Ny CAN-rapport ute: Drogutvecklingen i Sverige 2007Av rapporten framgår bland annat att: • Andelen dagligrökare (16–84 år) fortsätter att minska. År 2006 uppgav 12% av männen och 17% av kvinnorna att de dagligen rökte. Det är den klart lägsta andelen sedan tids-serien startade 1980. Även bland yngre personer kan en tydlig nedgång konstateras. I 2007 års skolundersökning uppgav 6% bland pojkarna och 10% bland flickorna i årskurs 9 att de rökte dagligen. Det är nästan en halvering av andelen dagligrökare se-dan början av 1990-talet.
• Andelen unga män som prövat anabola androgena steroider har legat runt en procent sedan mitten av 1990-talet. Dock har dopningsbeslagen samt den rapporterade dop-ningsbrottsligheten ökat under 2000-talet. Detta kan bero på att gruppen regelbundna användare sakta men säkert ökat sedan dopning började spridas alltmer utanför idrot-ten i början av 1990-talet.
• Narkotikatillgången har tidigare bedömts öka. Trots att beslagen av flertalet narkotika-sorter under 2006 var större jämfört med tidigare år är priserna oförändrat låga. Detta tolkas som att narkotikatillgängligheten i Sverige alltjämnt är fortsatt stor.
• Alkoholkonsumtionen uppgick 2006 till 9,7 liter ren alkohol per invånare (15 år och äld-re). Det är en minskning med ca 7% från toppåret 2004 då konsumtionen uppmättes till 10,4 liter. Andelen oregistrerad alkohol ökade kraftigt de första åren av 2000-talet till följd av ökad resandeinförsel. Under de senaste åren, 2005–2006, har dock andelen oregistrerad alkohol minskat och systembolaget återtagit andelar av försäljningen.

Rapporten (nr 107) finns att ladda ner eller beställa på CANs hemsida (www.can.se) och omfattar drygt 300 sidor, 44 diagram och ett hundratal tabeller.
Ulf Guttormsson, som är redaktör för rapporten, nås på 08-412 46 19 eller ulf.guttormsson@can.se. Erik Fender har skrivit kapitlen om alkohol, sniffning respektive tobak och nås på 08-412 46 10 eller erik.fender@can.se.

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera