Årsstämma i Cantargia AB (publ)

På Cantargias årsstämma den 31 maj 2018 beslöts bland annat följande:

  • att ingen utdelning skulle lämnas;
  • att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning;
  • att, i enlighet med valberedningens förslag, omvälja styrelseledamöterna Magnus Persson, Karin Leandersson, Thoas Fioretos, Claus Asbjørn Andersson och Patricia Delaite samt att omvälja Magnus Persson till styrelsens ordförande och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisorer; och
  • att välja Corinne Savill och Anders Martin-Löf till nya styrelseledamöter.

Corinne Savill, född 1959, innehar en B.Sc. i biokemi från University of Manchester och genomförde sina mastersstudier på University College och Middlesex School of Medicine (Ph.D.) och på Charing Cross Sunley Research Centre i London. Corinne arbetar för tillfället som Chief Business Officer på onkologiföretaget Cullinan Pharmaceuticals. Dessförinnan tjänstgjorde Corinne som chef för Business Development and Licensing för Novartis Pharmaceuticals.

Anders Martin-Löf, född 1971, har lång erfarenhet som CFO för bolag noterade på Stockholmsbörsen. Han arbetar för närvarande som CFO på Wilson Therapeutics och har tidigare varit CFO på RaySearch Laboratories. Dessförinnan var han ansvarig för investor relations och hade olika positioner inom affärsutveckling på Swedish Orphan Biovitrum. Han är utbildad civilekonom från Stockholms universitet och civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Årsstämman beslöt vidare:

  • om principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag;
  • att godkänna styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
  • att, i enlighet med styrelsens förslag, införa av ett nytt, långsiktigt rörligt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda inom bolaget; samt
  • att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner sammanlagt inte får omfatta mer än tio procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com 

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar