Lund University Bioscience AB beslutar om utdelning av innehavet i Cantargia AB

Cantargia AB (”Cantargia”) meddelar att Lund University Bioscience AB (LU Bio) höll en extra bolagsstämma den 31 januari 2018. Där beslutades om utdelning av bolagets innehav i Cantargia till LU Bio:s aktieägare. Utdelningen av aktierna planeras att ske under vecka 6 2018. LU Bio:s innehav i Cantargia uppgår till 4 056 828 aktier fördelat på 30 aktieägare. Flera av dessa är redan idag aktieägare i Cantargia. Största ägare i LU Bio är Stiftelsen Akademihemman (11,02 %), LU Holding AB (10,02%), Kudu AB (10,0%), LMK Forward AB (9,11%) och Östersjöstiftelsen (7,94%).

”LU Bio är ett konsortium av investerare, som bistått bl.a. Cantargia från bolagets grundande, under bolagets tidiga utveckling fram till den position bolaget har nu” säger Lars H. Bruzelius, styrelseordförande i LU Bio och styrelsemedlem i Cantargia. ”Detta uppdrag är nu avslutat på ett framgångsrikt sätt och det är med stor glädje vi kan fördela aktierna till våra investerare”

”Stödet från LU Bio har varit starkt bidragande i utvecklingen av Cantargia. Framåtriktad blir det direkta ägarskapet av dess investerare av betydelse för Cantargia”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia. ”Vi är mycket tacksamma för det stöd vi fått från LU Bio. Vi ser framemot att fortsätta utvecklingen av våra projekt mot positiva kliniska fas II resultat med existerande och nya investerare.”

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018 kl. 08:30.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), org.nr. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar