Kallelse till Caponas bolagsstämma

KALLELSE TILL CAPONAS BOLAGSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL CAPONAS BOLAGSSTÄMMA DEN 8 APRIL 2002 Aktieägarna i Capona AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 8 april 2002 klockan 17.00 i Wallenbergsalen, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMAN Rätt att delta i Caponas bolagsstämma har den aktieägare som: dels är införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken senast torsdagen den 28 mars 2002, dels senast klockan 12.00 torsdagen den 4 april 2002 anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. SÅ BLIR MAN ÄGARREGISTRERAD Caponas aktiebok förs av VPC . Endast ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering i god tid före den 28 mars 2002. SÅ ANMÄLER MAN SIG Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt: · per telefon 08-446 59 70 · per fax 08-753 13 80 · per post till Capona AB, Box 715, 182 17 Danderyd · eller via e-post: info@capona.se Vid anmälan ska aktieägaren uppge: · namn · person-/organisationsnummer · adress och telefonnummer dagtid · eventuellt biträde som skall medfölja vid stämman FÖRESLAGEN UTDELNING Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2001 lämnas med tre kronor och femtio öre per aktie. ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS PÅ STÄMMAN 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning som framgår av kallelsen. 4. Val av två justeringspersoner. 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt anförande av verkställande direktören. 7. Beslut om: a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer. 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier. 12. Styrelsens förslag om ändring av § 4 i bolagsordningen. 13. Styrelsens förslag om nedsättning av bolagets aktiekapital. 14. Övriga frågor. 15. Stämmans avslutande. FÖRSLAG TILL BESLUT Aktieägare, som tillsammans representerar cirka 62% av det totala röstetalet i bolaget, har anmält att de vid bolagsstämman, såvitt avser punkterna 8-10 på ovanstående föredragningslista, kommer att framlägga nedanstående förslag. Dessa aktieägare biträder också styrelsens förslag under punkterna 11-13. Punkt 8: Val av sex ordinarie styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter. Punkt 9: Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett oförändrat belopp om 540 000 kr, att fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt räkning. Punkt 10: Carl Johan Åberg har undanbett sig omval till styrelsen. Följande ordinarie ledamöter föreslås: omval av Kjell-Åke Dahlström, Olle Isberg, Kerstin Lindberg Göransson, Bo Jungner och Olle Persson samt nyval av Monica Caneman. Punkt 11: Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa ordinarie bolagsstämma besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor. 1. Förvärv skall göras på Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare i bolaget. 2. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma. 3. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. 4. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid får betalas ett pris motsvarande lägst gällande börskurs och högst två gånger gällande börskurs. Syftet med att förvärva egna aktier är att förbättra koncernens kapitalstruktur och på så sätt höja avkastning på eget kapital och vinst per aktie. Ett återköp på dagens kursnivå skulle höja Capona AB:s avkastning på eget kapital och vinst per aktie. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen dels att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bolagets egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, dels att, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om avyttring av bolagets egna aktier på annat sätt än på Stockholmsbörsen för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. I de fall avyttring sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall ersättningen för sålda aktier svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna utgå i annat än pengar. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Punkt 12: Styrelsen föreslår att §4 i bolagsordningen ändras så att bolagets aktiekapital skall vara lägst 75.000.000 kronor och högst 300.000.000 kronor. Ändringen föranledes av förslaget i punkt 13. Punkt 13: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att nedsätta bolagets aktiekapital med 5.220.500 kronor genom indragning utan återbetalning av 1.044.100 aktier som idag ägs av bolaget. De genom nedsättningen frigjorda medlen skall avsättas till fond att användas enligt beslut av framtida bolagsstämma. Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 11-13 hålles tillgängligt hos bolaget på adress Berga Backe 4, Danderyd från och med den 15 mars 2002. UTBETALNING AV UTDELNING Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås torsdagen den 11 april 2002. Utbetalning genom VPC beräknas ske tisdagen den 16 april 2002. Aktieägarna hälsas varmt välkomna till bolagsstämman. Stockholm i mars 2002 CAPONA AB (publ) Styrelsen KORT OM CAPONA Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighets-bolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden. Fastighetsbeståndet består av totalt 42 hotellfastigheter varav 32 är belägna i Sverige, fem i Norge, tre i Danmark och två i Finland. Det totala antalet hotellrum uppgår till cirka 6 700. Capona är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen under beteckningen CAPO. Namnet Capona kommer från det latinska ordet caupona som betyder "hotell". FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Olle Persson, Verkställande direktör Capona AB, tel. 08-446 59 72 / 070-324 34 32 E-post: olle.persson@capona.se Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se. EKONOMISK INFORMATION LÄMNAS VID FÖLJANDE TILLFÄLLEN: Delårsrapport per 31 mars 2002 måndagen den 22 april 2002 Delårsrapport per 30 juni 2002 tisdagen den 16 juli 2002 Delårsrapport per 30 september 2002 onsdagen den 16 oktober ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/07/20020307BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/07/20020307BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar