Cabonline Group Holding AB (publ) årsstämma 2018

Cabonline Group Holding AB (publ) årsstämma 2018

Cabonline Group Holding AB tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen presenterade vid stämman.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Jon Risfelt, Andreas Rosenlew, James Mitchell och Carl Harring. Jon Risfelt omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Alexander Hagberger kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årstämman fastställde årsredovisningen för 2017 och beslutade att inte dela ut några medel för verksamhetsåret 2017.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade även att godkänna arvoden till styrelsen och revisorn samt beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Jon Risfelt och James Mitchell utsågs till medlemmar i revisionsutskottet och Jon Risfelt till ordförande i samma utskott. Jon Risfelt och Carl Harring utsågs till medlemmar i ersättningsutskottet och Jon Risfelt till ordförande i samma utskott.

Stockholm i april 2018

Cabonline Group Holding AB (publ)

Styrelsen

För övrig information kontakta:

Peter Viinapuu, CEO Cabonline Group tel. +46 76 641 10 06

Olof Fransson, CFO Cabonline Group tel. +46 70 517 20 22

Informationen är sådan som Cabonline Group Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen

lämnades för offentliggörande den 18 april 2018.

Om Cabonline Group

Cabonline är en av Nordens ledande teknik- och serviceleverantörer till taxi- och transportbranschen. I Sverige, Norge och Finland är ca 2 700 åkerier anslutna med tillsammans drygt
6 000 fordon under olika varumärken, bl.a. TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne och Sverigetaxi. Åkerierna får genom Cabonline attraktiva kundavtal, branschledande teknikutveckling och tillgång till stordriftsfördelar och infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 5,7 miljarder kronor och utför omkring 50 000 resor per dygn. Cabonline Group Holding AB (publ) är moderbolag i Cabonline-koncernen.

Om oss

Cabonline erbjuder flexibla transporttjänster i världsklass. Med ledande teknik förenklar vi processen för åkerier, förare och kunder genom att hjälpa dem att hitta den perfekta matchningen. Vi riktar oss till offentlig sektor, privata företag, åkerier, förare samt kunder och erbjuder utbildade och serviceinriktade förare, administrativt stöd, sömlös teknologi och effektiv förvaltning. Våra effektiva bokningstjänster används av hundratusentals kunder i hela Norden och ger en användarupplevelse utöver det vanliga.

Prenumerera

Dokument & länkar