Candyking till börsen

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA.

Stockholm den 29 november 2013

Candyking Holding AB (publ) (”Candyking” eller ”Bolaget”) och huvudägarna Accent[1] och EQT[2] (”Huvudägarna”) har beslutat att genomföra en ägarspridning för att främja Candykings fortsatta tillväxt och utveckling. Styrelsen för Candyking har därför ansökt om notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Ett prospekt offentliggörs idag den 29 november 2013.

Candyking är den ledande aktören inom lösviktskonfektyr och natursnacks i Norden och finns idag på fler än 10 000 försäljningsställen. Bolaget erbjuder butiker en komplett ”shop-in-shop”-lösning, inklusive produkter, inredning samt butiks- och logistiktjänster. Bolaget bedriver idag sin verksamhet genom fyra koncept: Candyking (Karamellkungen i Sverige), Parrot’s, Premiyum och Candyking Favourites. Bolaget omsatte 1 748 miljoner kronor 2012, vilket motsvarar mer än 40 800 ton såld konfektyr och natursnacks.

 • Erbjudandet består av ett erbjudande till institutionella investerare och ett erbjudande till allmänheten i Sverige (”Erbjudandet”).
 • Erbjudandet omfattar högst 18 518 517 aktier, varav högst 11 481 481 avser nyemitterade aktier erbjudna av Bolaget och högst 7 037 036 avser befintliga aktier erbjudna av Huvudägarna.
 • Huvudägarna har förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet med ytterligare högst 8 208 585 befintliga aktier.
 • Huvudägarna har utfärdat en option till Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och Nordea Bank AB (publ) (“Nordea”) att förvärva ytterligare högst 4 009 065 befintliga aktier av Huvudägarna för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.
 • Priset i Erbjudandet förväntas att fastställas inom intervallet 27-32 kronor per aktie.
 • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 500 mkr. Om Erbjudandet utökas fullt ut uppgår det totala värdet av Erbjudandet till cirka 722 mkr (och cirka 830 mkr om övertilldelningsoptionen därutöver utnyttjas till fullo).
 • Baserat på prisintervallet i Erbjudandet värderas Candykings aktier till cirka 994-1 045 mkr.
 • Anbudsförfarandet för institutionella investerare förväntas pågå 2 december – 11 december 2013.
 • Anmälningsperioden i Erbjudandet till allmänheten i Sverige förväntas pågå 2 december – 10 december 2013.
 • Beräknad första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm är den 12 december 2013, under kortnamnet ”CANDY”.
 • Carnegie och Nordea agerar joint lead managers och bookrunners i samband med Erbjudandet (“Managers”).

David von Laskowski, VD och koncernchef, kommenterar:
”De senaste två åren har Candyking varit inriktat på effektiviseringar och strukturella förändringar, vilket gjort att vi nu står redo att fokusera alltmer på tillväxt och konceptinnovation. Vi har identifierat flera spännande möjligheter för framtiden och ser fram emot att i en noterad miljö erbjuda såväl befintliga som nya kunder och konsumenter en hög grad av valfrihet.”

Mats G. Jansson, styrelseordförande, kommenterar:
”Ett Candyking på börsen innebär en unik möjlighet för investerare att ta del av en marknadsledande aktör med stabilt kassaflöde och framgångsrikt kunderbjudande. Candyking har tack vare sin attraktiva position i värdekedjan skapat goda förutsättningar för tillväxt och är redo att ta nästa viktiga steg i Bolagets utveckling.”

Jan Ohlsson, styrelseledamot på mandat av Accent, kommenterar:
”Sedan starten för 30 år sedan har Candyking på ett framgångsrikt sätt utvecklats från att vara en lokal svensk företeelse till en ledande nordisk aktör med verksamhet i 10 länder och ett flertal koncept inom lösviktskonfektyr och natursnacks. Vi ser med tillförsikt fram emot den stundande resan på börsen, där de senaste årens hårda arbete med effektivisering och internationalisering väntas ge goda resultat.”

Bakgrund och motiv
Candyking är den marknadsledande leverantören av kompletta lösningar inom lösviktskonfektyr i Norden. Bolaget förvärvades 2008 av dess nuvarande huvudägare Accent samt av minoritetsaktieägaren EQT. Accent och EQT är ledande riskkapitalfonder i Norden med en verksamhetsdriven affärsmodell fokuserad på utveckling av portföljbolag genom en strategi som är utformad för att generera avkastning genom ökad försäljning och intjäning. Accent och EQT avyttrar vanligtvis sina portföljbolag inom fyra till åtta år från förvärvet. Erbjudandet av Candykings aktier är i linje med denna strategi.

Under Accents och EQTs ägande har flera viktiga strategiska initiativ lanserats för att förstärka Candykings affärsmodell. Detta har skett genom att fokusera på operationell effektivitet och etablera en konkurrenskraftig kostnadsprofil, vilket i sin tur har möjliggjort en organisk och förvärvsdriven tillväxt och en geografisk utvidgning av verksamheten till flera europeiska marknader. Candyking har också utökat sitt konceptutbud med Parrot’s, Premiyum och Candyking Favourites, vilket har bidragit till att stärka Candykings position i värdekedjan.

Candykings styrelse och ledning anser att Erbjudandet och börsnoteringen kommer att leda till ökad uppmärksamhet och varumärkeskännedom bland befintliga och potentiella kunder, leverantörer och konsumenter. Erbjudandet och noteringen gör det också möjligt för Bolaget att få tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna för eventuella framtida kapitalbehov och möjliggör för Bolaget att genomföra förvärv med betalning i egna aktier. Candykings styrelse och ledning, tillsammans med Huvudägarna, har av dessa skäl nu gjort bedömningen att Bolaget är väl positionerat att utnyttja fördelarna som följer med en börsnotering.

Syftet med Erbjudandet är dessutom att minska Bolagets skuldsättning och lösa Bolagets aktieägarlån, vilket avses genomföras dels genom en kvittningsemission där vissa aktieägarlån konverteras till aktier i samband med Erbjudandets genomförande, dels genom återbetalning av samtliga återstående aktieägarlån från tidigare ägare, konvertibla förlagslån, säljarreverser samt mezzaninelån med användande av den nettolikvid som Bolaget erhåller genom nyemissionen i Erbjudandet. De aktier som emitteras i kvittningsemissionen erbjuds delvis till försäljning av Huvudägarna inom ramen för Erbjudandet. Om Erbjudandet utökas fullt ut kommer samtliga aktier som Huvudägarna erhåller i kvittningsemissionen att omfattas av Erbjudandet. Utöver den återbetalning av lån för att minska skuldsättningen som beskrivs ovan, avses nettolikviden från nyemissionen användas för allmänna verksamhetsrelaterade ändamål.

Accent och EQT kommer även efter Erbjudandets genomförande att ha kvar en betydande andel av sitt nuvarande aktieinnehav och kommer att fortsätta bidra till Bolagets utveckling. För närvarande avser dock varken Accent eller EQT att ha ett långsiktigt väsentligt aktieägande i Candyking. Under antagande om att priset i Erbjudandet fastställs till mittpunkten i prisintervallet (29:50 kronor) och förutsatt att Erbjudandet inte utökas och övertilldelningsoptionen inte utnyttjas kommer Huvudägarna efter genomfört Erbjudande tillsammans att inneha cirka 51 % av aktierna och rösterna i Bolaget. Om Erbjudandet utökas fullt ut och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Huvudägarna efter genomfört Erbjudande tillsammans att inneha cirka 18 % av aktierna och rösterna i Bolaget (baserat på mittpunkten i prisintervallet i Erbjudandet, 29:50 kronor).

Erbjudandet i korthet
Erbjudandet består av ett erbjudande till allmänheten i Sverige och ett erbjudande till institutionella investerare. Erbjudandet omfattar högst 18 518 517 aktier, varav högst 11 481 481 nyemitterade aktier erbjudna av Bolaget och högst 7 037 036 befintliga aktier erbjudna av Huvudägarna. Huvudägarna har förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet med ytterligare högst 8 208 585 befintliga aktier.

Huvudägarna har utfärdat en option till Managers, vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm, att förvärva ytterligare högst 4 009 065 befintliga aktier av Huvudägarna, motsvarande 15 % av det högsta totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

Erbjudandepriset förväntas att fastställas inom intervallet 27-32 kronor per aktie. Priset kommer att fastställas av Candykings styrelse och Huvudägarna i samråd med Managers baserat på det bedömda investeringsintresset från institutionella investerare efter en form av anbudsförfarande (book-building). Priset i Erbjudandet till allmänheten i Sverige kommer dock inte att överstiga 32 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Det slutliga erbjudandepriset förväntas offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 12 december 2013.

Handeln i Candykings aktie på NASDAQ OMX Stockholm beräknas påbörjas den 12 december 2013 under kortnamnet ”CANDY”. Beräknad likviddag i Erbjudandet är den 17 december 2013.

Carnegie och Nordea agerar joint lead managers och bookrunners i samband med Erbjudandet.

Prospekt
Ett prospekt avseende Erbjudandet offentliggörs idag den 29 november 2013. Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från något av Carnegies eller Nordeas kontor samt beställas från Candyking. Prospekt och anmälningssedel finns även tillgängliga på Candykings hemsida (www.candyking.com), Carnegies hemsida (www.carnegie.se), Nordeas hemsida (www.nordea.se under Sparande/Handla och placera), Avanzas hemsida (www.avanza.se) och Nordnets hemsida (www.nordnet.se).

Indikativ tidplan

 • Offentliggörande av prospekt och prisintervall: den 29 november 2013
 • Anbudsförfarande för institutionella investerare: 2 december – 11 december 2013
 • Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 2 december – 10 december 2013
 • Offentliggörande av det slutgiltiga erbjudandepriset: den 12 december 2013
 • Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: den 12 december 2013
 • Likviddag: den 17 december 2013

Om Candyking
Candyking grundades 1984 och är den ledande aktören inom lösviktskonfektyr i Norden. Candyking bedriver också verksamhet i Storbritannien, Irland, Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern. På de marknader där Candyking bedriver verksamhet är Bolaget idag den enda specialiserade lösviktsaktören med internationell räckvidd.

Det sammanlagda värdet av den nordiska konfektyrmarknaden uppgick 2012 till cirka 36 miljarder kronor, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 1,2 % (mätt i volym) under 2002-2012. Sedan Candyking introducerade sitt koncept för trettio år sedan i Sverige har lösviktskonsumtionen vuxit successivt och svarar idag för nästan en tredjedel av den totala konfektyrkonsumtionen i Sverige.

Candyking erbjuder en komplett ”shop-in-shop”-lösning inom lösvikt. Bolagets affärsmodell skapar värde för leverantörer, kunder och konsumenter, vilket ger Candyking en unik position i värdekedjan. Candykings ställ täcker idag mer än 30 km på över 10 000 försäljningsställen. Utöver konceptet med lösviktskonfektyr, kallat Candyking (Karamellkungen i Sverige), inkluderar Bolagets verksamhet också Parrot’s, ett lösviktskoncept för natursnacks, Premiyum, Bolagets nischkoncept för lyxchoklad i lösvikt och Candyking Favourites, Bolagets nischkoncept för färdigförpackad lösviktskonfektyr. Vidare har Candyking etablerat en effektiv operativ plattform som i kombination med låga rörelsekapitalnivåer och begränsat investeringsbehov skapar goda förutsättningar för tillväxt samtidigt som starka kassaflöden upprätthålls. Bolaget har sedan 2011 genomfört eller lanserat flera kostnadsbesparingsinitiativ inom olika verksamhetsområden, vilka bidragit till optimering av sortimentet, rationalisering av leverantörs- och kundbasen, effektivisering av distributionsnätverket samt strukturella organisationsförändringar. Under 2013 har Candyking fortsatt att arbeta med effektiviseringar inom merchandisingorganisationen och förbättringar inom inköp och kategorihantering.

Candyking är väl positionerat för att utnyttja flera attraktiva tillväxtalternativ, däribland expansion av den befintliga verksamheten genom ökad försäljning till befintliga kunder (exempelvis genom utrullning av ytterligare koncept per butik, utökning av butiksutrymmet för Candykings koncept och kampanjerbjudanden) och utökning av kundbasen (exempelvis genom att odla nya kundkontakter, utforska nya marknadskanaler, utveckla nya affärskoncept och expandera geografiskt) samt tillväxt genom strategiska förvärv.

Under 2012 uppgick Candykings nettoomsättning till 1 748 mkr, vilket motsvarade en försäljning om cirka 40 800 ton konfektyr och natursnacks. Bolaget hade i genomsnitt 913 anställda, motsvarande 580 heltidstjänster (FTE), varav 416 FTEs hörde till Bolagets egen merchandisingorganisation.

För mer information, kontakta:
David von Laskowski, VD och koncernchef, 08 795 03 00

Anders Fogel, Founding Partner, Fogel & Partners, 0722 044 750

Mer information finns även tillgänglig på www.candyking.com

Presskonferens
Candyking ordnar idag, den 29 november 2013, en presskonferens klockan 9.30 på Candykings huvudkontor i Solna (adress: Telegrafgatan 8A, Solna). VD och koncernchef David von Laskowski och CFO Johan Lindgren presenterar Bolaget.

Viktig information
Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas eller skickas till Australien, Japan, Hong Kong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Candyking Holding AB (publ) avser inte att registrera någon del av värdepapperna i Erbjudandet i USA eller genomföra ett erbjudande till allmänheten i USA.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat det vid var tid gällande direktivet 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”) är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare i denna medlemsstat på det sätt som avses i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien att förvärva värdepapperna. Inget prospekt har godkänts, eller kommer att godkännas, i Storbritannien avseende värdepapperna. Detta pressmeddelande sprids och riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Regeln”) och (iii) vissa institutioner (”high net worth entities”), och andra personer till vilka det lagligen kan riktas, som omfattas av artikel 49(2) (a) till (d) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iii) ovan benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). All investeringsaktivitet till vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast att omfatta Relevanta Personer. Andra än Relevanta Personer bör inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.


[1] AccentTwo Holding Limited, ett av Accent Equity 2008 L.P. helägt dotterbolag, genom sin general partner AEP 2008 Ltd. med säte Lime Grove, House Green Street, St. Helier, JE12ST Jersey.

[2] EQT Expansion Capital I Limited, ett aktiebolag inkorporerat på Guernsey med säte National Westminster House, Le Truchot, StPeter Port, Guernsey GY1 3RA, Kanalöarna, i egenskap av (1) general partner för EQT Expansion Capital I (General Partner) LP, i sin tur i egenskap av general partner för EQT Expansion Capital I Limited Partnership, och (2) manager för EQT Expansion Capital I Co-Investment Scheme.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar