Capio niomånadersrapport 2001

[ N I O M Å N A D E R S R A P P O R T ] JANUARI - SEPTEMBER 2001 Stark volymtillväxt för koncernen · Nettoomsättningen ökade med 48 % och uppgick till 3 600 MSEK (2 440). Den organiska tillväxten uppgick till 11 % i lokal valuta. · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till 228 MSEK (111), motsvarande en rörelsemarginal på 6,3 % (4,5). · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 124 MSEK (245) inklusive jämförelsestörande poster om 16 MSEK (147). I fjol ingick bland annat återbetalningar från Alecta. · Community Hospitals Group utvecklas väl och integrationen går enligt plan. · Radiologiverksamheten har ett svagt resultat beroende på ett antal nystartade enheter, omstrukturering av S:t Göran Röntgen samt låg ersättningsnivå i Norge. · Medocular, Nordens största privata ögonsjukvårdsföretag, har förvärvats. Efter rapportperiodens utgång: · Actica, äldrevårdsverksamheten, har etablerat sig i Stockholmsområdet samt avyttrat rörelsefastigheterna till ett värde av 200 MSEK. [REMOVED GRAPHICS] INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS Onsdagen den 24 oktober presenterar Capio sin niomånadersrapport 2001. I anslutning till detta arrangerar vi en telefonkonferens på engelska kl 14:00 CET, 13:00GMT. Konferensen inkluderar en presentation av VD Per Båtelson och vVD Martin Svalstedt. Inbjudan riktas till journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. För att koppla upp till konferensen ring +44 (0)20 8240 8246 strax innan konferensen börjar och ange "Capio". En inspelning av konferensen finns att lyssna på direkt efter avslutat möte, till och med den 30 oktober. Vänligen ring +44 (0)20 8288 4459 och ange 626112. Januari-september 2001 Capio har expanderat kraftigt till följd av förvärvet av den brittiska sjukvårdskoncernen Community Hospitals Group som ingår i koncernen från och med juni månad. Under tredje kvartalet har Capios enheter, liksom sjukvården i stort, en lägre produktion. Säsongsvariationer påverkar även den brittiska verksamheten, dock inte i så stor utsträckning som i den skandinaviska. Koncernens organiska tillväxt har varit god och uppgår till 11 procent, i lokal valuta. Nettoomsättningen för koncernen ökade med 48 procent och uppgick till 3 600 MSEK (2 440). Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till 228 MSEK (111). Koncernens rörelsemarginal före jämförelse-störande poster uppgick till 6,3 procent (4,5). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 124 MSEK (245) inklusive jämförelsestörande poster om 16 MSEK (147). Community Hospitals Group omsätter på årsbasis över 2 000 MSEK och äger sina sjukhusfastigheter. Dessa särredovisas som en egen verksamhet, baserad på en beräknad marknadsmässig hyresnivå. Verksamhetens rörelsemarginal exklusive fastigheterna ligger i övre delen av Capios marginalmål om 7-9 procent. Arbete med att refinansiera fastighetsbeståndet pågår. Organisation Capio har tre verksamhetsområden; Hälso- och Sjukvårdstjänster, Diagnostiktjänster och Äldrevårdstjänster. Rörelsedrivande enheter finns i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Schweiz och Polen. Hälso- och Sjukvårdstjänster Genom förvärvet av Community Hospitals Group, CHG, har tillväxten i verksamhetsområdet varit mycket stark. Nettoomsättningen ökade med 58 procent till 2 848 MSEK (1 804). Den organiska tillväxten uppgick under perioden till 11 procent, i lokal valuta. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 161 MSEK (90) med en rörelsemarginal om 5,7 procent (5,0). Marginalen har under tredje kvartalet ökat med 2,2 procentenheter till 4,9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Inom verksamhetsområdet har en omorganisation genomförts till följd av CHG-förvärvet som innebär att det nu finns ett affärsområde för arbetshälsovård, samt ett affärsområde vardera för den sammanlagda sjukvårdsverksamheten i Norden respektive i Storbritannien. S:t Görans Sjukhus hade en förbättrad produktivitet under tredje kvartalet vilket återspeglas i resultatet. En ny vårdavdelning som skall utgöra avlastning för medicinskt färdigbehandlade patienter i väntan på geriatrik eller äldreboende, startas senare i höst. Sjukhuset kommer att överta och driva geriatriken vid Löwenströmska sjukhuset från 2002, genom ett vårdavtal om ca 60 MSEK per år. Lundby Sjukhus har ett nytt femårigt vårdavtal sedan september, motsvarande en omsättning på ca 100 MSEK per år. Svenska Cityklinikerna har tecknat flera vårdavtal som ger en volymökning om ca 40 MSEK per år, bland annat utveckling av verksamheten i Lund till ett närsjukhus. Psykiatriverksamheterna har under rapportperioden haft hög beläggning även i de nyetablerade verksamheterna. Integrationen av brittiska CHG går helt enligt plan och verksamheten visar fortsatt stark tillväxt. Några långsiktiga mindre vårdavtal har ingåtts med National Health Services. Efterfrågan på arbetshälsovård är fortsatt stark och har skapat god volymtillväxt i enheterna men konjunkturutvecklingen är osäker. Medocular, Nordens största ögonsjukvårdsföretag, har förvärvats. Verksamheten, som ingår i Capio från och med oktober, bedrivs till största delen på uppdrag av den offentliga vården och bolaget genomför årligen cirka 10 procent av alla gråstarroperationer i Sverige. Medocular omsätter drygt 70 MSEK på årsbasis. Diagnostiktjänster Nettoomsättningen för verksamhetsområdet uppgick till 650 MSEK (478). Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 28 MSEK (38). Den organiska tillväxten uppgick till 13 procent, i lokal valuta. Verksamheterna inom laboratoriemedicin har utvecklats över förväntan under perioden. Driften av det medicinska sjukhuslaboratoriet på Bielany- sjukhuset i Warszawa övertogs från och med augusti. Enheten beräknas omsätta ca 10 MSEK på årsbasis. Initialt medför Polensatsningen tillfälligt ökade kostnader för integreringsarbetet. Detta är den första outsourcingen av ett medicinskt laboratorium i Polen. Radiologiverksamheten har haft en fortsatt god volymtillväxt både i Sverige och i Norge men med ett svagt resultat. S:t Göran Röntgen är under omstrukturering och bedriver till stor del slutenvårdsverksamhet som har låg beläggning under sommaren. Det har tagit längre tid än planerat att uppnå tillfredsställande volymer för nystartade Globen Röntgen. Viss marginell uppgradering av MR-taxorna i Norge har genomförts men marginalerna pressas fortfarande av de låga ersättningsnivåerna. En ny, helt digitaliserad, röntgenenhet öppnades i norska Sandefjord i september. Under året har även två röntgenenheter startats upp i Sverige som medfört totala uppstartskostnader om ca 9 MSEK. Äldrevårdstjänster Äldrevårdsverksamhetens nettoomsättning uppgick till 208 MSEK (186), en organisk tillväxt om 10 procent i lokal valuta. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 13 MSEK (17). Under tredje kvartalet har beläggningen varit lägre än under föregående år vilket har påverkat resultatet negativt. Detta beror på att ny kapacitet tillkommit i Göteborg i början av kvartalet, vilken inte har kunnat fyllas under sommaren. Uppstartskostnader under perioden har varit ca 2 MSEK. Under september har Actica Omsorg förvärvat äldreboendet och hemtjänstverksamheten Borgmästaregården i Norrköping. Driften tas över per oktober. Moderbolagets omsättning och resultat Omsättningen i moderbolaget, Capio AB, uppgick till 15 MSEK (9) och rörelseresultatet före goodwill-avskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till -49 MSEK (-42). Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 113 MSEK (-41). Moder bolagets investeringar uppgick till 1 MSEK (2). Aktien Capioaktien noterades på Stockholmsbörsen den 16 oktober 2000 med första slutkurs om 49 SEK per aktie. Slutkursen den 16 oktober 2001 var 71,50 SEK per aktie. En riktad nyemission till institutionella placerare om 19 miljoner aktier till ett pris om 79 SEK per aktie, genomfördes under juni för att delfinansiera förvärvet av Community Hospitals Group. Finansiell ställning Capio koncernens finansieringssituation har, till följd av förvärvet av Community Hospitals Group i juni, förändrats betydligt. Förvärvet finansierades genom en nyemission om netto cirka 1 385 MSEK inklusive emissionskostnader, samt upptagande av ett långt lån om 3 500 MSEK. Lånet inkluderar refinansiering av Capios samt Community Hospitals tidigare lån och har placerats i huvudsak hos svenska och brittiska banker, syndikerat av Deutsche Bank. Koncernen har ställda säkerheter och ansvars-förbindelser om 4 837 MSEK . Vid årsskiftet uppgick dessa till 435 MSEK. Soliditeten uppgick per 30 september till 30 procent. Vid utgången av tredje kvartalet hade koncernen en nettolåneskuld om 3 298 MSEK och likvida medel om 279 MSEK. Personal Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång var 7 339. Medelantal årsanställda under perioden uppgick till 5 917 personer. Efter rapportperiodens utgång Actica har förvärvat äldreboendet Rosengården med dotterbolaget Crebona och etablerar sig därmed i Stockholmområdet. Samtidigt avyttrades alla Capios äldrevårdsfastigheter genom en apportemission till Bokbacken. Actica fick därmed en ägarandel om 37,5 procent i Bokbacken, som sedan tidigare har sju fastigheter och är specialiserade på äldreboende. Capios äldrevårdsfastigheter har ett bokfört värde om 200 MSEK och genom avyttringen minskar koncernens lån med 150 MSEK som varit knutna till fastigheterna. Per Båtelson VD och koncernchef Göteborg den 24 oktober 2001 Capio AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00640/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00640/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar