Ny studie om narkotikadödligheten i Sverige

Under de senaste tio åren har narkotikadödligheten ökat men inte så kraftigt som tidigare undersökningar gjort gällande. Det framgår av rapporten “Drug-related deaths in Sweden – Estimations of trends, effects of changes in recording practices and studies of drug patterns” som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag.

Enligt den statistik som används i Sverige idag har den narkotikarelaterade dödligheten mer än fördubblats under de senaste tio åren, framförallt som ett resultat av fler dödsfall med opioider. Men tillförlitligheten av statistiken har ifrågasatts av både myndigheter och forskare.

-De analyser som nu genomförts indikerar att statistiken har varit missvisande. Så mycket som halva ökningen är ett resultat av metodförändringar, till exempel att man screenar fler, säger Håkan Leifman, som står bakom rapporten.

Det är viktigt att poängtera att den ökning i narkotikadödsfall som framkommer under senare år, även efter kontroll för metodförändringar, är betydande och beror på en ökning av antalet opioiddödsfall. Idag består de allra flesta narkotikadödsfall av opioiddödsfall och flertalet av dem är syntetiska opioider som metadon, buprenorfin, fentanyl och oxikodon. Det är också dessa preparat som svarar för i stort ett hela ökningen under de senaste åren. Den exakta ökningen i procent eller i absoluta tal ska dock tolkas med försiktighet.

En viktig lärdom av studien är att bättre kontroll på metodförändringar krävs för att kunna spegla utvecklingen av narkotikarelaterad dödlighet. Rapporten nämner flera åtgärder som kan vidtas för att avsevärt förbättra kvaliteten och därmed möjligheterna att dra bättre slutsatser av den pågående utvecklingen.

-Den bristande statistiken är faktiskt svår att förstå, inte minst i ljuset av att Sverige anses ha statistik och register av god internationell kvalitet, säger Håkan Leifman. I stort ett alla dödsdata som behövs finns framtagna i Sverige men är utspridda på olika huvudmän. Länkningen av data är bristfällig eller saknas helt.

Socialstyrelsen utvecklar för närvarande sin narkotikastatistik som baseras på dödsorsaksregistret. Den utgör den officiella och viktigaste statistiken över narkotikarelaterade dödsfall. CAN och Rättsmedicinalverket, RMV, planerar att gemensamt utveckla den rättsmedicinska toxikologiska statistiken så att den kan användas för regelbunden monitorering, först och främst över förekomsten av olika narkotikapreparat bland rättsmedicinskt undersökta dödsfall. Det kan bli ett viktigt komplement till Socialstyrelsens narkotikastatistik.

Bakgrund

Rapporten har tagits fram inom ramen för ett projekt om narkotikarelaterad dödlighet initierat av European Monitioring Centre för Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Huvudsyftet med studien är att försöka ge en så god bild som möjligt av utvecklingen genom att ta hänsyn till olika metodförändringar som genomförts över tid.

Rapporten “Drug-related deaths in Sweden – Estimations of trends, effects of changes in recording practices and studies of drug patterns” kan laddas ner från www.can.se, rapporten innehåller även en svensk sammanfattning.

Håkan Leifman
Direktör
hakan.leifman@can.se
070-343 24 81

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Prenumerera