ÅRSSTÄMMA I CAPERIO HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 kl. 14.00, i Bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.

Anmälan

En aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 april 2013,

 • dels skriftligen anmäla sin avsikt att delta i stämman senast tisdagen den 30 april 2013 klockan 16.00, till Bolaget på adress Caperio Holding AB, Box 11105, 161 11 Bromma eller via e-post: arsstamma@caperio.se

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före tisdagen den 30 april 2013  genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i aktieboken i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.

Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.caperio.se.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till årsstämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till årsstämman.

Biträden

En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid årsstämman. En aktieägare får ha med sig biträden vid årsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till Bolaget på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 12. Val av styrelse och revisorer.
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen.
 14. Beslut avseende nomineringskommitté.
 15. Stämmans avslutande.

Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,00 SEK per aktie för räkenskapsåret 2012. Som avstämningsdag för utdelningen har styrelsen föreslagit måndagen den 13 maj 2013. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas tidigast ske torsdagen den 16 maj 2013.

Styrelse och revisor (punkterna 10 och 12)

Följande förslag till ny styrelse har presenterats för Bolaget. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie ledamöter av styrelsen föreslås omval av Christer Haglund, Conny Hjalmarsson, Henrik Landahl och Sverker Thufvesson samt nyval av Göran Sundström. Charlotta Alegria Ursing och Nils Åke Olsson har avböjt omval. Henrik Landahl föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Information om föreslagen ny styrelseledamot:

Göran Sundström, född 1962. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Göran äger och driver sedan 2001Sundström & Partner. Han har mer än 20 års erfarenhet av finansiell rådgivning med inriktning på huvudsakligen företagsöverlåtelser, kapital- anskaffning, marknadsnoteringar och strategiska finansiella frågeställningar. Före grundandet av Sundström & Partner arbetade Göran med corporate finance i ledande befattningar på några av de större nordiska investmentbankerna så som Alfred Berg Fondkommission, Aros Securities och Nordea Securities. Göran är civilekonom från Lunds Universitet. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Parks & Resorts Scandinavia AB, styrelseordförande i Logitall AB. Aktieinnehav i Bolaget: 0 aktier

Till revisor föreslås omval av Hans Sundstrand och till revisorssuppleant omval av Jonas Forsberg.

Arvoden åt styrelse och revisor (punkt 11)

Styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 340 000 kronor, varav 115 000 kronor till styrelsens ordförande samt 75 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.

Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission (punkt 13)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 1 000 000 aktier. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom kvittning, kontanter eller apport.

Nomineringskommitté (punkt 14)

Styrelsen föreslår att Bolagets nomineringskommitté ska bestå av Christer Haglund, David Pohanka (ordförande) och Johan Söderström.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 4 804 210. En nyemission om 4 429 aktier pågår efter avslutat teckningsoptions program. En aktie ger en röst.

Handlingar

Redovisningshandlingarna för räkenskapsåret 2012 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adress Caperio Holding AB, Gårdsfogdevägen 7, 161 11 Bromma från och med den 16 april 2013. Kopior av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress samt finnas tillgängliga i god tid före stämman på Bolagets hemsida www.caperio.se.

Bromma i april 2013

Caperio Holding AB (publ)
Styrelsen

Om oss

Caperio, som idag är en del av Advaniakoncernen, är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är att med branschens bästa service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att proaktivt och reaktivt stödja kunderna med rätt IT-lösningar baserade på kunskap och erfarenhet. www.caperio.se

Prenumerera