Skolelevers drogvanor 2017: Nedgångarna har avstannat

Under 2000-talet har konsumtionen av tobak och alkohol sjunkit bland eleverna i årskurs 9 och gymnasiets år 2 enligt CAN:s årliga drogvaneundersökningar bland skolungdomar. Minskningen har i princip varit kontinuerlig, men preliminära resultat för 2017 visar att nedgången i alkohol- och tobaksanvändningen har stannat av. 

 – Det är för tidigt att säga om det är ett temporärt brott i en fortsatt nedgång eller om det indikerar nya trender, säger Ulf Guttormsson, som idag presenterar de färska resultaten vid ett seminarium i Almedalen.

Även om minskningarna inte fortsatt är det ändå värt att framhålla att alkoholkonsumtionen bland skolungdomar är historiskt låg. År 2017 uppger exempelvis gymnasieeleverna att de dricker 3,1 liter ren alkohol per år, vilket nästan är en halvering jämfört med 2004 (5,8 liter) då gymnasieundersökningen genomfördes för första gången. Men jämfört med förra året är skillnaden försumbar. För niorna har volymen konsumerad alkohol fallit med två tredjedelar och uppgick till 1,2 liter ren alkohol både 2016 och 2017.

De två senaste åren har ca 25 procent av eleverna i gymnasiet och 8 procent av niorna svarat att de intensivkonsumerat alkohol åtminstone någon gång under senaste månaden. Med intensivkonsumtion menas att man vid ett och samma tillfälle 25 cl sprit eller motsvarande mängd alkohol.  Även intensivkonsumtionen har haft en nedgång under 2000-talet och det är i årskurs 9 den allra största förändringen av alkoholvanorna skett.

Tobaksanvändningen har också minskat under 2000-talet, om än inte lika kraftigt som alkoholkonsumtionen, och nedgången är även för tobak störst bland eleverna i årskurs 9. Både 2016 och 2017 var det 6 procent i nian och 14 procent i gymnasiet som använde tobak dagligen/så gott som dagligen.

När det gäller narkotika har trenden varit tämligen oförändrad under hela 2000-talet. I gymnasiet svarar 17 procent av eleverna att de använt narkotika och motsvarande andel i årskurs 9 är 6 procent.

- Möjligen kan man på narkotikasidan identifiera vissa uppgångar tidigare under 2000-talet, främst bland pojkarna i gymnasiet. Men skillnaderna är förhållandevis små och mellan 2016 och 2017 är läget i princip oförändrat, säger Ulf Guttormsson.

 

Om undersökningen

Sedan 1971 har årliga undersökningar av alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförts bland elever i årskurs 9. CAN ansvarar för undersökningarna fr.o.m. 1986, vilka utförs på riksrepresentativa urval av skolklasser. Med start 2004 inkluderas även elever från gymnasiets år 2 i urvalet. Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen. År 2017 uppgick antalet analyserade formulär till 6124 i årskurs 9 och 4778 i gymnasiets år 2. Av de utvalda klasserna deltog 84% och 82% eleverna i dessa klasser var på plats då enkäten genomfördes.

Presentationen från seminariet kan laddas ner från  www.can.se, liksom tidigare års rapporter, figurer och tabeller. Rapporten ”Skolelevers drogvanor 2017” släpps den 12 december. Seminariet äger rum idag kl 10.00 i Soberian, Kilgränd 1, Visby.

 

Ulf Guttormsson
Avdelningschef
0723-71 43 19

ulf.guttormsson@can.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media