Cantargias delårsrapport för tredje kvartalet 2015 tillgänglig

Lund, Sverige 17 november, 2015 - Cantargia AB:s delårsrapport för tredje kvartalet 2015 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.cantargia.com). Nedan presenteras utdrag ur rapporten.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

I början av juli meddelade Cantargia att Bolaget ingått avtal med Glycotope Biotechnology GmbH avseende produktion av läkemedelskandidaten CAN04. Glycotope Biotechnology kommer att ansvara för processutveckling och tillverkning enligt GMP (Good Manufacturing Practices) och kommer att producera CAN04 för användning i både framtida toxikologiska studier och kliniska prövningar.

Resultat med Cantargias antikroppar publicerades i augusti i den välrenommerade tidskriften “Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)”. Artikeln ”Antibodies targeting human IL1RAP (IL1R3) show therapeutic effects in xenograft models of acute myeloid leukemia” dokumenterar att Cantargias antikroppar riktade mot IL1RAP ger en potent antitumöreffekt i prekliniska modeller av akut myeloisk leukemi.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Europapatentverket (EPO) utfärdade i oktober ett officiellt godkännande rörande Bolagets patentansökan avseende IL1RAP som målmolekyl för antikroppsterapi och diagnostik av leukemi. EPO hade sedan tidigare utfärdat ett så kallat ”Intention to grant” avseende densamma. Samma vecka som patentgodkännandet meddelades kunde Cantargia även meddela att EPO utfärdat ett ”Intention to grant” för Bolagets ansökan avseende IL1RAP som målmolekyl för antikroppsterapi och diagnostik av flera typer av solida tumörer.

Under hösten anställdes David Liberg till positionen som Vice President Cancer Research. Liberg har tidigare arbetat inom tumörimmunologisk forskning och varit ansvarig för sådana forskningsprojekt inom läkemedelsindustrin. Liberg tillträder tjänsten den 1 december 2015.

I november offentliggjorde Bolaget sitt val av primära indikationer – fokus i den kliniska utvecklingen kommer initialt att vara inriktat mot icke småcellig lungcancer och pankreascancer. Bolaget kunde även meddela att data från den första toxicitetsstudien erhållits. Dessa data visade inga indikationer på toxicitet i kliniskt relevanta doser.

Nio månader (2015-01-01 – 2015-09-30)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) KSEK.

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 187 (-5 823) KSEK.

 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,91 (-0,86) SEK.

 • Soliditeten uppgick till cirka 95,2 (3,7) %.

 

Tredje kvartalet (2015-07-01 – 2015-09-30)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) KSEK.

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 127 (-2 116) KSEK.

 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,23 (-0,31) SEK.

 

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 13 394 874 aktier per 2015-09-30.

 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

  För ytterligare information, kontakta:

  Cantargia AB
  Göran Forsberg, Ph.D.
  VD
  Telefon: 046- 275 62 60
  E-post: goran.forsberg@cantargia.com

  Website: www.cantargia.com

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar