Camanio Care AB (publ) säkrar finansiering om upp till 20 MSEK och ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare

Camanio Care har tecknat avtal om en finansiering om upp till 20 miljoner SEK. Kapitaltillskottet ska främst användas för att säkra bolagets tillväxtplaner och internationella expansion. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner i flera steg, så kallade trancher, över 24 månader (enskilt en "Tranche"). 

-        Genom att säkra det här kapitalet kan vi accelerera bolagets försäljningsaktiviteter och internationella expansion ytterligare. Hela världen står inför ett paradigmskifte där särskilt vård- och omsorgen ställs inför nya utmaningar och där teknik blir lösningen. Med en stark finansiell partner bakom oss kan vi ta vara på och vara drivande i den här samhällsutvecklingen, säger Catharina Borgenstierna, Camanio Cares VD.

Trancherna tecknas av European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren"), som är en fond fokuserad på Smallcap-bolag inom teknik och hälsovård som uppvisar en stor tillväxtpotential.

Finansieringen relaterar till ett finansieringsavtal som ingåtts mellan Camanio Care och Investeraren på kvällen den 5:e december 2017 ("Avtalet"). Den första Tranchen om 4 miljoner SEK är den första transaktionen i Avtalet.

I samband med ingåendet av Avtalet kommer Camanio Care också att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning ("Aktieägaroptioner"). Aktieägaroptionerna emitteras till Camanio Cares dotterbolag Bestic AB och kommer därefter att överlåtas till Camanio Cares aktieägare. I den första Tranchen kommer en (1) teckningsoption tilldelas för sjutton (17) aktier som innehas 14 handelsdagar efter detta pressmeddelandes publiceringsdatum. Aktieägaroptionerna är av samma typ som Investerarens Teckningsoptioner.  

Fakta om transaktionen:

• Första Tranchen kommer att genomföras som en riktad emission om 4 miljoner SEK till Investeraren genom utgivande av Konvertibler med tillhörande Teckningsoptioner.

• Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna och Aktieägaroptionerna i den första Tranchen tillförs Camanio Care ytterligare cirka 5 miljoner SEK.

• Utöver den första Tranchen kan Camanio Care ta in ytterligare maximalt 16 miljoner SEK (plus upp till 32 miljoner kronor vid fullt utnyttjande av alla Teckningsoptioner och Aktieägaroptioner) genom liknande riktade emissioner av Konvertibler med tillhörande Teckningsoptioner under de kommande 24 månaderna, under förutsättning att vissa villkor uppfylls.

• Som en teknisk åtgärd för att tillgodose investerarnas krav om omedelbar tillgång till sina aktier kommer ett antal aktieägare under en övergångsperiod att låna ut aktier till det emissionsinstitut som engagerats för transaktionen.

• Camanio Cares styrelse har på kvällen tisdagen den 5 december 2017 godkänt genomförandet av transaktion med Investeraren samt beslutat om emission av Konvertiblerna, Teckningsoptionerna och Aktieägaroptionerna under den första Tranchen då den ligger inom ramen för det av bolagsstämman den 23 maj 2017 beslutade emissionsbemyndigandet.

Huvudsakliga egenskaper för Konvertiblerna, Teckningsoptionerna och Aktieägaroptionerna

• Konvertiblerna har ett nominellt belopp om 10 000 kronor vardera. De uppbär ingen ränta och har en löptid på 12 månader från dagen då styrelsens beslut om emission av Konvertiblerna registreras hos Bolagsverket. Under löptiden kan Investeraren begära att konvertera vissa eller alla Konvertibler till en rörlig konverteringskurs motsvararande en 10-procentig rabatt av den lägsta stängningskursen på köpsidan under de 15 handelsdagarna ("Referenspriset") som föregår dagen för konvertering.

• Vid en sådan begäran om konvertering har Camanio Care möjlighet att återbetala efter eget godtycke, i kontanter, aktier i Camanio Care eller en kombination av båda. Detta gör det möjligt för Camanio Care att minska potentiella utspädningseffekter till följd av Konvertiblerna.

• Teckningsoptionerna har en löptid på tre (3) år från dagen då styrelsens beslut om emission av Teckningsoptioner registrerats hos Bolagsverket och är fristående från Konvertiblerna med omedelbar verkan. Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie (med förbehåll för standardjusteringar enligt teckningsoptionsvillkoren) i Camanio Care till ett fast lösenpris motsvarande en 20-procentig premie i förhållande till Referenspriset på dagen för Camanio Cares begäran om utgivande av en ny Tranche.

• Lösenpriset för teckningsoptionerna under första Tranchen sätts till 3,20 SEK. Under första Tranchen utfärdas 625 000 Teckningsoptioner till Investeraren och 907 770 Aktieägaroptioner.

• Aktieägaroptionerna kommer att ha samma egenskaper som Teckningsoptionerna och kommer att tas upp till handel på Aktietorget tillsammans.

Utgivande av efterföljande Trancher

• Camanio Cares styrelse har åtagit sig, gentemot Investeraren, att vid bolagsstämma och vid behov, anpassa begränsningen för det maximala antalet aktier som kan utfärdas samt att delegera befogenhet till styrelsen att godkänna utfärdandet av ytterligare Trancher bestående av Konvertibler och tillhörande Teckningsoptioner.

• Varje ytterligare Tranche kan uppgå till 2 miljoner SEK (beloppet kan ökas eller sänkas vid ömsesidigt samtycke mellan Investeraren och Camanio Care).

• Camanio Care kan begära att Investeraren tecknar en ny Tranche under förutsättning att nedanstående villkor är uppfyllda på dagen för en begäran samt på dagen för fullgörandet av den begärda Tranchen:

 • alla utestående Konvertibler har konverterats eller lösts in;
 • ingen väsentlig negativ förändring har skett;
 • ingen s.k. event of default förekommer;
 • inget hinder för konvertering av Konvertiblerna har inträffat under de 90 kalenderdagar som föregår ovanstående dagar;
 • inget handelsstopp av aktierna har inträffat under de 90 kalenderdagar som föregår ovanstående dagar;
 • Camanio Cares styrelse är bemyndigad att besluta om emission av tillräcklig mängd aktier för konvertering av Konvertiblerna och utnyttjande av Teckningsoptionerna;
 • stängningskursen samt den volymvägda genomsnittskursen för Camanio Care aktier under de 20 handelsdagar som föregår ovanstående dagar är minst lika med 1,80 kronor; och
 • det genomsnittliga dagliga handelsvärdet av Camanio Care aktier över de 15 dagar som föregår ovanstående dagar är minst lika med 150 000 kronor och bland dessa 15 dagar, 10 handelsdagar är minst 90 000 SEK.

Villkoren för Konvertiblerna, Teckningsoptionerna och Aktieägaroptionerna kommer att publiceras på Camanio Cares hemsida.

Exempel baserat på en Tranche:

• Utfärdande av Tranche:

 • Tranchens summa: 4 000 000 SEK
 • Tranchens utgångspris: 2,68 SEK
 • Teckningsoptionernas lösenpris: 2,68 SEK * 1,20 ≈ 3,20 SEK
 • Antal Konvertibler: 4 000 000  / 10 000 = 400
 • Antal Teckningsoptioner: 4 000 000 * 50% / 3,20 = 625 000
 • Antal ytterligare Aktieägaroptioner: 907 771

• Konvertering av Konvertibler:

 • Marknadskurs: 2,68 SEK
 • Konverteringspris: 2,68 SEK * 90,0% ≈ 2,40 SEK
 • Antal aktier: 4 000 000 SEK / 2,40 SEK = 1 666 667 aktier

• Fullt utnyttjande av Teckningsoptioner:

 • Kapital från Investerarens Teckningsoptioner vid fullt utnyttjande: 3,20 SEK * 625 000 = 2 000 000 SEK
 • Kapital från Aktieägaroptionerna vid fullt utnyttjande: 3,20 SEK * 907 771 = ca 3 000 000 SEK
 • Totalt antal aktier från teckningsoptionerna: 1 532 771
 • Total summa från teckningsoptionerna: ca 5 000 000 SEK
 • Utspädning av aktieägare per nuvarande antal aktier genom Konvertiblerna och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner (Investerarens och aktieägarnas): ~ 12,3 %

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, hjälpmedel och gamification som fokuserar på människors grundläggande behov. Vi erbjuder produkter och lösningar som ökar kvalitet och kompetens på områden inom Aktivering, Måltidssituationen och Digital Tillsyn, exempelvis BikeAround™ familjen, Giraff och Bestic®. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i ett 10-tal länder i Europa samt Australien och Kina. We make the future work.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2017 kl 9:00.

Om oss

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™.Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellan Östern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar