Pressmeddelande

Pressmeddelande 2001-12-21 * Positiv försäljningsutveckling under det fjärde kvartalet ger som förväntat en resultatförbättring, jämfört med kvartal 3, på 10 MSEK före goodwillavskrivningar och finansiella poster * Tidigare lämnad prognos motsvarande ett resultat före goodwill avskrivningar och finansiella poster för 2001 på - 12-14 MSEK kvarstår. * Likviditeten säkerställd via lån från huvudaktieägarna Försäljningsutvecklingen Försäljningsökningen under det fjärde kvartalet jämfört med det tredje är i Sverige ca 30 %. I Finland är motsvarande ökning 15 %. Resultat 2001 Med ett fåtal dagar kvar på året vet vi naturligtvis hur försäljningen blir under det fjärde kvartalet. Enligt god redovisningssed skall provisionsfordran för gjord försäljning bokas upp då ansökan om tecknande av fond, försäkring, etc. lämnas in till aktuellt produktbolag. Reservering görs för viss procentandel då inte alla kunder kan eller vill fullfölja avtalad affär. Under 2001 har denna procentandel ökat markant, främst beroende på oroliga aktiemarknader och stor personalomsättning bland Capinordics rådgivare. Prognosen förutsätter att förväntat antal genomförda affärer också fullföljs av kund. Det finns idag inga indikationer på att andelen icke genomförd affär skall öka men yttre omständigheter som uppstår innan kunden erlagt betalning kan skapa osäkerhet, med ökad andel icke genomförd affär som följd. Likviditetssituationen Som nämnts i delårsrapport för januari - september har Capinordics likviditetssituation varit ansträngd. Under december 2001 - februari 2002 har Capinordic ca 10 MSEK i bolagsskatt för år 2000 som förfaller till betalning. Via dels lån på ca 10 MSEK och dels en kreditgaranti på ytterligare 15 MSEK från huvudaktieägarna har nu Capinordics likviditetssituation säkerställts. Under 2002 förväntas ett operativt positivt cash flow på ca 25 MSEK. Köpenhamn den 21 december 2001 Capinordic A/S Styrelsen För ytterligare information kontakta gärna: VD Ole Nielsen 042-37 26 91, 0739-17 06 50 Informationschef Peter Janson 042-37 26 92, 0739-17 06 05 Ekonomidirektör Jørgen Mejlholm 042-37 26 29, +45 40 81 76 00 E-post till medarbetare i Capinordic: förnamn.efternamn@capinordic.se Hemsida: www.capinordic.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00220/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

Capinordic är en kapitalförvaltnings- och finansiell rådgivningskoncern med ett förvaltat kapital på ca 5,5 miljarder SEK och ca 85 000 kunder. Bolaget har ca 350 anställda och kontor på 28 orter i Sverige, Finland och Danmark.

Dokument & länkar