DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2007

CARDO FORTSÄTTER UTVECKLAS ENLIGT PLAN

• Orderingång: 4.835 MSEK (4.426)

• Nettoomsättning: 4.390 MSEK (3.948)

• Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader: 275 MSEK (188)
Omstruktureringskostnaderna avser stängning av produktionsenhet och uppgår till 83 MSEK

• Resultat efter skatt inklusive omstruktureringskostnader: 117 MSEK (124)

Cardo följer den uttalade strategin och utvecklas enligt plan. Första halvåret har visat en fortsatt god utveckling. Orderingång och nettoomsättning fortsätter att öka för nionde respektive åttonde kvartalet i rad.

Den starka orderingången under första kvartalet följdes av en lägre ökningstakt i andra kvartalet. Den organiska tillväxten för första halvåret uppgår till 9%, och sedan årsskiftet har orderstocken ökat med 24%.

Den organiska omsättningsökningen för första halvåret uppgår till 12%. Resultatet utvecklas planenligt med förbättrad rörelsemarginal för sjunde kvartalet i rad. Samtliga divisioner visar på resultatförbättringar jämfört med föregående år.


RESULTAT – FULLSTÄNDIG RAPPORT
Se den fullständiga rapporten i bifogat pdf-dokument där tabeller och sammanställningar också finns. Rapporten är tillgänglig även på www.cardo.com


ORDERINGÅNG, NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Andra kvartalet 2007
Orderingången uppgick under andra kvartalet till 2.426 MSEK (2.334), en ökning med 5% efter justering för valutakurseffekter. Den organiska tillväxten var 4%. Tillväxten har varit god i Europa men vi har efter det starka första kvartalet sett en avmattning i Tyskland inom de båda portdivisionerna. I USA har vi också sett en lägre aktivitet än motsvarande period föregående år. Latinamerika och Mellanöstern har haft en fortsatt stark utveckling, medan tillväxttakten i Asien varit lägre i jämförelse med 2006.

Nettoomsättningen uppgick till 2.311 MSEK (2.136), en ökning med 10% efter justering för valutakurseffekter. Den organiska tillväxten var 9%.
Rörelseresultatet förbättrades till 173 MSEK (145).

Perioden januari - juni 2007
Orderingången uppgick under första halvåret till 4.835 MSEK (4.426), en ökning med 11% efter justering för valutakurseffekter. Den organiska tillväxten var 9%. Första halvåret visar på en positiv tillväxt i alla stora marknader i Europa och en fortsatt stark utveckling i östra Europa. Övriga marknader utvecklas väl med undantag för Nordamerika, där den svaga byggkonjunkturen haft en negativ påverkan.

Nettoomsättningen uppgick till 4.390 MSEK (3.948), en ökning med 13% efter justering för valutakurseffekter. Den organiska tillväxten var 12%.

Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader förbättrades till 275 MSEK (188).
Resultatet efter skatt, inklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 117 MSEK (124), vilket motsvarar 3:89 SEK (4:13) per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var efter skatt 134 MSEK (116), vilket motsvarar 4:47 SEK (3:87) per aktie.

OMSTRUKTURERINGSPROGRAMMET LÖPER ENLIGT PLAN
Det omstruktureringsprogram i syfte att rationalisera verksamheten som belastade fjärde kvartalet 2005 med 201 MSEK löper enligt plan. De förväntade effekterna i lägre kostnader beräknas för helåret 2007 till 55 MSEK.

MARKNADSUTSIKTER
Marknadsutsikterna från delårsrapporten för januari-mars 2007 kvarstår:
Vi bedömer att marknadsutvecklingen generellt sett för Cardos produkter och tjänster kommer att vara relativt gynnsam under 2007 vilket därmed ger förutsättningar för en fortsatt organisk tillväxt för koncernen som helhet. Vi bedömer att råmaterialpriserna fortsatt kommer att vara höga samt att svårigheterna att föra vidare prisökningar till kundledet består för divisionerna Door & Logistics Solutions och Residential Garage Doors.


INBJUDAN TILL FINANCIAL HEARINGS IDAG DEN 15 AUGUSTI KL 10.00
Cardos VD och koncernchef Peter Aru kommenterar delårsrapporten vid en konferens idag i Stockholm kl 10.00. Anmälan görs på www.financialhearings.com eller via e-post hearings@financialhearings.com. Det finns också möjlighet att medverka och ställa frågor via telefonnummer 08-5052 0110. Konferensen kan även följas via webcast på www.cardo.com eller www.financialhearings.com. Konferensen hålls på svenska.För ytterligare information kontakta:
Peter Aru, VD och koncernchef, tel 040-35 04 53
Ulf Liljedahl, CFO, tel 040-35 04 42
Maria Bergving, kommunikationsdirektör, tel 040-35 04 25, 070-602 61 81, maria.bergving@cardo.com


Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar