Delårsrapport januari - september 2015

PERIOD 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 194 KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -607 KSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till -607 KSEK
 • Resultatet per aktie var -0,08 SEK
 • Kassaflödet uppgick till -505 KSEK

PERIOD 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 746 KSEK (1 101)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 655 KSEK (-2 129)
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 656 KSEK (-2 120)
 • Resultatet per aktie var -0,37 SEK
 • Kassaflödet uppgick till -1 093 KSEK (-1 167)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Bolaget tillfördes 500 KSEK i och med inbetalning av teckningsoptionerna.
 • Bolaget har en ny distributör i Tyskland som ställde ut C-pod på båtmässan i Düsseldorf.
 • En förstudie har genomförts avseende en kommande uppgradering och produktion av den befintliga hårdvaran.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Företaget inledde ett samarbete med ett av Rysslands största försäkringsbolag tillsammans med bolagets ryska distributör. Med start i augusti 2015 blev C-pod systemet obligatorisk för deras båtförsäkringskunder samt försäkringskunder för vatten- och snöskotrar. Detta innebär att om en kund förnyar en båtförsäkring hos försäkringsbolaget måste de ha ett C-pod system med giltigt abonnemang. Dessutom beslutades att börja försäkra vatten- och snöskotrar om dessa är utrustade med ett C-pod system. I och med detta blir de det första försäkringsbolaget i Ryssland att försäkra vatten- och snöskotrar.
 • Bolaget offentliggjorde ytterligare två långt gångna projekt, ett i Europa och ett i Karibien. Projekten omfattar ca 3500 C-pod system inklusive abonnemang och förväntas resultera i order under hösten, 2015.
 • Vid bolagets årsstämma den 27 april 2015 bemyndigades styrelsen genomföra nyemission, och bolagsordningen ändrades till att inte begränsa bolagets verksamhet till maritimt bruk. Bo Lorentzon avböjde omval till styrelseledamot och till ny styrelseledamot valdes Robert Berg.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman beslutade styrelsen om emission av totalt 250.000 teckningsoptioner till VD och säljchef.
 • Bolaget informerades om att Magnus Uppsäll gått över tröskelnivåer för flaggning. Per den 13 augusti uppgick hans innehav till motsvarande 28,55% av kapitalet och rösterna.
 • En fransk båttillverkare, som redan installerar C-pod i två av deras båtmodeller, har valt att även inkludera C-pod systemet som en del i deras europeiska serviceprogram. Detta innebär att alla deras befintliga kunder i Europa kommer att erbjudas C-pod systemet.
 • Bolagets distributör i Italien ställde ut C-pod på båtmässan i Genova.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Med stöd av bemyndigandet lämnat vid årsstämma den 27 april 2015, beslutade styrelsen att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 1,7 MSEK.
 • Företrädesemissionen tecknades till cirka 2,5 miljoner kronor. Detta motsvarade en teckningsgrad om cirka 144%. Med företrädesrätt tecknades ca 83%. Bolaget tillfördes därmed drygt 1,7 miljoner kronor före emissionskostnader om cirka55 000 kronor. Efter genomförd emission är antalet aktier i Bolaget 9 081 058 stycken.

 • Bolaget har tillsammans med den franska distributören och egen personal deltagit på båtmässan i Cannes och la Rochelle. Bolaget har även ställt ut C-pod på mässan METS i Amsterdam, Holland. METS är världens största mässa av utrustning, material och system för den internationella marina fritidssektorn.
 • Företaget har blivit beviljade kredit från Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB om totalt 1,7 MSEK. Bolaget kan använda krediten när det anses lämpligt men utbetalning av lånet är villkorat till två milstolpar kopplade till Bolagets försäljning och har en kredittid på 48 månader.
 • Bolagets distributör i Malta ställde ut C-pod på båtmässaorna i Genova och Valletta.
 • Den franska båttillverkaren som valt att inkludera C-pod systemet som en del i deras europeiska serviceprogram kommer att presentera och utbilda C-pod systemet under båtmässan i Paris i december 2015 för alla deras europeiska återförsäljare.

  VD HAR ORDET

Sedan den senaste rapporten har bolaget främst arbetat med att genomföra en nyemission, säkerställa att samarbetet med försäkringsbolaget i Ryssland implementeras på bästa möjliga sätt och nyförsäljning på mässor i Frankrike och Holland.

Det var glädjande att bolagets nyemission fick ett stort intresse och blev övertecknad. Stödet från befintliga och nya aktieägare betyder mycket för bolaget i och med att vi har möjlighet att fullfölja våra åtaganden gentemot våra samarbetspartners. I våra förberedelser inför en större order har vi även ansökt om kredit hos Almi och fått det beviljat. Bolagets motiv till en kredit är att få manöverutrymme i produktionsplaneringen för att kunna producera mer kostnadseffektivt.

Bolaget har i dagsläget fyra stora projekt/samarbeten som vi väntar på skall resultera i order. Projektet i Europa drar ur på tiden då de enligt uppgift inte är klara med detaljerna avseende finansieringen och projektet i Karibien väntar på ett beslut från en myndighet innan det kan gå vidare till orderläggning. Vi är fortsatt positiva till samarbetet med det franska försäkringsbolaget APRIL men vi kan konstatera att vi har olika syn på hur ett effektivt genomförande skall se ut.

Samarbetet med försäkringsbolaget i Ryssland går bra. Kundtillströmningen är större än väntat och bolaget förbereder sig för produktion. En sista del är att lösa en tröghet kunder har med att betala i Euro. Försäkringsbolaget har stort intresse för att betalningarna skall gå smidigt och har ansökt om ett tillstånd som kommer att förenkla processen. Tillståndet beräknas vara beviljat senast i januari 2016.

Omsättningen minskade jämfört med fjolåret till 746 KSEK (1 101). Den lägre försäljningen beror främst på att bolaget förra året hade en större australiensk order på 100 C-pod enheter och 700 tillbehör. Rörelseresultatet minskade till -2 655 KSEK (-2 129) främst drivet av en förstudie avseende en kommande uppgradering och produktion av den befintliga hårdvaran samt kostnader kopplade till att företaget gått publikt.

Sammanfattningsvis är vi väl förberedda för större volymer och har fortsatt stark tilltro till de inledda samarbetena och på positivt utfall av de större pågående projekten.

Magnus Söderberg
VD, C Security Systems AB (publ)

Kort om C Security Systems AB
C Security Systems utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och övervakningssystem för den globala båtmarknaden. Produkten säljs och marknadsförs under varumärket ”C-Pod” och är främst avsedd för fritidsbåtar.

Aktien
Per den 30 september 2015 uppgick antalet aktier i C Security Systems till 7 264 847 stycken och antalet aktieägare till 243 stycken.

Aktien handlas sedan den 1 augusti 2014 på AktieTorget under namnet C Security med ISIN-nummer SE0005991981.

Om oss

Bolagets affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja webbbaserade larm- och övervakningssystem för den globala marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar