Ny studie: Få insatser till barn i familjer med missbruk

Barn med missbrukande föräldrar får stödinsatser först när de själva får problem. Det visar en studie som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag.
Undersökningen som ligger till grund för studien har genomförts genom kartläggning av föräldrar inom missbruks- och beroendevården.


Det mest centrala resultatet i studien är att de flesta barn som får stöd redan har problem av olika slag. Det tyder på att man idag inom missbruks- och beroendevården inte arbetar förebyggande genom tidiga insatser när barnen är små.

- Alla barn till föräldrar inom missbruks- och beroendevården är en riskgrupp och alla barn bör få stöd, oavsett ålder och oavsett om det finns synliga problem, säger CAN:s direktör Håkan Leifman i en kommentar. Det finns ingen anledning att vänta med stöd tills barnen blivit äldre och problem har uppstått.

Andel barn som får stödinsatser fördelat på dem som inte har problem, har problem respektive har flest problem (de senare utgör 5 procent av respondenterna)

Andel som får stöd (%)

Inga problem

14

Har problem

47

Flest problem (5 %)

70


Regionala skillnaderStudien visar också att det finns skillnader mellan länen som inte låter sig förklaras. Vissa län erbjuder i mindre utsträckning stöd till barn med förälder inom missbruks- och beroendevården.

- Skillnaderna beror inte på att problembilden skulle vara tyngre i de län som erbjuder mest stöd. Sannolikt beror skillnaderna mellan länen till stor del på strukturella faktorer, säger Håkan Leifman.

BakgrundSom ett led i arbetet med att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården genomfördes under 2012 en kartläggning för att få kunskap om föräldrar som får vård för missbruk och beroende och deras barn. Kartläggningen genomfördes påuppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under vecka 39 och skulle omfatta alla i Sverige kända missbruks- och beroendeverksamheter.

CAN genomför på uppdrag av SKL fördjupade analyser av materialet och resultaten presenteras i tre rapporter under 2014. Fokus i den rapport som presenteras idag ligger på barnen och deras situation.  Föräldrarna som deltog i kartläggningen har totalt 4 503 barn varav 3 749 stycken är under 18 år. De 3 749 barnen under 18 år är basen för samtliga analyser.

Rapporten ”Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård – en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd”, rapport 143, kan laddas ner på www.can.se.
Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera