KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYGGMAX GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Byggmax Group AB (publ), org.nr 556656-3531 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 kl. 10.00 på Coor Alviks Strand Konferens, Gustavslundsvägen 141, Bromma.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

-                        dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 maj 2018, och 

-                        dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 3 maj 2018, under adress Byggmax Group AB (publ), Box 6063, 171 06 Solna med angivande av ”Bolagsstämma”, per telefon 08-514 930 60 eller via e-post till info@byggmax.se. 

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren är registrerad senast torsdagen den 3 maj 2018. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren i god tid före denna dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.byggmax.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 60 999 045 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 60 999 045. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. 1.         Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 
 2. 2.         Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. 3.         Godkännande av dagordning 
 4. 4.         Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet 
 5. 5.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 6. 6.         Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
 7. 7.         Anförande av verkställande direktören 
 8. 8.         Beslut     om     fastställande     av     resultaträkning     och     balansräkning     samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
 9. 9.         Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning 
  1. 10.      Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 
 10. 11.      Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer 
 11. 12.      Fastställande av arvode till styrelsen och revisor 
 12. 13.      Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor 
 13. 14.      Beslut om principer för hur valberedning utses och dess arbete 
 14. 15.      Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
  1. 16.      Stämmans avslutande 

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anders Moberg väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår utdelning om 2,5 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 14 maj 2018. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 17 maj 2018.

Punkt 11 – 14

Valberedningen, som består av Lennart Francke (ordförande), Swedbank Robur Fonder, Anders Algotsson, AFA Försäkring, Erik Durhan, Nordea Funds, och Anders Moberg, styrelsens ordförande, har lämnat följande förslag avseende punkterna 11 – 14:

Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sju (7). Inga suppleanter föreslås. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

Punkt 12 – Fastställande av arvoden till styrelsen samt revisor

Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden, nämligen 600 000 kronor till styrelsens ordförande och vardera 285 000 kronor till övriga ledamöter. Till det nyinrättade revisionsutskottets ordförande föreslås ett arvode på 100 000 kronor och till utskottets två övriga ledamöter vardera 40 000 kronor. Sammantaget innebär valberedningens förslag att den totala ersättningen till styrelsen kommer att uppgå till 2 490 000 (2 310 000) kronor.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Anders Moberg, Lottie Svedenstedt, Hannele Kemppainen, Daniel Mühlbach, Ullrika Eliasson och Mikael Norman. Vidare föreslås nyval av Per Strömberg. Karin Hygrell-Jonsson har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Moberg.

Per Strömberg är sedan 2012 är verkställande direktör och koncernchef i ICA Gruppen och var dessförinnan verkställande direktör i Lantmännen 2007-2012 och i Sardus 2006-2007 samt chef för Kraft Foods Sweden 2003-2006. Per är styrelseledamot i bl a Consumer Goods Forum och Childhood Foundation samt industriell rådgivare åt Segulah.

För en presentation av föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, www.byggmax.com.

Valberedningen föreslår i överensstämmelse med styrelsens rekommendation omval av nuvarande revisor, registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av årsstämman 2019. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ann-Christin Hägglund kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Beslut om principer för hur valberedning utses och dess arbete

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om oförändrad valberedningsinstruktion utom i det att bolagsstämman föreslås besluta att instruktionen ska gälla tills vidare, det vill säga tas till behandling vid kommande årsstämmor endast om någon ändring i instruktionen föreslås. Följande instruktion föreslås gälla:

Styrelsens ordförande ska årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB tre största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de fem största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter (inräknat styrelsens ordförande). Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren för det fall valberedningen inte beslutar annat. Valberedningen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. 

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor. 

Har aktieägare tillkommit bland de tre största aktieägarna efter att valberedningen konstituerats, får denne kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör ledamot utsedd av aktieägare som inte längre tillhör de tre största ägarna ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före årsstämman. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett den avgående ledamoten att utse ny ledamot. För det fall ingen ny ledamot utses av den aktieägare som utsett den avgående ledamoten och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska en ny ledamot utses enligt principerna i punkt 1 ovan men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

 • val av ordförande vid årsstämma, 
 • antalet styrelseledamöter, 
 • val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse, 
 • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, 
 • val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant, samt 
 • beslut om principer för hur valberedning utses.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för hur valberedning utses ska gälla till dess bolagsstämma beslutar om ändring därav. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågavarande principer och i förekommande fall till årsstämman lämna förslag i enlighet med femte stycket ovan.

Punkt 15 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och anställningsvillkor till verkställande direktören (”VD”) och övriga ledande befattningshavare (”Ledande Befattningshavare”).

De övergripande principerna för ersättning till Ledande Befattningshavare ska utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig i anställningslandet. Den sammanlagda ersättningen till Ledande Befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål (Short Term Incentives), långsiktiga incitament baserade på fleråriga prestationer (Long Term Incentives) samt pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Fasta löner bör sättas så att de är lägre än medianlönen på marknaden. Dock ska den totala ersättningen, inräknat Short Term Incentives och Long Term Incentives, medföra att medianlönen på marknaden kan överstigas. Den sammanlagda ersättningen ska ses över årligen för att säkerhetsställa att den är marknadsmässig och konkurrenskraftig. Vid jämförelse ska tas hänsyn till befattning, Bolagets storlek, lön och personens erfarenhet.

Fast lön

Fast lön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. Den fasta lönen ska vara relaterad till den relevanta marknaden och avspegla omfattningen av det ansvar som arbetet innebär.

Rörlig lön (Short Term Incentive ”STI”)

Ledande Befattningshavare ska utöver den fasta lönen kunna erhålla STI för resultat som överskrider en eller flera förutbestämda prestationsnivåer under ett verksamhetsår. Ersättningen från STI-programmet kan maximalt utgöra 100 procent av den fasta årslönen för VD och 40 procent av den fasta årslönen för övriga ledningen, vilket gör att Bolaget från början kan beräkna maximala rörliga ersättningsnivåer. STI mäts med både kvalitativa och kvantitativa mått. Kostnaden för Byggmax-koncernens STI-program kan vid maximalt utfall beräknas uppgå till maximalt tio (10) miljoner kronor (exklusive sociala avgifter).

Långsiktiga incitament (Long Term Incentives ”LTI”)

Årsstämmorna 2015 och 2017 beslutade om långsiktiga teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram. Incitamentsprogrammen finns beskrivna i not 9 i årsredovisningen för 2017 vilken finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.byggmax.com.

Pension

Pensionsöverenskommelser ska, om möjligt, vara premiebaserade och utformade i enlighet med nivåer och praxis som gäller i det land som den Ledande Befattningshavaren är anställd i.

Övriga förmåner

Övriga förmåner kan förekomma i enlighet med de villkor som gäller för det land som den Ledande Befattningshavaren är anställd i. Sådana förmåner ska dock vara så små som möjligt, och får inte utgöra en större andel av den sammanlagda ersättningen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Ledande Befattningshavare ska erbjudas villkor i enlighet med den lagstiftning och praxis som gäller för det land i vilket vederbörande är anställd. Under uppsägningstiden ska Ledande Befattningshavare vara förhindrade att verka i konkurrerande verksamhet. I vissa fall kan ett konkurrensförbud mot fortsatt ersättning tillämpas högst för 24 månader efter uppsägningstidens utgång. I dagsläget är den längsta uppsägningstiden inom Byggmax-koncernen 12 månader, och det finns inget avgångsvederlag i något kontrakt.

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisors yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, fullständiga förslag till beslut, förekommande motiverade yttranden samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Armégatan 40 i Solna samt på Bolagets webbplats, www.byggmax.com, senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 18 april 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Stockholm i april 2018 Byggmax Group AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Pernilla Walfridsson, CFO
Tel: 076-119 00 40
E-post: pernilla.walfridsson@byggmax.se

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group
Tel: 076-119 09 85
E-post: mattias.ankarberg@byggmax.se

Om Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor. Koncernen omsatte 5,2 miljarder kronor år 2016 och Byggmax Group är noterat på Nasdaq sedan 2010.

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 88 butiker i Sverige, 36 butiker i Norge och 9 i Finland. På hemsidan finns hela butikssortimentet tillgängligt, tillsammans med ett omfattande beställningssortiment. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax har under de senaste åren förvärvat Skånska Byggvarorkoncernen samt Buildor AB. Skånska Byggvaror är ett expansivt distans- och e-handelsföretag som bl a säljer uterum och växthus. Skånska Byggvaror har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och har även ett antal showroombutiker. Buildor är en snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.

Om oss

Byggmax startades 1993 och har totalt 150 butiker i tre länder. 99 anläggningar finns i Sverige, 40 i Norge och 11 i Finland. Företaget omsatte drygt 5,3 miljarder kronor år 2017 och fortsätter att expandera kraftigt. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. För mer information se www.byggmax.se.