Byggnads varslar VVS, Kyla och Plåt

Byggnads säger upp kollektivavtalet för Byggnadsplåtslageri, Ventilationsarbeten och Plåtbearbetning samt kollektivavtalet avseende VVS-arbeten samt Kyl-arbeten. Det handlar framförallt om att få bort berordrandet av dygnetruntberedskap – vilket Svenskt Näringsliv centralt satt stopp för. Byggnads kräver att anställda ska slippa tvånget att jobba övertid, liksom att lärlingar ska få högre lön. Byggnads varslar om stridsåtgärder som träder i kraft onsdagen den 25 april.

– Det borde vara en självklarhet i dagens moderna arbetsliv för rörmokare och kylarbetare att kunna bestämma över sin egen fritid. Hur ska vi kunna uppnå jämställdhet i vårt samhälle när så många män av sina arbetsgivare fråntas möjligheten att hämta och lämna på dagis?, säger Torbjörn Johansson, Avtalssekreterare i Byggnads.

– Vi i Byggnads är för flexibla lösningar, dvs frivillighet istället för tvång när det gäller dygnetruntberedskap. Det är helt oacceptabelt att Svenskt Näringsliv stoppar en nästan färdig överenskommelse, vilket visar på att Svenskt Näringsliv är konservativa och intar brukspatronfasoner från 1930-talet, fortsätter Torbjörn Johansson.

Byggnads förslag syftar till att förbättra villkoren att kunna förena arbetslivet med familjeliv och fritid

  • För arbetstidsförkortning - mot dagens skyldighet till övertid

  • Mot tvingad dygnetruntberedskap var fjärde vecka och för frivillighet gällande dygnetruntberedskap

  • Högre lön för lärlingar. Lärlingars lön ska beräknas utifrån faktiska yrkesarbetarlöner (tid- eller ackordlöner) – inte grundlönen

---

Bakgrund

Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) å ena sidan och VVS Företagen samt Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) å andra sidan samförhandlar samtliga mellan parterna gällande kollektivavtal i årets avtalsförhandlingar.

Byggnads har lagt förslag i förhandlingarna som bland annat gäller förbättrade villkor för att förena arbetslivet med familjeliv. I dagsläget äger VVS Företagen, där kylföretagen är organiserade, våra medlemmars privatliv var fjärde vecka då de tvingas till dygnetruntberedskap och stå till arbetsgivarnas förfogande. Dessutom återfinns en ytterst långtgående skyldighet att arbeta övertid. I de pågående förhandlingarna har såväl VVS Företagen som PLR visat förståelse för Byggnads krav i dessa delar. Förhandlingarna avseende beordringsrätten att arbeta övertid var i det närmaste klara, endast detaljer återstod när Svenskt Näringslivs och dess beredningsutskott klev in i parternas branschförhandlingar och förbjöd arbetsgivarsidan att acceptera den förhandlingslösning som parterna var i princip eniga om. Detta är helt oacceptabelt och visar att arbetsgivarna inte är fria att förhandla sina egna kollektivavtal utan styrs med järnhand centralt från Svenskt Näringsliv.

Vidare har arbetsgivarparten långtgående krav på att nedmontera redan uppnådd arbetstidsförkortning, vilket går stick i stäv med Byggnads krav på att utöka arbetstidsförkortningen. En annan viktigt fråga för våra medlemmar är lönenivåerna i utbildningsavtalet där lönenivåerna ska beräknas procentuellt av yrkesarbetarnas lön gällande VVS-avtalet och där en adekvat vuxenlönetrappa på PLR:s avtalsområde måste införas.

I de nuvarande avtalsförhandlingarna har Byggnads haft två officiella motparter, VVS Företagen samt PLR, och en annan mer dunkel motpart som överprövar och därmed förhindrar att parterna kan träffa avtal, det vill säga Svenskt Näringsliv. Detta är ett oskick som inte gagnar flexibla, moderna och konstruktiva lösningar vilket har lett till sammanbrott i förhandlingarna.

Med anledning av ovanstående tvingas Byggnads säga upp

kollektivavtal mellan PLR å ena sidan och Byggnads å andra sidan avseende kollektivavtal för Byggnadsplåtslageri, kollektivavtal för Ventilationsarbeten och kollektivavtal för Plåtbearbetning jämte tillhörande bilagor till nyss angivna kollektivavtal till upphörande onsdagen den 25 april 2012 kl. 00.00. Vidare säger Byggnads upp kollektivavtal mellan VVS Företagen å ena sidan och Byggnads å andra sidan avseende VVS-avtalet samt Kyl-avtalet jämte tillhörande bilagor till nyss angivna kollektivavtal till upphörande onsdagen den 25 april 2012 kl. 00.00.

Samtidigt får Byggnads

varsla om nedan angivna stridsåtgärder där varsel 1 berör VVS Företagen och varsel 2 berör PLR. Samtliga nedanstående varsel träder i kraft onsdagen den 25 april 2012 kl. 06.00.

Bilagor

Varsel och konfliktobjekt VVS:

http://www.byggnads.se/Documents/Verksamhet/Avtal%20och%20lagar/VVS%20F%c3%b6retagen%20-%20Varsel%20om%20arbetsnedl%c3%a4ggelse%20och%20blockad.pdf

Varsel och konfliktobjekt PLR:

http://www.byggnads.se/Documents/Verksamhet/Avtal%20och%20lagar/Pl%c3%a5tslageriernas%20Riksf%c3%b6rbund%20-%20Varsel%20om%20arbetsnedl%c3%a4ggelse%20och%20blockad.pdf

Kontakt:

Tor Enqvist

Pressekreterare

Tel. 070-627 02 27

Göran Tinglöv

Chef Förhandlingsenheten

 Tel. 070-316 55 99

Om oss

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggning och har idag över 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. www.byggnads.se

Prenumerera

Dokument & länkar