Kallelse till årsstämma i Cantargia AB (publ)

Aktieägarna i Cantargia AB (publ), 556791-6019, kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 maj 2015 kl. 10.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 (i lokalen Stora Tuna), i Lund.

Rätt att delta och anmälan

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 16 maj 2015 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 15 maj 2015), och

  • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 18 maj 2015 skriftligen till Cantargia AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-2756260 eller per e-post info@cantargia.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 15 maj 2015, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.cantargia.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 13 394 874 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut

            a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
            b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
            c)
om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelse och revisionsbolag.

12. Beslut om utseende av valberedning.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

14. Stämman avslutas.


Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 9 och 10)
Aktieägare representerande cirka 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att arvode skall utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande, 100 000 kronor till vice styrelseordförande och med vardera 50 000 kronor till övriga oberoende styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att ett revisionsbolag skall utses till bolagets revisor samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 11)
Aktieägare representerande cirka 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Sven Andreasson, Lars Bruzelius, Claus Andersson, Thoas Fioretos och Lars Larsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Sven Andreasson och till vice styrelseordförande föreslås att Lars Bruzelius utses. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om utseende av valberedning (punkt 12)
Aktieägare representerande cirka 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att årsstämman beslutar att utse följande ledamöter till valberedningen:

  • Lars Bruzelius som representant för Lund University Bioscience AB,

  • Thoas Fioretos representerande eget innehav samt som representant för Marcus Järås och Innovagen AB, och

  • Claus Andersson som representant för Sunstone Life Science Venture Fund.

Till ordförande i valberedningen föreslås Lars Bruzelius.

Valberedningen skall inför årsstämman 2016 arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a) förslag till ordförande vid årsstämman;
b) förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;
c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;
d) förslag till arvode till revisorer;
e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;
f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till 2 000 000 aktier.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 2 i Lund samt på bolagets webbplats (www.cantargia.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i april 2015

Cantargia AB
STYRELSEN

Certified Adviser och finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är Cantargias Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Taggar:

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar