Påminnelse om sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 4

Nyttjandeperioden för Cantargia AB:s (”Cantargia”) teckningsoptioner av serie TO 4 pågår för närvarande och avslutas den 18 oktober 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 4 på Nasdaq Stockholm First North (”First North”) är den 14 oktober 2016. Optionsinnehavare har rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Cantargia till en kurs om 7,60 SEK per aktie.

Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 kan äga rum till och med den 18 oktober 2016 och detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske vecka 45.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 4 på First North är den 14 oktober 2016.

Notera att teckningsoptioner måste nyttjas senast den 18 oktober 2016 eller avyttras senast den 14 oktober 2016, om de inte ska förfalla. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 4, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Tel: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com
Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2016 kl. 15.30. 

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar