Camanio Care publicerar delårsrapport januari – mars 2018

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som pdf på bolagets hemsida www.camanio.com. Den finns även bilagd till detta pressmeddelande.

Sammanfattning

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges.

1 JANUARI – 31 MARS 2018

 •  Totala intäkter för perioden uppgick till 3 007 tkr (1 758 tkr)                            
 •  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 461 tkr (1 669 tkr)
 •  Rörelseresultatet uppgick till -3 746 tkr (-4 006 tkr)
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 834 tkr (-4 034 tkr)
 •  Resultat per aktie -0,24 kr (-0,39 kr)
 •  Eget kapital i koncernen per 31 mars uppgick till 12 525 tkr (2017-12-31; 15 769 tkr)
 •  Likvida medel i koncernen per 31 mars uppgick till 3 082 tkr (2017-12-31; 5 093 tkr). Likviditeten uppgick till 66% (2017-12-31; 99 %)
 •  Soliditeten uppgår till 56% (2017-12-31; 61%)
 •  Antal aktier vid periodens utgång var 15 918 391 st (2017-12-31; 15 565 451 st)

Väsentliga händelser under första kvartalet

 •  12 januari | Handel med teckningsoptioner serie TO1 2017/2020 inleds den 16 januari 2018
 •  23 januari | Ökning av antalet aktier i Camanio Care AB (publ)
 •  2 februari | Camanio har fått order från Hörby Kommun på omsorgsroboten Giraff
 •  7 februari | Camanio tecknar nytt distributionsavtal i Kanada
 •  12 februari | Ökning av antalet aktier i Camanio Care AB (publ)
 •  22 februari | Camanio Care medlem i SIS standardiseringskommitté för robotik 
 •  27 mars |Camanio Care skriver LOI för strategiskt förvärv inom IoT för tillsyns- och trygghetstjänster

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  4 april | Camanio Care och BikeAround uppmärksammad i amerikansk och kanadensisk media
 •  9 april | Camanio Care deltar i forskningsprojekt för robotar i äldrevården
 •  10 april | Camanio Care deltar på Aktiespararnas Kvinnokväll
 •  18 april | Ökning av antalet aktier i Camanio Care AB (publ)
 •  18 april | Bestic patent beviljat i Kina
 •  20 april | Camanio Care tilldelas priset Rising Star Award av Swecare
 •  23 april | Johanna Rastad vald till ny styrelsemedlem i Camanio Care AB (publ)

VD har ordet

2018 har börjat med rivfart, och januari var en intensiv mässmånad för oss. Det är alltid härligt att starta det nya året med att träffa nya och gamla kunder. Mötena resulterade bland annat i att Hörby kommun i Skåne bestämde sig för att slå till på vår nya produkt Giraff för att på allvar komma igång med införandet av välfärdsteknologi, och därigenom stärka livskvalitén för kommunens invånare. Idag har utbildningar med personal genomförts, informationsmöten med Hörby kommun, och Girafferna står redo att tas i bruk. Mycket spännande!  

Medierapporteringen i Nordamerika har fortsatt varit intensivt under perioden både i USA och Kanada. Internationellt är Kanada en mycket intressant marknad för Camanio Care. Kanada och Sveriges sjukvårdssystem har många likheter och delar den gemensamma visionen att kunna erbjuda offentlig hälso- och sjukvård till alla medborgare. Kanada överträffar dock de flesta andra länder när det gäller kostnader, och satsar hela 11,5% av sin BNP på sjukvården. Kanada delar också de utmaningar som Sverige står inför med en åldrande befolkning och ökade sjukvårdskostnader. Många svenska lösningar är därför av intresse eftersom ny teknik, tjänster och produkter kan öka effektivitet och produktivitet, samt minska arbetsrelaterade kostnader såväl som återinskrivning av patienter. Vår nya distributör i Ontario har varit väldigt aktiv, och reportage om BikeAround har synts i flera kanadensiska medier - alltifrån nationella Tv-kanaler till tidningar och radio.

Under första kvartalet deltog vi också för första gången på Arab Health i Dubai. Det var en mycket intressant mässa som samlar i stort sett alla aktörer inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det bubblar i Mellanöstern och intresset för nya vårdinnovationer är stort. Arbetet med att följa upp alla kontakter pågår för fullt.

Den kinesiska patentmyndigheten beviljade patent för äthjälpmedlet Bestic i mitten av april, vilket var mycket glädjande. Det känns väldigt tryggt att ha patentet på plats när vi börjar bearbeta den kinesiska marknaden.

I slutet av mars tog vi ännu ett viktigt steg framåt på vår tillväxtresa. Som ett led i Camanio Cares långsiktiga målsättning att bli den ledande aktören inom välfärdsteknik har bolaget tecknat ett Letter of Intent i syfte att utvärdera ett förvärv av bolaget VITAL Integration. Tillsammans med VITAL kan Camanio Care AB få en central position på den kraftigt växande marknaden för Internet of Things (IoT) för digital tillsyn och omsorg. Vi ser nu fram emot att ge oss in i de många kommunala upphandlingar som sker inom digital tillsyn.

Hela teamet är väldigt glada och stolta över att ha blivit tilldelade den prestigefyllda utmärkelsen Rising Star Award av Swecare! Utmärkelsen motiverades av att ”Camanio Care visar kraften i svensk innovation och har alla möjligheter att bli en framtida svensk exportsuccé”! Priset delades ut i närvaro av HM Drottningen. Läs mer här.

Sverige ska vara ett bra land att åldras i tycker regeringen och satsar 350 MSEK i sin vårbudget - öronmärkta för ny välfärdsteknik för äldre under innevarande år, 2018! En otroligt bra satsning tycker vi som på riktigt kan skapa förutsättningar för kommunerna att komma igång med implementeringen. Där kommer Camanio Care finnas med och hjälpa till!


Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com 

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar produkter och tjänster med individen i fokus. Bolaget erbjuder lösningar inom robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom
BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital tillsyn, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka kompetensen och kvaliteten i vård och omsorg. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt distributörer i Kina, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Följ oss gärna på:

       

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018.

Om oss

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™.Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellan Östern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar