Camanio Care: Kommuniké från årsstämma i Camanio Care 2018-04-23

 • Pia Engholm förklarade stämman öppnad
 • Till ordförande vid stämman utsågs Marianne Ramel.
 • Det beslutades att bifogad närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd. 
 • Det konstaterades att 16 aktieägare är närvarande med sammanlagt 6 875 557 st aktier, motsvarande 43,2% av det totala antalet aktier och röster i bolaget, företrädda vid stämman. 
 • Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.
 • Till protokollförare valdes Tomas Werelius. Till justeringsmän valdes Truls Sjöstedt samt Kristina Halvdansson.
 • Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst. Aktiespararna påtalade att stämman hölls i Nacka trots att den enligt bolagsordningen ska hållas i Eskilstuna eller i Stockholm. 
 • Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2017 föredrogs.
 • Beslut om:

                       - Resultaträkning och balansräkning samt, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes för räkenskapsåret.

- Stämman beslutade att vinstmedlen disponeras så att 15 370 470 kr balanseras i ny räkning och att därmed ingen utdelning för räkenskapsåret 2017 lämnas.

- Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31. Styrelseledamöterna och verkställande direktör avstod från att rösta i fråga om beviljande av ansvarsfrihet för egen del, och beslutet därutöver var enhälligt. 

 • Beslutades att styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter
 • Beslut fattades att välja ett registrerat revisionsbolag.
 • Beslutades att för var och en av styrelseledamöterna ska utgå ett arvode motsvarande två inkomstbasbelopp och för styrelsens ordförande ytterligare två inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för inkomståret 2018 uppgår till 62,500 kr.  
 • Beslutades att till revisor utgår arvode enligt godkänd räkning.
 • Beslutades att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Pia Engholm, Johan Lidén, Petra Kaur Ljungman och Karsten Inde. Beslutades att till ordinarie styrelseledamot välja Johanna Rastad. Pia Engholm beslutades omväljas till styrelseordförande.
 • Till revisionsbolag beslutades att välja BDO Mälardalen AB. Noteras att BDO Mälardalen AB har meddelat att BDO Mälardalen AB kommer att utse Kristina Halvdansson att fortsatt vara huvudansvarig revisor.
 • Beslutades att till valberedning omvälja Truls Sjöstedt och Pia Engholm. Sten Hemmingsson, som fanns med för omval i det urspungliga förslaget till att sitta i valberedningen, anmälde att han inte längre var tillgänglig. Beslutades att till valberedningen istället nyvälja Adam Hagman. 
 • Stämman beslutade enligt följande: Styrelsen är bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt följande: 

-Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

-Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och ska i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Aktiespararna påtalade att bemyndigandet är synnerligen brett och bör begränsas. Aktiespararna som företräder 1st aktie av de 6 875 557st av de vid stämman företrädda, reserverade sig mot beslutet.

 • Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad. 

Nacka den 23 april 2018

Catharina Borgenstierna, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på området aktivering och måltid, exempelvis jDome BikeAround och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com

Om oss

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™.Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellan Östern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar