Bokslutskommuniké från C Technologies AB (publ)

Bokslutskommuniké från C Technologies AB (publ) Sida 1 (3) *Omsättningen uppgick till 49.1 MSEK (2.3), varav 44% genererades under sista kvartalet. *Två väsentliga licens- & samarbetsavtal med betydande ekonomisk potential tecknades under året. *Två dotterbolag etablerades under året med syfte att exponera bolagets teknikplattform inom andra områden än inläsning. *Vid utgången av året hade totalt 28 patentansökningar inlämnats, varav 20 st under 1999. *From 2000-03-15 är aktien listad på Nya Marknaden. *Marknadsnotering med riktad nyemission planeras under år 2000. Sammanfattning C Technologies AB (publ) har skapat en ny marknad med sin mobila datapenna C-Pen. Dessutom har bolaget med sin teknikplattform skapat förutsättningar för såväl integrering i andra produkter som för licens- och OEM-affärer. Företaget är nu inne i en stark expansions-fas. 1999 var det första egentliga verksamhetsåret och målsättningarna i den affärsplan som togs fram under försommaren 1999 har i allt väsentligt uppfyllts. Såväl omsättning som resultat låg helt i linje med förväntningarna. Planerade produktlanseringar har genomförts med framgång. Viktiga licens- och samarbetsavtal har tecknats under året och betydande licensintäkter förutses på ett eller ett par års sikt. Dessutom har avtal tecknats med ledande distributörer på samtliga väsentliga marknader. Investeringar i marknaden samt en fortsatt satsning på forskning och utveckling kräver finan-siella muskler. En riktad nyemission på 150 MSEK genomfördes under januari - februari 2000. Under innevarande år planeras en marknadsnotering av bolagets aktie på en erkänd, nationell eller internationell börslista. I samband med detta förväntas en ägarspridning ske genom en publik nyemission av betydande storlek. Resultat och finansiell ställning Omsättningen uppgick till 49.1 MSEK (2.3), varav 44 % genererades under sista kvartalet. Rörelseresultatet låg i linje med fastlagd plan. Under året avyttrades också 9.3 % av aktierna i dotterbolaget Iconizer AB till Ericsson Mobile Communications AB. Försäljningen gav en reavinst på 30.8 MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10.6 MSEK (-16.6). Årets investeringar i forskning och utveckling uppgick till 23.3 MSEK (11.8). Verksamheten sysselsätter två tredjedelar av företagets personal. Direkta kostnader hänförliga till produktutveckling resp. patent har aktiverats och skrivs av över 5 år fr.o.m. respektive produkts marknadslansering. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 4.9 MSEK (2.1). Soliditeten uppgick per 99-12-31 till 44,5 % (83.0 %). Sida 2 (3) Genomsnittligt antal anställda uppgick under året till 48 (20). Vid årets utgång var antalet medarbetare 65 (30). Viktigare händelser Nya produkter I samband med lanseringen av C-Pen 200 - den första av tre produkter baserade på företagets nya teknikplattform - uppnåddes betydande volymökningar, inte minst på den amerikanska marknaden. Samarbetsavtal Distributörsavtal har tecknats för alla väsentliga marknader i Europa, för Nordamerika och även avseende Australien. Ett licens- och samarbetsavtal slöts under året med Group Sense Ltd, Hong Kong (GSL). Avtalet bedöms kunna generera minst 60 MSEK i licensintäkter under en tvåårsperiod, räknat fr.o.m. hösten 2000. GSL är världens största tillverkare av elektroniska översättare. Under året träffade licens- och samarbetsavtalet med Ericsson Mobile Communications AB har resulterat i ett flertal inledda samarbetsprojekt. Ett första exempel är den under CeBIT uppmärksammade kameran Communicam. På något års sikt skapar dessa samarbetsprojekt förutsättningar för att generera betydande licensintäkter. Patent Vid årets utgång hade sammanlagt 28 patentansökningar inlämnats, varav 20 under 1999. I dagsläget är 4 av ovannämnda ansökningar godkända. Expansion / Organisation Tre dotterbolag har etablerats under året. - C Technologies US, Inc. (helägt säljbolag för den amerikanska marknaden) - WeSpot AB (helägt bolag inriktat mot s.k. "intelligent övervakning") - Iconizer AB (inriktning mot "elektronisk inskrivning"). Efter delavyttring ägs bolaget till 90.7 %. Organisationen har under året planenligt förstärkts och personalstyrkan har fördubblats. I första hand har forsknings- och utvecklingssidan byggts ut. Även marknadsresurserna har utökats. Nyemission Efter verksamhetsårets utgång har en riktad nyemission på 150 MSEK genomförts. Övrigt C Technologies och dess produkter har rönt stor uppmärksamhet under året. Ett flertal utmärkelser har erhållits. C-Pen har t ex erövrat EU:s stora IT-pris för årets främsta europeiska tekniska innovation. Utsikter för 2000 Fokuseringen på licens- och OEM-affärer kommer att öka. Goda möjligheter finns att redan under detta år börja se resultat av denna satsning. Sida 3 (3) En fortsatt kraftfull organisationsutbyggnad kommer att genomföras. Fokus ligger på forskning och utveckling, samt marknad och försäljning. En marknadsnotering av bolagets aktie kommer att ske. I samband med detta kommer en publik nyemission att genomföras. Aktien är from 2000-03-15 listad på Nya Marknaden. Ordinarie bolagsstämma äger rum i Lund den 13 april kl 18.00. Kommande rapporttillfällen Kvartalsrapport 2000-05-15 Halvårsrapport 2000-08-25 Kvartalsrapport 2000-11-15 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00210/bit0001.doc Hela kommunikén http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00210/bit0002.pdf Hela kommunikén

Dokument & länkar