Cantargia meddelar prekliniska resultat som visar positiva effekter av CAN04 i kombination med godkända cancerbehandlingar

Cantargia AB meddelar idag prekliniska resultat från en studie runt kombinationer av antikroppen CAN04 (nidanilimab) och cellgifter. I in vivo-baserade cancermodeller kunde CAN04 kombineras på ett säkert sätt med de undersökta cellgifterna. Det starkaste resultatet erhölls genom att kombinera CAN04 med cisplatin, där uppvisades både en signifikant förbättrad behandlingseffekt samt en tydlig CAN04-relaterad minskning av biverkningar från cisplatin.

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot interleukin 1 receptor accessory protein (IL1RAP). Läkemedelskandidaten CAN04 befinner sig i klinisk fas I/IIa prövning (CANFOUR), där dos-eskalering som monoterapi studeras initialt, följt av studier av både monoterapi och kombinationsterapi i patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och bukspottkörtelcancer. Cisplatin är en del av standardbehandlingar för lungcancer liksom andra cancerformer såsom huvud-hals-cancer, äggstockscancer och urinblåsecancer. Genom att kombinera CAN04 och cisplatin i tumörbärande möss, erhölls en starkare antitumöreffekt än med de olika ämnena var för sig. Dessutom motverkade CAN04 toxicitet i mössen som inducerats av cisplatin. Ytterligare studier pågår och resultaten planeras att presenteras på en vetenskaplig konferens under 2018. Oberoende grupper har genererat resultat som visar att interleukin-1-blockad motverkar resistens mot gemcitabin vid cancerbehandling. Studier av CAN04 och gemcitabin ger stöd åt en sådan kombination. Gemcitabin är godkänt för behandling av NSCLC, bukspottkörtelcancer och bröstcancer.

“Dessa data är mycket lovande för utvecklingen av CAN04. De visar att CAN04 kan kombineras på ett säkert sätt med cellgifter för att förstärka antitumöreffekter. Av ytterligare betydelse är upptäckten att CAN04 minskar toxicitet från cisplatin i en cancermodell in vivo ”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2018 kl. 15:00 CET.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab) riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 (nidanilimab) fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar