Camanio Care publicerar bokslutskommuniké januari – december 2017

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som pdf på bolagets hemsida www.camanio.com. Den finns även bilagd till detta pressmeddelande.

Sammanfattning

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. Jämförelsesiffrorna för nyckeltalen som avser koncernens resultat och resultaträkningen avser moderbolaget Camanio Care AB (publ) (f.d. Brighter Two AB) då dotterföretaget Bestic AB förvärvades i oktober 2016 och bolaget därför fram till sista kvartalet 2016 inte var en koncern. De jämförande nyckeltalen för Koncernen 2016 avser perioden 24/10 – 31/12 2016 då Camanio Care var en koncern.

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 844 tkr (1 397 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 710 tkr (-403 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 744 tkr (-392 tkr)
 • Resultat per aktie -0,38 kr (-0,05 kr)
 • Eget kapital i koncernen per 31 december uppgick till 15 769 tkr (2016-12-31; 22 398 tkr)
 • Likvida medel i koncernen per 31 december uppgick till 5 093 tkr (2016-12-31; 6 701 tkr). Likviditeten uppgick till 99 % (2016-12-31; 296 %).
 • Soliditeten uppgår till 61% (2016-12-31; 76%)
 • Antal aktier vid periodens utgång var 15 213 513 st (2016-12-31; 10 315 592 st)

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen för året uppgick till 6 604 tkr (3 069 tkr för koncernen, resp. 2 288 tkr för moderbolaget 2016)
 • Rörelseresultatet uppgick till -16 802 tkr (-4 061 tkr för koncernen, resp. -2 845 tkr för moderbolaget 2016)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -16 935 tkr (-4 177 tkr för koncernen, resp. -2 933 för moderbolaget 2016)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,29 kr (-0,51 kr)

VD har ordet  
2017 var ett händelserikt år för Camanio Care. Under året har vi arbetat med att integrera bolagen Bestic och Brighter Two och skapa det nya bolaget Camanio Care som noterades på AktieTorget i mars. Vi har också flyttat till ett nytt kontor, förvärvat produkten Giraff (som vi nyligen har lanserat en första version av), utvecklat BikeAround Screen samt en ny och förenklad mjukvaruversion av Bestic med efterfrågad funktionalitet. Idag har vi ett effektivt och kompetent team på plats. Vi har en stark produktportfölj som under de kommande åren kommer att utvecklas mycket, inte minst Giraff i samband med EU-projektet MoveCare. Försäljningsmässigt kompletterar vi numera vårt produkterbjudande med utbildningar, kvalitetsmätningar och implementationsstöd. December gav oss kvitto på att detta arbete börjar bära frukt. Flera affärer i Sverige och USA gjorde månaden till årets bästa och på helåret växte våra totala intäkter med ca 40%.

Fokus för Camanio Care under 2018 är fortsatt produktutveckling och internationell etablering, där USA är en prioriterad marknad. Sverige är vår viktiga hemmamarknad där vi har vår bas, vi lär oss i nära samarbete med våra kunder och utvecklar nya lösningar. Nordamerika är en viktig region för oss där vi nu kommer att stärka vårt eget dotterbolag i samarbete med distributörer, partners och nätverk. Intresset bubblar efter Googles mycket välproducerade film från Tibro kommun, Sverige.

Arbetet med att etablera Camanio Care på den kinesiska marknaden har påbörjats och intresset för våra lösningar är stort. Kina är ett land med stor potential, men det finns också utmaningar i att etablera sig på marknaden. I övriga världen kommer vi fortsätta utveckla vårt distributörsnätverk.

Vi är väldigt glada över att vår digitala tillsynsrobot Giraff nu har tagit det långa steget från universiteten ut till praktisk tillämpning hos kommunerna och det här är bara början. Välfärden har en tydlig utmaning framöver med allt fler äldre att ta hand om samtidigt som personalstyrkan minskar. Sverige Kommuner och Landsting (SKL) publicerade i mitten av februari en färsk rapport[1] om rekryteringsutmaningarna inom välfärden. Där bedöms att så många som 500 000 nya tjänster kommer behöva tillsättas de närmsta 10 åren!

Frågan är hur detta ska gå till? Var skall man kunna hitta all personal som behövs? Vi på Camanio är övertygade om att ny digital teknik är en viktig pusselbit för att lösa framtidens utmaningar. Även SKL har insett detta och konstaterar att en årlig effektivisering om 0,5 procent med hjälp av ny teknik kan minska rekryteringsbehovet med omkring 71 000 personer. 

Det finns många andra studier som är inne på samma spår, bland annat en rapport från Acreo Swedish ICT[2], som beräknar hur stor den årliga nettobesparingen skulle bli år 2020 om nio av tio av de som får hemtjänst skulle använda samma fyra digitala tjänster som använts i Västerås. Den årliga besparingspotentialen är omfattande i samtliga kommuntyper som undersökts. 

I början av december tecknade vi ett avtal om finansiering på upp till 20 miljoner kronor genom ett konvertibellån till European Select Growth Opportunities Fund. Finansieringen kommer att ske i flera så kallade trancher och är en viktig del av bolagets kapitalförsörjning. Vi har stora möjligheter att bli en global aktör och för att kunna växa internationellt är fortsatt tillgång till expansionskapital en nyckelfaktor.

Det är mycket på gång i Camanio nu och de gångna veckorna har för oss präglats av ett antal mässor och konferenser både i Sverige och utomlands. Intresset för våra produkter och lösningar är stort, men jag är också ödmjuk inför att förändringar i välfärdssektorn tar tid. Vi bryter ny mark och acceptansen för att utnyttja modern teknik inom vård och omsorg ökar stadigt. Camanio befinner sig i början av en spännande tillväxtresa och jag ser fram emot ett framgångsrikt 2018!

Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post:
catharina.borgenstierna@camanio.com 

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar produkter och tjänster med individen i fokus. Bolaget erbjuder lösningar inom robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom
BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital tillsyn, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka kompetensen och kvaliteten i vård och omsorg. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt distributörer i Kina, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Följ oss gärna på:

        


[1] https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/forandradearbetssattminskarrekryteringsbehoven.14742.html

[2]  M. Forzati and C. Mattsson, “Effekter av digitala tjänster för äldrevård: En ekonomisk studie”, Acreo dokument nr. acr057005, Stockholm, 2014. 

Om oss

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™.Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellan Östern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.