KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYGGMAX GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Byggmax Group AB (publ), org.nr 556656-3531 (”Bolaget”) kallas till årsstämma fredagen den 20 april 2012 klockan 11:30 på Primus Konferens, Primusgatan 18 i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

-          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 14 april 2012;

-          dels senast klockan 16:00 måndagen den 16 april 2012 anmäla sitt deltagande vid årsstämman till Bolaget.

Eftersom avstämningsdagen är en lördag måste aktieägare vara införda i aktieboken senast fredagen den 13 april 2012.

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman ska göras på något av följande sätt:

 • Via e-post: info@byggmax.se;
 • Per telefon: 08-514 930 60;
 • Per post: Byggmax Group AB, Box 6063, 171 06 Solna (märk kuvertet ”Bolagsstämma”).

Vid anmälan ska aktieägare uppge:

 • Namn;
 • Person-/organisationsnummer;
 • Adress;
 • Telefonnummer dagtid;
 • Aktieinnehav;
 • I förekommande fall biträden, dock högst två biträden, ställföreträdare samt ombud som ska medfölja aktieägaren vid stämman.

Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Om inget anges gäller fullmakten högst ett år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats, www.byggmax.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 13 april 2012, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns totalt 60.737.045 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordningen;
 5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 8. Anförande av verkställande direktören;
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning;
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
 13. Fastställande av arvode åt styrelsen;
 14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
 15. Förslag avseende principer för hur valberedning utses;
 16. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare;
 17. Stämmans avslutande.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (ärende 10)

Styrelsen föreslår utdelning om 1,80 krona per aktie. Som avstämningsdag föreslås onsdagen den 25 april 2012. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 30 april 2012.

Förslag avseende styrelse m.m. (ärende 2, 12, 13 och 14)

Valberedningen, som består av Fredrik Strömholm (ordförande) representerandes Altor 2003 Sarl, Mats Gustafsson representerandes Lannebo Fonder och Arne Lööw representerandes Fjärde AP-fonden, vilka tillsammans representerar cirka 45 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, har lämnat följande förslag vad gäller ärende 2, 12, 13, och 14:

 • Fredrik Cappelenväljs till ordförande vid årsstämman (ärende 2);
 • Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter (ärende 12);
 • Arvode förslås vara oförändrat mot föregående år och utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till envar av Anders Moberg,Stig NotlövochLottie Svedenstedt(ärende 13);
 • Omval av samtliga nuvarande ledamöternaFredrik Cappelen,Johannes Lien,Stefan Linder, Anders Moberg,Stig NotlövochLottie Svedenstedt.Fredrik Cappelenföreslås fortsätta som styrelsens ordförande (ärende 14).

Upplysningsvis meddelas att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvariga revisorn Anna-Carin Bjelkeby, vid årsstämman 2010 valdes till Bolagets revisor samt beslöts arvoderas enligt löpande räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer intill slutet av årsstämman 2014.

Förslag avseende principer för hur valberedning utses (ärende 15)

Valberedningen föreslår att följande principer för utseende av valberedning ska gälla inför årsstämma 2013:

 1. Styrelsens ordförande ska årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB tre största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de fem största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter (inräknat, i förekommande fall, styrelsens ordförande). Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
 2. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
 3. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.
 4. Har aktieägare tillkommit bland de tre största aktieägarna efter att valberedningen konstituerats, får denne kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör ledamot utsedd av aktieägare som inte längre tillhör de tre största ägarna ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före årsstämman. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.
 5. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:
 • val av ordförande vid årsstämma;
  • val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse;
  • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter;
  • val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall); samt
  • beslut om principer för hur valberedning utses (i förekommande fall).
 1. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (ärende 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att de riktlinjer för bestämmande av ersättning och anställningsvillkor till verkställande direktören (”VD”) och övriga ledande befattningshavare (”Ledande Befattningshavare”) som antogs vid årsstämma 2011 ska fortsätta att tillämpas.

De övergripande principerna för ersättning till Ledande Befattningshavare ska utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig i anställningslandet. Den sammanlagda ersättningen till Ledande Befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål (Short Term Incentives), långsiktiga incitament baserade på fleråriga prestationer (Long Term Incentives) samt pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Fasta löner bör sättas så att de är lägre än medianlönen på marknaden. Dock ska den totala ersättningen, inräknat Short Term Incentives och Long Term Incentives, medföra att medianlönen på marknaden kan överstigas. Den sammanlagda ersättningen ska ses över årligen för att säkerhetsställa att den är marknadsmässig och konkurrenskraftig. Vid jämförelse ska tas hänsyn till befattning, bolagets storlek, lön och personens erfarenhet.

Fast lön

Fast lön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. Den fasta lönen ska vara relaterad till den relevanta marknaden och avspegla omfattningen av det ansvar som arbetet innebär.

Rörlig lön (Short Term Incentive ”STI”)

Ledande Befattningshavare ska utöver den fasta lönen kunna erhålla STI för resultat som överskrider en eller flera förutbestämda prestationsnivåer under ett verksamhetsår. Ersättningen från STI-programmet kan maximalt utgöra 100 procent av den fasta årslönen för VD och 30 procent av den fasta årslönen för övriga ledningen, vilket gör att Bolaget från början kan beräkna maximala rörliga ersättningsnivåer. STI mäts med både kvalitativa och kvantitativa mått. Kostnaden för Byggmax-koncernens STI-program kan vid maximalt utfall beräknas uppgå till cirka 3,1 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter).

Långsiktiga incitament (Long Term Incentives ”LTI”)

Årsstämman 2011 beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Nämnda incitamentsprogram finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.byggmax.com.

Pension

Pensionsöverenskommelser ska, om möjligt, vara premiebaserade och utformade i enlighet med nivåer och praxis som gäller i det land som den Ledande Befattningshavaren är anställd i.

Övriga förmåner

Övriga förmåner kan förekomma i enlighet med de villkor som gäller för det land som den Ledande Befattningshavaren är anställd i. Sådana förmåner ska dock vara så små som möjligt, och får inte utgöra en större andel av den sammanlagda ersättningen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Ledande Befattningshavare ska erbjudas villkor i enlighet med den lagstiftning och praxis som gäller för det land i vilket vederbörande är anställd. Under uppsägningstiden ska Ledande Befattningshavare vara förhindrade att verka i konkurrerande verksamhet. I vissa fall kan ett konkurrensförbud mot fortsatt ersättning tillämpas högst för 24 månader efter uppsägningstidens utgång. I dagsläget är den längsta uppsägningstiden inom Byggmax-koncernen 12 månader, och det finns inget avgångsvederlag i något kontrakt.

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Handlingar inför årsstämman

Årsredovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut och yttranden enligt aktiebolagslagen, inklusive principerna för hur valberedning utses i dess föreslagna lydelse, hålls tillgängliga hos Bolaget på adress, Armégatan 40 i Solna samt på Bolagets webbplats, www.byggmax.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_________________________

Stockholm i mars 2012

Byggmax Group AB (publ)

Styrelsen

 

Taggar:

Om oss

Byggmax startades 1993 och har totalt 151 butiker i tre länder. 100 anläggningar finns i Sverige, 40 i Norge och 11 i Finland. Företaget omsatte drygt 5,3 miljarder kronor år 2017 och fortsätter att expandera kraftigt. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. För mer information se www.byggmax.se.

Prenumerera