Ny rapport: Unga svenskar använder mindre droger än unga i övriga Europa

Svenska 16-åringar ligger lågt när det gäller rökning, alkoholkonsumtion och cannabisanvändning under de senaste 30 dagarna, jämfört med jämnåriga i övriga Europa. Det framgår av en rapport som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, publicerar idag. Rapporten grundar sig på ESPAD-undersökningen.

- De svenska skoleleverna ligger på betydligt lägre nivåer än genomsnittet för samtliga länder i undersökningen. Det gäller både tidig debut, att ha provat någon enstaka gång och mer regelbunden användning, säger Ulf Guttormsson.

Exempelvis har 13 procent av de svenska eleverna rökt cigaretter under de senaste 30 dagarna, medan motsvarande andel för ESPAD-länderna totalt ligger på 21 procent. 26 procent av de svenska eleverna angav att de druckit alkohol de senaste 30 dagarna jämfört med 48 procent för samtliga ESPAD-länder. När det gäller cannabisanvändning de senaste 30 dagarna ligger siffrorna på en lägre nivå, 2 procent i Sverige och i genomsnitt 7 procent för samtliga ESPAD-länder. Avståndet till övriga europeiska länder har dessutom ökat sedan 1995, eftersom nedgångarna över tid varit större i Sverige.

Ingen koppling mellan riskuppfattning och cannabiskonsumtion

I ESPAD-undersökningen ställs också frågor om riskuppfattning. Dagens unga uppfattar ofta riskerna förknippade med droganvändning som mindre jämfört med tidigare årskullar, i synnerhet när det gäller cannabisanvändning. Under åren har svenska ungdomars uppfattning om risk närmat sig övriga europeiska ungdomars. Tidigare internationella studier har visat att en förändring i uppfattning av risker hänger samman med förändrade konsumtionsvanor – en uppfattad högre risk har lett till minskad konsumtion och vice versa. Men det är ingenting vi ser i den här undersökningen.

- I Sverige har elevernas uppfattning om risken förknippad med både regelbunden och mer sporadisk cannabisanvändning sjunkit kraftigt medan konsumtionen förblivit stabilt låg, säger Ulf Guttormsson. Inte heller för alkohol går utvecklingen i förväntad riktning, både riskuppfattningen och konsumtionen sjunker. Det visar att andra faktorer än riskuppfattning är viktiga för ungas benägenhet att använda olika droger.

Bakgrund

ESPAD-undersökningen (the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) har sedan 1995 med hjälp av enkäter samlat in data om 16-åriga europeiska skolelevers erfarenhet av alkohol och andra droger. Datainsamlingen sker vart fjärde år och totalt har 46 länder medverkat åtminstone någon gång under studiens 20-åriga historia. År 2015, när den sjätte undersökningen genomfördes, medverkade 35 länder. Rapporten som släpps idag jämför de svenska resultaten med övriga ESPAD-länders.

Rapporten ”ESPAD i Sverige – Europaperspektiv på skolungdomars drogvanor 1995–2015. Rapport 159.” finns att ladda ner och att beställa på www.can.se.

 

Ulf Guttormsson
Avdelningschef
0723-71 43 19

ulf.guttormsson@can.se

 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media