Barn som växer upp i familjer med missbruk: Lärare med rätt kunskap hittar fler barn

Skolor som har en policy identifierar i större utsträckning barn som lever i familjer med missbruk än skolor som saknar policy. Detta framgår av en studie som STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) genomfört på uppdrag av CAN.

Uppskattningsvis 10-15 procent av alla svenska barn lever i familjer med någon form av missbruksproblematik. Rent statistiskt innebär det att tre till fem barn i varje normalstor skolklass växer upp under sådana förhållanden, något som kan medföra både psykisk och fysisk ohälsa samt sämre prestationer i skolan.

Tidigare forskning har visat på vikten av en alkohol- och narkotikapolicy för ett bra förebyggande arbete. Den aktuella studien genomfördes för att undersöka i vilken omfattning skolor har en policy kring barn som växer upp i familjer med missbruk samt vilka faktorer som påverkar identifieringen av dessa elever. Av resultaten framgår att endast en tredjedel av skolorna har en policy, något som forskarna är kritiska till.

- Resultaten visar att en policy påverkar graden av vidareutbildning bland skolpersonal, vilket i sin tur påverkar sannolikheten att identifiera elever som växer upp i familjer med missbruksproblematik. Det är självklart inte tillfredställande att hela 67 procent av skolorna saknar en policy, säger Tobias Elgán, forskare på STAD.

Resultaten från studien presenteras på CAN-dagen den 15 februari. Som ett led i uppmärksamhetsveckan och kampanjen ”Vart femte barn” handlar dagen just om barn som växer upp i familjer med missbruksproblem. En av inledningstalarna är barn-och äldreminister Maria Larsson.


Tid:      Den 15 februari kl 09.00-17.00
Plats:   Klara konferens, Vattugatan 6, Stockholm.


Journalister som önskar delta hela eller delar av dagen kan anmäla detta till anna.liedbergius@can.se.


För ytterligare frågor, kontakta:

Tobias Elgán, forskare, tfn 08-123 455 21, tobias.elgan@sll.se
Håkan Leifman, sektionschef STAD, tfn 08-123 455 02, hakan.leifman@sll.se

Resultat från studien, som genomförts av Tobias Elgán och Håkan Leifman, har tidigare publicerats i den vetenskapliga tidskriften Health Policy. Den svenska rapporten kan laddas ner på www.stad.org.

Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.