Bokslutskommuniké Januari - December 2000

Bokslutskommuniké Januari - December 2000 * Omsättningen ökade med 63% till 80 (49) Mkr. * Omsättningen direkt relaterad till C-Pen ökade med 82% till 53 (29) Mkr. * Resultat före skatt uppgick till -132 (-11) Mkr. * Dotterbolaget Anoto utvecklas snabbare än ursprunglig plan. * Moderbolaget har via nyemissioner under året tillförts sammanlagt 600 Mkr, vartill dotterbolagen Anoto och WeSpot tillförts 31 respektive 5 Mkr från minoritetsägare. Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 421 Mkr. * Bolagets aktie noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 16 juni (tidigare listad på Nya Marknaden fr o m den 15 mars) och återfinns idag på Attract 40-listan. Verksamheten C Technologies är ett högteknologiskt innovationsföretag inom områdena digital kamerateknik, bildbehandling och digitala pennor. Bolaget är idag mest känt för läspennan C-Pen som läser, lagrar, bearbetar och överför text trådlöst till persondator eller mobiltelefon. C-Pen kan också översätta, skicka e-mail, SMS, och faxmeddelanden samt läsa streckkoder. C Technologies produkter bygger på en integration av digital kamerateknik med avancerad bildbehandling i produkter med låg strömförbrukning och hög prestanda. C Technologies mål är att etablera sin nya teknologiplattform på den globala marknaden, vilket ska uppnås genom olika licens- och OEM- samarbeten och genom försäljning av egna produkter. Dotterbolaget Anoto presenterade under våren sin teknologi för en elektronisk penna med tillhörande papper som bl a gör det möjligt att skicka grafiska e-mail och göra elektroniska beställningar. I november etablerade Anoto en global de facto standard för digitalt papper med Anoto- mönstret genom samarbetsavtal med de ledande tillverkarna av professionella kalendrar, digitala Post-It-lappar, penntillverkare samt med världens ledande tillverkare av anteckningsblock. De första Anoto- produkterna förväntas blir tillgängliga på marknaden under slutet av år 2001. Anoto har under året bildat två helägda dotterbolag - Anoto Nippon K.K. i Japan respektive Anoto Inc. i USA. Inom dotterbolaget WeSpot utvecklas projektet med övervakningskameror som digitalt analyserar skillnader i bilder och varnar om något ovanligt sker. I november tecknades ett delägaravtal med Malmöhus Invest, som tillför såväl kapital som förstärkning av styrelsen, men också skapar förutsättningar för att nå de industriella samarbetspartners som kan utveckla WeSpot vidare till att bli en ledande aktör inom sitt applikationsområde. C Technologies har under året uppnått en reduktion av tillverkningskostnaden med drygt 30% och före tidtabell färdigutvecklat en s k ASIC (integrerad krets). Detta är en milstolpe i miniatyriseringen som möjliggör framtida licensiering av bolagets teknik och ökar konkurrens kraften i egenutvecklade produkter. ASIC finns redan i senaste generation C-Pen och ingår i produktkoncepten för Anoto-pennan och Magic Stick. C Technologies har slutit avtal med det schweiziska bolaget C-Channel AG, specialiserat på IT-lösningar för bank- och finanssektorn, för att specialanpassa C-Pen för inläsning av sifferkoder i det schweiziska gireringssystemet. Detta avtal bedöms som ett stort första insteg på internet banking-marknaden. I december tecknades också ett avtal med SEB för att specialanpassa C-Pen för inläsning av betalningsblanketter till SEBs internetkontor. I oktober tecknades den första ordern inom det viktiga applikationsområdet mobiltelefoni med Ericsson Mobile Communications avseende bildbehandlingsteknologi för mobiltelefoner. I november lanserades en ny konceptprodukt, Magic Stick, som är en utveckling av läspennan C-Pen. Under året har moderbolaget - parallellt med redan befintliga konsumentmarknadsresurser - byggt upp en internationell marknadsorganisation för OEM/licensaffärer med fokusering på prioriterade applikationsområden såsom telekom, bank, PC och PDA. Antalet anställda inom koncernen har under perioden ökat från 55 till 180 personer, vilket är en ökning med 227%. Till bolagets ledning har rekryterats ett antal nyckelpersoner och kompetens inom forskning och utveckling samt marknadsföring har adderats. Organisationen har därmed tillförts ett antal medarbetare med spetskompetens och mångårig erfarenhet. Under perioden har sammanlagt 185 nya patentansökningar inlämnats, varav 99 i moderbolaget samt 81 i dotterbolaget Anoto. Vid periodens slut uppgår totala antalet patentansökningar till 213, varav 6 blivit godkända. I maj tilldelades C Technologies Veckans Affärers utmärkelse "Årets IT- företag 2000" och på Comdex-mässan i Las Vegas i november fick Anoto ett andrapris i klassen "Best vision of the future". Fakturering och resultat Faktureringen uppgick under året till 80 Mkr jämfört med 49 Mkr föregående år, vilket är en ökning med 63%. Av omsättningen är 67% (60%) hänförbar till C-Pen-försäljning medan återstoden avser kontrakterade konsultarbeten samt komponentförsäljning. Faktureringen av C-Pen har därmed ökat med 82%. Rörelseresultat för året blev -181 (-41) Mkr och avspeglar de kraftfulla satsningar som gjorts inom såväl moderbolaget som dotterbolaget Anoto för att möta marknadens respons och förväntningar på kommande teknik och produkter. Stora resurser har under året lagts på fortsatt organisationsuppbyggnad med tredubblat antal anställda, nya kontorsetableringar i Stockholm, Japan och USA, en ny marknadsorganisation i moderbolaget samt ett i betydande omfattning förstärkt senior management i hela koncernen. Härutöver har resultatet belastats med inkuransavsättningar hänförliga till produktgenerationsskifte under årets slutfas. Finansiering, likviditet och kassaflöde Under februari genomfördes i moderbolaget en riktad nyemission till bl a SEB Fonder och Ericsson Mobile Communications AB. Emissionen tillförde 143 Mkr och omfattade 5 miljoner aktier (beräknat efter genomförd split 10:1 under maj månad). Under maj och juni genomfördes en publik nyemission inför bolagets notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. Emissionen tillförde 420 Mkr. Kostnader för ovannämnda emissioner har ej belastat periodens resultat, utan har förts direkt mot eget kapital. Under perioden har dessutom drygt 4,6 miljoner nya aktier (efter split) emitterats i samband med optionsinlösen, vilket tillfört drygt 37 Mkr. Ericsson Mobile Communications AB utnyttjande i april en optionsrätt att utöka sitt innehav i dotterbolaget Anoto AB till 17% via en riktad nyemission som tillförde Anoto närmare 31 Mkr. Genom denna riktade nyemission har koncernen gjort en vinst som uppgår till drygt 23 Mkr efter beaktande av minoritetens andel. I november tecknade C Technologies i en riktad nyemission ytterligare aktier i Anoto och äger vid årets slut 85% av röster och kapital i Anoto. Ericsson har en option att öka sin dgarandel i Anoto upp till 30 %. Vid årets slut uppgår koncernens likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, till 421 Mkr mot 31 Mkr vid utgången av föregående år. Eget kapital uppgick vid årsskiftet till 503 Mkr, jämfört med 43 Mkr vid utgången av föregående år, vilket motsvarar en soliditet på 83,2 (44,5)%. Rörelsens kassaflöde före finansiering uppgick till -221 (-16) Mkr. Investeringar Nettoinvesteringar under året uppgick till 81 (28) Mkr varav 59 (23) Mkr avser immateriella anläggningstillgångar. Övriga händelser Under året har Urban Jansson, Lars Berg, Christer Johansson, Örjan Johansson och Nils Rydbeck utsetts till nya styrelseledamöter i C Technologies efter Thomas Flinck, Björn Lundberg, Mats Lindoff och Nils Bernhard. Mats Lindoff har utsetts till VD med tillträde per 2000-11-01, då han efterträdde Christer Löwgren. Aktiedata C Technologies aktie noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 16 juni och var tidigare listad på Nya Marknaden fr o m den 15 mars. Aktien återfinns fr.o.m. 2001 på Attract 40-listan. Vid bolagsstämman den 2 maj beslutades att ändra aktiens nominella belopp till 2 öre genom en split (10:1). Vid årets slut uppgick antalet aktier till 45.343.870, vartill kommer 2.602.150 utestående teckningsoptioner. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna motsvarar en utspädning av befintliga aktier med 5,7%. Det helägda dotterbolaget C Technologies Intressenter AB har under perioden avyttrat teckningsoptioner till moderbolagets personal, vilket tillfört knappt 3 Mkr i form av optionspremier. Mats Lindoff Verkställande direktör Årsredovisningen för 2000 offentliggörs i mitten av mars 2001. Kommande Kvartalsrapport 11 maj 2001 rapporttillfällen: 1 Kvartalsrapport 22 augusti 2 2001 Kvartalsrapport 13 november 3 2001 Ordinarie 29 mars 2001 kl 18 i Kårhusets hörsal på Lunds bolagsstämma Tekniska Högskola, Sölvegatan 22, Lund Sedvanliga handlingar hålls tillgängliga minst en vecka dessförinnan. C Technologies inbjuder till Telefonkonferens 2001-02-15 kl 13.00 Bokslutskommunikén presenteras och tillfälle ges till frågor Närvarande: Mats Lindoff, VD och koncernchef Christer Fåhraeus, Grundare Johan Boman, Ekonomidirektör Ring: Tel: +44 20 82 40 82 48 Kodnamn: C Technologies För inspelad version (finns tillgänglig efter mötets avslutande) Tel: +44 20 82 88 44 59; Kod: 69 97 72 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00670/bit0002.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00670/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar