. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. För mer information se www.byggmax.se.

Prenumerera