Preliminär resultatrapport för 1999

Preliminär resultatrapport för 1999 1 januari - 31 december 1999 * Hotellfastighetsbolaget Caponas hyresintäkter steg med 14 procent till 251 (220) MSEK. För jämförbara enheter steg hyresintäkterna med 10 procent. * Resultatet efter finansnetto ökade med 40 procent till 104 MSEK jämfört med proforma 74 MSEK för samma period förra året. Lämnad prognos var lägst 95 MSEK. * Resultatet efter skatt steg till 89 MSEK jämfört med proforma 64 MSEK motsvarande period i fjol. Lämnad prognos var lägst 80 MSEK. Preliminärt sammandrag för perioden Hotellfastighetsbolaget Caponas hyresintäkter för perioden steg med 14 procent till 251 (220) MSEK. Till följd av Caponas omsättningsbaserade hyresavtal ledde den fortsatt goda hotellkonjunkturen till kraftigt ökade intäkter. De genomförda hotellfastighetsförvärven och de kassaflödeshöjande investeringarna bidrog också till de ökade intäkterna. För jämförbara hotellfastigheter ökade hyresintäkterna med 10 procent. Driftsöverskottet ökade med 32 MSEK till 200 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens resultat efter finansnetto blev 104 (74) MSEK vilket är en ökning med 40 procent jämfört med samma period i fjol. Resultatet efter skatt steg till 89 MSEK jämfört med proforma 64 MSEK motsvarande period i fjol. Det förbättrade resultatet i förhållande till tidigare lämnad prognos förklaras främst av betydligt bättre hyresintäkter och driftöverskott sista kvartalet 1999. Definitiv bokslutskommuniké för 1999 publiceras den 10 februari 2000. Danderyd den 14 januari 2000 Capona AB (publ) Olle Persson Verkställande direktör 1999 Proforma Resultaträkning 1998 MSEK jan-dec jan-dec Hyresintäkter 251 220 Drifts- och -9 -8 förvaltningskostnader Underhållskostnader -30 -34 Fastighetsskatt -10 -9 Tomträttsavgäld -2 -1 Summa fastighetskostnader -51 -52 Driftsöverskott 200 168 Avskrivningar -21 -20 Administrationskostnader -19 -18 Rörelseresultat 160 130 Finansnetto -56 -56 Resultat efter finansnetto 104 74 Skatt -15 -10 Resultat 89 64 Balansräkning MSEK 1999-12- 1998-12-31 31 Tillgångar 1) Fastigheter 1 964 1 876 Övriga tillgångar 24 19 Likvida medel 69 37 Summa tillgångar 2 057 1 932 Eget kapital och skulder Eget kapital 822 781 Räntebärande skulder 1 137 1 075 Icke räntebärande skulder 98 76 Summa eget kapital och skulder 2 057 1 932 1) Inklusive hotellfastighetsinventarier. Kort om Capona Caponas affärsidé är att äga och aktivt förvalta hotellfastigheter på den nordiska hotellmarknaden. Målet är att vara det ledande hotellfastighetsbolaget i Norden. Fastighetsbeståndet består av totalt 40 hotellfastigheter varav 31 är belägna i Sverige, 5 i Norge, 3 i Danmark och 1 i Finland. Verksamheten i Caponas hotellfastigheter, som ligger i storstadsregioner och residens- och universitetsstäder, bedrivs av välkända hotelloperatörskedjor anslutna till etablerade hotelldistributörer med starka varumärken. I tre av hotellen bedrivs hotellverksamheten i egen regi. Den totala uthyrningsbara ytan är på cirka 290 000 kvm och det totala antalet hotellrum uppgår till cirka 6 100. Capona är sedan den 15 mars 1999 noterat på O-listan vid Stockholms Fondbörs. Namnet Capona kommer från det latinska ordet Caupona som betyder "Hotell". För ytterligare information kontakta: Olle Persson, Verkställande direktör Tel.: 08-446 59 72 E-post: olle.persson@capona.se Ando Wikström, vVD, Finans & Investor Relations Tel.: 08-446 59 71 E-post: ando.wikstrom@capona.se Internetadress: www.capona.se E-postadress: info@capona.se Ekonomisk information lämnas vid följande tillfällen: Bokslutskommuni 10 februari ké: 2000 Årsredovisning mars 2000 1999: Tremånadersrapp 25 april ort: 2000 Sexmånadersrapp 19 juli ort: 2000 Niomånadersrapp 19 oktober ort: 2000 Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholms Fondbörs Uppropssal onsdagen den 29 mars 2000 kl.17.00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/14/20000114BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/14/20000114BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden.

Dokument & länkar