Stark resultatutveckling samt förhandlingar med Maxpeak AB (publ)

Utvecklingen i Capillum Holding,”Capillum”, går nu betydligt snabbare än förväntat.
I memorandum upprättat november 2012 offentliggjordes en resultatprognos för innevarande räkenskapsår, september 2012– augusti 2013, till 1 068 tkr.
Resultat för september 2012 - januari 2013 uppgår till 2 473 tkr vilket innebär att redan efter 5 månader har Capillum överträffat prognos för helåret. Främst är det tecknade finansieringsavtal men även viss avyttring av aktier i Cefour som genererar de goda vinsterna.
Med anledning av att Bolaget under räkenskapsåret 2011/2012 ej haft egentlig verksamhet är det inte relevant att lämna jämförelsesiffror avseende resultat.

Finansiell information september 2012 - januari 2013

Bolagets verksamhet
Capillum bedrev tidigare verksamhet inom miljöteknik. Capillum beviljades 2010 företagsrekonstruktion och i och med fastställd rekonstruktion tog nuvarande styrelse över ansvaret för Bolaget. Som en effekt av tidigare verksamhet har Capillum betydande underskottsavdrag.

Under våren 2012 började nuvarande verksamhetsinriktning att formas. Sedan sommaren 2012 har Capillum utvecklat en affärsmodell där bryggfinansiering utgör en central roll. Affärsmodellen bygger på att ett antal produkter kan kombineras till en för kunden intressant och kostnadseffektiv finansieringslösning.
Utöver antagen affärsmodell där Capillum kan sätta ihop flera produkter till en finansieringslösning har Capillum ingått ett antal mycket lönsamma finansieringsavtal. Dessa skall ses som ett led i den affärsutveckling som pågår i Capillum.
Capillum kommer att selektivt välja kunder.

Eget kapital
Capillums eget kapital uppgår till 7 135 tkr. Detta innebär en soliditet om 47,2%.
Eget kapital per 2012-01-31 uppgick till 2 593 tkr.

Capillum har i december tecknat 52 500 000 aktier Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) ”Cefour”, ett bolag som är listat på Aktietorget. Capillum tecknade aktier till en kurs om 4 öre/aktie. Detta innebär att det idag finns kraftiga övervärden i Capillums balansräkning.

Förhandlingar med Maxpeak AB (publ)
Styrelsen i Capillum för nu förhandlingar med Maxpeak AB (publ) om Maxpeaks möjlighet till ett ökat delägarskap i i Capillum.

Kopparberg 2013-02-11

För ytterligare information vänligen kontakta:
Styrelseordförande Anna-May Wester, 070-849 14 39


Capillum erbjuder en palett av finansiella tjänster såsom bryggfinansiering, emissionshantering, factoring inklusive exportfactoring, inkasso med mera till små och medelstora företag.
Capillum är även en av de största ägarna i det expansiva företaget Cefour, www.cefourwine.com.
Capillums verksamhet expanderar och företaget uppvisar ett positivt kassaflöde redan under det första verksamhetsåret.
Enskilt största ägaren i Capillum är Maxpeak AB (publ),ett bolag som är listat på Aktietorget.

Taggar:

Om oss

Capillum Holding är idag fullt ut inriktat på finansiell verksamhet, främst kortfristig finansiering till små och medelstora företag. Affärsplanen innehåller en aggressiv tillväxtplan och en del mycket intressanta diskussioner förs med presumtiva samarbetspartners inom det finansiella området. http://www.capillum.se

Dokument & länkar