Cantargia AB presenterar nya data och ny utvecklingsplan, icke småcellig lungcancer och pankreascancer har valts som primära indikationer för CAN04

Lund den 17 november 2015. Cantargia AB (”Cantargia”) håller idag ett framförande på Sedermeradagen i Stockholm, var bolaget presenterar en utvecklingsplan för produktkandidaten CAN04. Bolagets kliniska utveckling fokuseras mot icke småcellig lungcancer och pankreascancer. Data från den initiala toxicitetsstudien har visat att singeldos av CAN04 tolereras väl och att inga indikationer på toxicitet noterats i kliniskt relevanta doser. Projektet följer den tidsplan som kommunicerades i samband med börsintroduktionen i mars 2015.

Fokus på icke småcellig lungcancer och pankreascancer

Cantargia utvecklar en antikropp mot målmolekylen IL1RAP för behandling av cancer. Prekliniska data indikerar att antikroppen har potential att användas för behandling av ett flertal olika cancerformer. Cantargia har under 2015 genomfört ett prekliniskt program, vilket försett bolaget med underlag för selektionen av två cancersjukdomar som bolaget bedömer kommer att generera en indikation på antitumöraktivitet i den initiala kliniska studien, med behandling med CAN04. Baserat på den information som nu finns tillgänglig avser Cantargia således att framöver fokusera utvecklingen av CAN04 mot icke småcellig lungcancer och pankreascancer.

Kliniska studier

En klinisk fas I/IIa-studie är beräknad att inledas under slutet av 2016 i dessa cancerformer. För att säkerställa en god rekrytering under doseskaleringsfasen, det vill säga studiens fas I-del, kan ytterligare solida cancersjukdomar studeras initialt. Utöver denna studie avser bolaget utöka studieprogrammet genom att starta en ytterligare klinisk studie under 2017, designad att studera effekt på biomarkörer och verkningsmekanism för att få tidiga signaler på biologisk aktivitet i patienter med akut myeloisk leukemi (AML).

Toxicitetsstudie

Cantargia rapporterar även resultat från den initiala toxicitetsstudien som studerat CAN04 given som singeldos. Inga tecken på toxicitet har iakttagits i någon dos upp till den terapeutiska dosen 5 mg/kg. Inga effekter som skulle tyda på toxicitet vid upprepad behandling har setts på biomarkörer. Studier i humana vävnadssnitt visar ett mycket lågt uttryck av målmolekylen IL1RAP, vilket stödjer den goda tolerabiliteten.

”Både vi och oberoende forskargrupper presenterar alltmer data inom området. Det är enligt vår mening uppenbart att potentialen för Cantargias produktkandidat CAN04 är betydande. För att fokusera vår utveckling har vi valt två cancerformer, där data ger stöd för att interleukin 1-systemet kan ha en roll i sjukdomsförloppet och där det finns ett högt uttryck av IL1RAP. Vi fortsätter utvecklingen inom icke småcellig lungcancer och pankreascancer där vi ser oss kunna utveckla ett nytt och säkert behandlingsalternativ för dessa livshotande cancersjukdomar med ett mycket stort medicinskt behov”, säger Göran Forsberg, VD för Cantargia AB.

Cantargias presentation på Sedermeradagen i Stockholm pågår mellan 13.00 och 13.30 och kan följas på www.sedermeradagen.se.

För ytterligare information, kontakt
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar