Vanligare med droganvändning bland unga som är missnöjda med sin hälsa

Många unga rapporterar att de är nöjda både med sig själva, sin hälsa och sin familjs ekonomi. Men det är stora skillnader mellan flickor och pojkar, framför allt när det gäller den egna hälsan. Det är också vanligare att de som är missnöjda använder alkohol, narkotika och tobak jämfört med dem som är nöjda. Det framgår av rapporten ”Skolelevers drogvanor 2016”, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) presenterar idag.

- Vi kan inte utifrån den här undersökningen säga om unga använder droger för att de mår dåligt eller om det är tvärtom. Men vi ser en tydlig koppling mellan att vara missnöjd med sig själv, sin egen hälsa och användning av droger, säger Siri Thor, utredare vid CAN.

Flickor mår sämre än pojkar
Det är tydliga könsskillnader i resultaten. I årskurs nio var det endast 58 procent av flickorna som uppgav att de var nöjda med sig själva att jämföra med 82 procent av pojkarna. Att vara alkoholkonsument, att använda tobak och att ha erfarenhet av narkotika är vanligare bland dem som uppger att de är missnöjda med sig själva, sin hälsa och familjens ekonomi.

Hälsa och användning. Andelen elever i årskurs 9 som använder olika substanser bland dem som är nöjda respektive missnöjda med sin hälsa.

  Alkohol-konsument Rökare Snusare Använt narkotika
någon gång
  Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor
Nöjda 35 40 7 9 8 1 5 3
Missnöjda 42 53 10 21 12 2 9 9

 

- Resultaten väcker viktiga frågor kring ungas mående kopplat till användning av droger, säger Siri Thor i en avslutande kommentar.

 

Om undersökningen

Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor. Sedan 1986 ansvarar CAN för undersökningarna, som utförs på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Även skolelever från gymnasiets årskurs 2 deltar i undersökningarna sedan 2004. Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen. Antalet analyserade formulär 2016 uppgick till 4 805 i årskurs 9 och till 4 059 i gymnasiets år 2.

Rapporten, diagram och tabeller kan laddas ner från www.can.se .

Siri Thor
Utredare

0723-714324, siri.thor@can.se

Anna Englund
Utredare
0723-714336, anna.englund@can.se

 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media