Ny rapport: Läkemedel i missbruksmiljöer

CAN samlar rutinmässigt in information om narkotikapriser via en webbenkät som skickas till informanter vid Sveriges 21 länspolismyndigheter två gånger per år. I de två datainsamlingarna som gjordes 2012 ombads rapportörerna också ange vilka läkemedel de uppfattade förekom i störst omfattning i missbrukssyfte i regionen.

Sammantaget indikerar undersökningen att missbruk av narkotikaklassade läkemedel är relativt vanligt. I 36 av totalt 42 enkätsvar anges förekomst av åtminstone något känt missbrukat läkemedel i regionen. I närmare hälften av inrapporteringarna har fem missbrukade läkemedel uppgetts, vilket var det maximala antalet i undersökningen.

Det är huvudsakligen två kategorier av läkemedel som nämns, bensodiazepiner och smärtstillande läkemedel. Den förstnämnda kategorin - bensodiazepiner - verkar vara mest utbredd. Alprazolam (t ex Xanor) är den vanligaste substansen i gruppen bensodiazepiner medan buprenorfin och tramadol är ungefär lika vanliga i gruppen smärtstillande läkemedel (t ex.
Subutex resp. Tradolan). Det går inte att se regionala missbruksmönster utifrån rapporten, men man kan konstatera att både illegala bensodiazepiner och opioider finns över hela landet.

I enkäten ställs inte frågor om ursprung, men någon rapportör nämner spontant läckage från beroendevården medan några andra påtalar smuggling. Att insmuggling förekommer indikeras av att två preparat som omnämndes (Valium och Rohypnol) är avregistrerade på den svenska marknaden.

Om undersökningenExtrafrågor om förekomst av narkotikaklassade läkemedel inkluderades 2012 i den webbenkät som genomförs för att följa narkotikaprisutvecklingen i Sverige. Narkotikaprisenkäten genomförs i slutet av juni respektive december, och rapportörerna ombeds redovisa händelser från de närmast sex föregående månaderna.

Rapporten ”Läkemedel i missbruksmiljöer – Situationen 2012 enligt rapportörer vid länspolismyndigheterna, CAN rapport 138” finns att ladda ner på www.can.se. På hemsidan presenteras även narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988–2012 i tabellform.

Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera