Genomförda kostnadsbesparingar börjar ge effekt.

Genomförda kostnadsbesparingar börjar ge effekt. De åtgärder som började genomföras under kvartal två och som fortsatt under kvartal 3 börjar nu få genomslagskraft. Full effekt av kostnads besparingarna, ca 30 MSEK på årsbasis i kärnverksamheterna, i koncernen fås under 2002. Inom koncernen och primärt inom Affärsområde Rådgivning som under det första halvåret ej nått upp till budgeterade försäljningsnivåer, har ett antal kraftiga åtgärder och kostnadsbesparingar genomförts. n I Finland har omorganisation skett vilket bland annat lett till att tre försäljningskontor lagts ner, ytterligare två kontor slagits samman, utbyte i ledningsfunktioner samt nedskärning i personalen på totalt ca 30 medarbetare. n I Sverige har ny VD tillsatts i Capinordic Sverige/Svenska Spar, omorganisation till en plattare försäljningsorganisation, effektivisering av kundrekryteringsaktiviteterna, kraftig nerdragning av personal, primärt kundbokare, med ca 130 personer, nytt provisions lönesystem för rådgivare har införts, generellt löneavstående på 10 % hos personal med fast månadslön. Detta innebär att efterhand som effekterna av åtgärder och besparingar slår igenom så stärks nu koncernens likvida medel såväl som intjäningsförmågan. Full effekt av genomförda åtgärder och kost nadsbesparingar i kärnverksamheterna, ca 30 MSEK på årsbasis, fås dock först under 2002. I samband med delårsrapporten januari - september 2001 kommer även en grov prognos för 2002 att meddelas. Kommentar av Capinordics koncernchef Ole Nielsen: "Det har väckts frågor kring storleken på kostnadsbesparingarna och huruvida nivån på dessa är tillräckliga varför vi anser det viktigt med en precisering av dessa innan ordinarie delårsrapport. Efter en tung period det första halvåret med en utdragen och kostsam sekundär noteringsprocess följt av en fokusering på omorganisation, besparingar och nedskärningar är det nu tillfredställande att börja se effekterna, både på kort och lite längre sikt. Ett nytt och starkare Capinordic växer nu fram, bättre anpassat till skiftande marknadsförhållanden och med bättre intjäningsförmåga. Det är viktigt att poängtera att det efter händelserna den 11 september är ännu svårare än tidigare att prognosti sera försäljningsintäkterna under resten av året och att osäkerheten i tidigare lämnad prognos därför kvarstår." Köpenhamn den 11 oktober 2001 Capinordic A/S Styrelsen För ytterligare information kontakta gärna: VD Ole Nielsen 042-37 26 91, 073-917 06 50 Informationschef Peter Janson 042-37 26 92, 073-917 06 05 Ekonomidirektör Jørgen Mejlholm 042-37 26 29, +45 40 81 76 00 E-post till medarbetare i Capinordic: förnamn.efternamn@capinordic.se Hemsida: www.capinordic.se Detta är Capinordic: Capinordic är en kapitalförvaltnings- och finansiell rådgivningskoncern med ett förvaltat kapital på ca 5 miljarder SEK och ca 85 000 kunder. Bolaget har ca 350 anställda och kontor på 25 orter i Sverige, Finland och Danmark. Capinordicaktien är noterad på Köpenhamns Fondbörs och på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00660/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00660/bit0001.pdf

Om oss

Capinordic är en kapitalförvaltnings- och finansiell rådgivningskoncern med ett förvaltat kapital på ca 5,5 miljarder SEK och ca 85 000 kunder. Bolaget har ca 350 anställda och kontor på 28 orter i Sverige, Finland och Danmark.

Dokument & länkar