Nedjustering av förväntat resultat för 2002

Nedjustering av förväntat resultat för 2002. I samband med bokslutskommunikén för 2001 meddelades det förväntade resultatet för 2002. Förutsättningarna för resultatprognosen var: * Oförändrat antal rådgivare * Minimala marknadsföringskostnader * Stabila aktiemarknader, d v s vare sig stigande eller fallande aktiekurser De förutsättningar som har varit möjliga för Capinordic att påverka, d v s antalet rådgivare och minimala marknadsföringskostnader har också uppfyllts. Med anledning av utvecklingen på aktiemarknaderna, med kursfall på 30 - 40 % under året finns inte längre förutsättningar för att uppnå tidigare meddelat resultat. Resultatet för 2002, före avskrivningar på goodwill, övriga kostnader och finansiella poster, på 35 - 40 MSEK förväntas istället bli väsentligt lägre, om än fortfarande positivt. Kursfallet på aktiemarknaderna har stor inverkan på Capinordics resultat. Det förvaltade kapitalet sjunker i takt med fallet på aktiemarknaderna. Kursfallet innebär också att en del kunder flyttar sitt sparande ifrån aktiemarknaden till andra sparformer. Även detta påverkar det förvaltade kapitalet och påverkar resultatet inom Affärsområde Kapitalförvaltning negativt. Inom Affärsområde Rådgivning upplever vi en återhållsamhet i marknaden då många kunder väljer att skjuta fram beslut om investeringar och sparande. Oron på marknaden resulterar dessutom i att ingångna sparavtal bryts av kunder med återbetalning av försäljningsprovisioner som följd. Inom bägge Affärsområdena innebär detta att omsättningen sjunker och därmed påverkar Capinordickoncernens lönsamhet. De nya produkter, med inslag av mindre risk än helt aktierelaterat sparande, som lanserats under det senaste året har glädjande nog resulterat i en tillfredsställande försäljning och har till stor del kompenserat nedgången i försäljningen av övriga produkter. Genom de åtgärder som vidtagits under det senaste året har likviditeten förstärkts och uppgår f n till ca 13 MSEK. Capinordics likviditet bedöms därmed vara tillräcklig för att kunna genomföra åtgärder för att förbättra de långsiktiga resultaten. Behovet av Capinordics produkter och tjänster kvarstår då sparande inför ålderdomen, som komplement till de allmänna pensionssystemen, inte minskar då aktiemarknaderna faller. Tvärtom snarast ökar behovet på längre sikt. I takt med positivare tongångar på aktie- och sparmarknaderna ökar marknadens intresse för Capinordics tjänster och produkter vilket leder till att Capinordics resultat kommer att förbättras. Ytterligare information lämnas i samband med kvartalsrapporten den 29 augusti. Köpenhamn den 29 juli 2002 Styrelsen För ytterligare information kontakta gärna: VD Ole Nielsen 042-37 26 91, 073-917 06 50 Informationschef Peter Janson 042-37 26 92, 073-917 06 05 E-post till medarbetare i Capinordic: förnamn.efternamn@capinordic.se Hemsida: www.capinordic.se Detta är Capinordic: Capinordic är en kapitalförvaltnings- och finansiell rådgivningskoncern med ett förvaltat kapital på ca 3,5 miljarder SEK och ca 100 000 kunder. Bolaget har ca 340 anställda och kontor på 27 orter i Sverige, Finland och Danmark. Capinordicaktien är noterad på Köpenhamns Fondbörs och på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/29/20020729BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/29/20020729BIT00260/wkr0002.pdf

Om oss

Capinordic är en kapitalförvaltnings- och finansiell rådgivningskoncern med ett förvaltat kapital på ca 5,5 miljarder SEK och ca 85 000 kunder. Bolaget har ca 350 anställda och kontor på 28 orter i Sverige, Finland och Danmark.

Dokument & länkar