Bokslutskommuniké för C Security Systems AB (publ) januari - december 2017

PERIOD 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 320 (195)
 • Rörelseresultatet uppgick till KSEK -708 (-871)
 • Resultatet före skatt uppgick till KSEK -720 (-887)
 • Resultatet per aktie var SEK -0,02 (-0,06)
 • Kassaflödet uppgick till KSEK 2 356 (2 631)

PERIOD 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 941 (815)
 • Rörelseresultatet uppgick till KSEK -2 972 (-2 833)
 • Resultatet före skatt uppgick till KSEK -2 957 (-2 880)
 • Resultatet per aktie var SEK -0,10 (-0,19)
 • Kassaflödet uppgick till KSEK -345 (1 482)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Bolaget har fått förbeställningar på den nya produkten C-pod Lite till ett ordervärde om ca 100 KSEK (inkl. abonnemang).
 • C Security Systems AB ingick ett avtal med Gras Savoye Yachting som är en av Europas största båtförsäkringsförmedlare.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Vid bolagets årsstämma den 6 april 2017 bemyndigades styrelsen att genomföra emissioner av nya aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner.
 • Bolaget lanserade en mer modern grafisk profil i och med lanseringen av en ny app för iOS och Android samt en ny hemsida.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Under augusti har Bolaget börjat få beställningar från samarbetet med Gras Savoye Yachting.
 • Bolaget lät uppföra en kontrollbalansräkning per den sista juni som bekräftade att det justerade egna kapitalet översteg 50% av aktiekapitalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Bolaget har sagt upp distributören Waypoint i Västindien och skrivit avtal med en ny distributör, Marinelectronic.
 • Bolaget har kontakt med en av de största svenska operatörerna med ambitionen att börja genomföra tester inom en ny teknik för uppkopplade produkter.
 • Med stöd av bemyndigandet lämnat vid bolagsstämman den 26 september 2017, beslutade styrelsen att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 3,2 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Bolaget har skrivit kontrakt med en distributör i Storbritannien och en i Finland.


VD HAR ORDET

Året började med att det tidigare dotterbolaget Hoylu AB noterades på Nasdaq First North och fortsatte med introduktionen av en ny produkt, C-pod Lite. Under våren ökade vi säljinsatserna i Sverige och ingick ett avtal med en av Europas största båtförsäkringsförmedlare samt lanserade en ny mobilapplikation och hemsida. Under hösten fick vi en ny distributör i Karibien och påbörjade ett utvecklingsprojekt inom en ny teknik för uppkopplade produkter med en av Sveriges största operatörer.

Många av initiativen under året har varit i syfte att komplettera Bolagets säljstrategi med en försäljningsinriktning mot mindre affärer med korta ledtider. Detta är ett resultat av att de stora affärernas långa ledtider och Bolagets begränsade möjligheter att påverka dem.

I Ryssland har försäkringsbolagets bank tillsammans med Rysslands finansdepartement implementerat ett flertal anpassningar under hösten och början av 2018 för att få betalningsflödet att fungera. Anpassningarna har skett för att möta Rysslands och EUs krav för bank- och korttransaktioner. Trots detta fungerar inte betalningsflödet och ärendet har eskalerats inom det ryska finansdepartementet.

I samarbetet med Gras Savoye Yachting (GSY) började beställningar komma in i augusti men försäljning tog inte fart. Under kvartal fyra marknadsförde GSY den nya försäkringsprodukten där C-pod ingår till kunder vars försäkring går ut under 2018. Tillsammans med vår franska distributör tog vi in extra resurser för att bemöta intresset från kunder i GSYs monter under båtmässan i Paris i december. För att säkerställa ett så gott resultat som möjligt har Bolaget tillsammans med GSY gjort en plan för uppföljning och utvärdering i samband med att kunder skall komma att förnya sin försäkring när säsongen börjar.

Bolagets ambition är att fortsätta bygga upp ett återförsäljarnätverk som består av fler men mindre återförsäljare med fokus på den Svenska marknaden utan att släppa greppet om de stora samarbetena. Bolaget breddade produkterbjudandet under året genom lanseringen av lågprisprodukten C-pod Lite som är ett mycket enkelt stöldskydd helt utan externa antenner och kablar.

Bolaget anser att produktportföljen behöver utökas ytterligare och under 2018 avser vi lansera två nya produkter, varav den ena kommer att stödja en ny teknik för uppkopplade produkter som öppnar upp nya tillämpningsmöjligheter. I arbetat med att öka antalet återförsäljare kommer Bolaget att öka närvaron ute hos återförsäljare och installatörer. För att klara detta avser vi stärka upp försäljningsorganisationen i Sverige ytterligare.

Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till KSEK 320 (195). Den ökade omsättning är främst driven av en större produktförsäljning som ett resultat av att Bolaget har fått fler distributörer. Rörelseresultatet ökade till KSEK -708 (-871) främst drivet av ökade intäkter från produktförsäljning.

Sammanfattningsvis positionerar vi Bolaget mot mindre affärer med korta ledtider utan att äventyra de stora affärerna som fort kan ta Bolaget till att bli kassaflödespositivt.

Magnus Söderberg

VD, C Security Systems AB (publ)Kort om C Security Systems AB

C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper.

Aktien
Per den 29 december 2017 uppgick antalet aktier i C Security Systems till 30 270 192 stycken och antalet aktieägare till 672 stycken.

Aktien handlas sedan den 1 augusti 2014 på AktieTorget under namnet C Security med ISIN-nummer SE0005991981.

Bolagsstämma
Den ordinarie bolagsstämman kommer att hållas under april månad. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast tre veckor innan årsstämma på företagets samt AktieTorgets hemsida. 

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

Nästa rapport

C Security Systems utger sin kvartalsrapport 1 för 2018 den 31 maj 2018.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

23 februari 2017
C Security Systems AB
Styrelsen

Denna information är sådan information som C Security Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018

Om oss

Bolagets affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja webbbaserade larm- och övervakningssystem för den globala marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar