Kallelse till Ordinarie Bolagsstämma i C Technologies AB

Kallelse till Ordinarie Bolagsstämma i C Technologies AB Ordinarie bolagsstämma i C Technologies AB hålls onsdagen den 24 april 2002 kl 17.00 i Auditoriet, Sparta, Tunavägen 39 i Lund Kallelsen (se bilaga) innehåller bl.a. följande förslag till beslut: · Namnbyte till Anoto Group AB · Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter samt nyval av Jan Uddenfeldt · Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission inom ramen för samarbeten och allianser med industriella partners och i samband med företagsförvärv · Godkännande av emission i dotterbolaget WeSpot AB · Utseende av nomineringskommitté För att få deltaga i stämman skall aktieägare dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 12 april 2002 (vilket innebär att rösträttsregistrering skall vara verkställd per nämnda dag), dels anmäla sig till C Technologies på i kallelsen angivet sätt. Den kompletta kallelsen bifogas. För mer information, v.v. kontakta: Mats Lindoff Charlotte Laveson VD Informationschef C Technologies AB C Technologies AB +46 46 540 10 05 +46 733 478 620 C Technologies AB (publ) är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Grundfilosofin är att anpassa produkter och tjänster efter människans naturliga beteendemönster. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar C Technologies-koncernen med tre varumärken: Anoto - en totallösning med papper-, penn- och serverteknologi som för första gången gör det möjligt att koppla samman alla pappersprodukter med de oändliga möjligheter den digitala världen kan erbjuda, C-Pen - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. C Technologies- koncernen har cirka 300 anställda med huvudkontor i Lund, Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är grundaren Christer Fåhraeus, Capital Group och Ericsson. C Technologies aktie är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). För mer information: www.ctechnologies.se C TECHNOLOGIES Aktieägarna i C Technologies AB (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 24 april 2002 kl. 17.00 i Auditoriet, Sparta, Tunavägen 39 i Lund. Efter bolagsstämman kommer information om och demonstration av C Technologies-koncernens produkter äga rum. Anmälan till bolagsstämman För att få deltaga i stämman skall aktieägare dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 12 april 2002, dels anmäla sig till C Technologies senast fredagen den 19 april 2002 kl. 12.00. Anmälan kan göras per brev till C Technologies på adress Scheelevägen 19 C, 223 70 Lund, fax 046-540 11 90, e-mail jb@cpen.com, eller telefon 046-540 10 00. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 19 april 2002. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Begäran om rösträttsregistrering skall ske hos den bank eller fondkommissionär som förvaltar aktierna och bör ske minst ett par bankdagar före avstämningsdagen den 12 april 2002. Styrelsens förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 8. Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter 13. Beslut om arvoden till styrelsen och den tidigare valde revisorn 14. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter 15. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagets firma till Anoto Group AB 16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande I 17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande II 18. Godkännande av emission i WeSpot AB 19. Utseende av nomineringskommitté 20. Övriga frågor 21. Stämmans avslutande Beslutsförslag P. 10 Disposition av bolagets resultat Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2001 inte lämnas. P. 12-14 Val av styrelseledamöter och beslut om arvoden Den vid föregående års ordinarie bolagsstämma valda nomineringskommittén har utarbetat följande förslag till val av styrelse och beslut om styrelsearvode. Val av åtta styrelseledamöter utan suppleanter. Omval av samtliga nuvarande ledamöter, sålunda Nils Ljung, Christer Fåhraeus, Urban Jansson, Christer Johansson, Örjan Johansson, Lars Berg och Nils Rydbeck samt därutöver nyval av Jan Uddenfeldt. Styrelsearvodet föreslås uppgå till 1.200.000 kronor att fördelas av styrelsen inom sig. Aktieägare som representerar mer än 68 procent av det totala antalet aktier i bolaget har förklarat sig stå bakom nomineringskommitténs förslag. Vid ordinarie bolagsstämma 2000 valdes Arthur Andersen AB till revisor för en period om fyra år. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson. Något val av revisor kommer därför inte att förrättas. Ovan nämnda aktieägare föreslår att arvode till revisorn i likhet med tidigare skall utgå enligt godkänd räkning. P. 15 Förslag till ändring av bolagets firma till Anoto Group AB Styrelsen föreslår att bolaget byter firma till "Anoto Group AB". Förslaget innebär ändring av 1 § i bolagsordningen. P. 16 Förslag till bemyndigande I Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 8.000.000 aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Skälet för att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är dels att möjliggöra företagsförvärv mot likvid helt eller delvis i form av aktier, dels att möjliggöra nyemission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet ökar bolagets aktiekapital med 160.000 kronor. Detta innebär en utspädningseffekt om ca 9,5 procent beräknat på det totala antalet aktier efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. P. 17 Förslag till bemyndigande II Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 5.170.714 aktier. Vid extra bolagsstämma den 16 januari 2002 beslutades om emission av 5.170.714 skuldebrev med avskiljbara optionsrätter. Emissionen tecknades av ett helägt dotterbolag till C Technologies och genomfördes för att säkerställa C Technologies åtagande att förvärva sådana aktier i dotterbolaget Anoto AB som kan komma att emitteras med stöd av utestående optionsrätter. Förvärv skall ske i relationen 8.1915 aktier i Anoto mot en nyemitterad aktie i C Technologies. Utestående optionsrätter i Anoto löper som längst till och med den 31 mars 2004. Syftet med det nu föreslagna bemyndigandet är att ge styrelsen valfrihet att genomföra förvärv av nyemitterade aktier i Anoto i annan form än med användning av optionsrätter, t ex genom apportemission, om styrelsen vid tidpunkten för genomförandet av förvärvet skulle bedöma detta vara mer fördelaktigt. Bemyndigandet skall endast kunna användas för detta ändamål. P. 18 Godkännande av emission i WeSpot AB WeSpot AB, i vilket bolag C Technologies har en ägarandel om ca 54,7 procent, inför ett optionsprogram till verkställande direktören Lars Holmqvist på marknadsmässiga villkor. Inom ramen för optionsprogrammet emitteras skuldebrev med avskiljbara optionsrätter. Beslutet om emission skall i enlighet med den s.k. Leolagen godkännas av bolagsstämma i C Technologies och framläggs nu för sådant godkännande. P. 19 Utseende av nomineringskommitté Vid föregående års ordinarie bolagsstämma utsågs en nomineringskommitté med Christer Fåhraeus, Urban Jansson och Nils Rydbeck som medlemmar. En grupp av de större aktieägarna föreslår att i nomineringskommittén för kommande år skall ingå Christer Fåhraeus, Jan Uddenfeldt och Johan Ågren. Majoritetskrav för beslut För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 15-17 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För beslut under punkten 18 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Handlingar inför bolagsstämman Styrelsens förslag till beslut under punkterna 15-18 i dagordningen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Lund med ovan angiven adress från och med den 17 april 2002 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2001 beräknas distribueras till aktieägarna i början av april samt kommer därutöver att finnas tillgänglig på www.ctechnologies.se och www.anoto.com. Demonstration av C Technologies- koncernens produkter Efter bolagsstämman kommer information om och demonstration av C Technologies-koncernens produkter äga rum. Lund i mars 2002 Styrelsen i C TECHNOLOGIES AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020326BIT01170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020326BIT01170/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar