Delårsrapport januari - september 1999

Delårsrapport januari - september 1999 Den fakturerade försäljningen var 6.748 Mkr (6.205), en ökning med 2 procent efter justering för valutakurseffekter och företagsförvärv. Rörelseresultatet ökade med 121 Mkr till 441 Mkr (320), varav 38 Mkr avser återförda garantireserveringar i Cardo Rail. Resultatet efter finansiella poster och minoritetsandelar ökade till 367 Mkr (276), vilket ger ett resultat per aktie efter full skatt på 8:72 kr (6:47). Kassaflödet per aktie efter skatt ökade till 16:80 kr (7:90). Koncernens orderingång uppgick till 7.213 Mkr (6.716), vilket i nuvarande koncernstruktur, efter justering för valutakurseffekter, är i nivå med motsvarande period föregående år. Den fakturerade försäljningen ökade med 9 procent till 6.748 Mkr (6.205). Justerat för valutakurseffekter var det en ökning med 8 procent. Härav svarade företagsförvärv för 6 procentenheter. Rörelseresultatet ökade till 441 Mkr (320), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,5 procent (5,2). Den positiva utvecklingen inom Cardo Rail fortsätter och rörelseresultatet förbättrades ytterligare. I 1997 års bokslut reserverades 70 Mkr avseende risker i Cardo Rail hänförliga till garantifrågor avseende vissa leveranser avslutade under tidigare år. Det slutliga behovet kan nu beräknas till 32 Mkr. Resterande belopp, 38 Mkr, har därför återförts i Cardo Rails resultat för perioden. Cardo Doors resultat var ungefär oförändrat medan Cardo Pumps minskade beroende på lägre leveransvolymer under tredje kvartalet. Koncernens resultat efter finansiella poster ökade till 372 Mkr (250), vilket ger en vinstmarginal på 5,5 procent (4,0). Resultatet efter finansiella poster och minoritetsandelar ökade till 367 Mkr (276). Resultatet per aktie efter full skatt uppgick under perioden till 8:72 kr (6:47). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 20,4 procent (13,8) för tolvmånadersperioden t o m september. Avkastningen på eget kapital uppgick under samma period till 21,9 procent (14,3). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00270/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00270/bit0003.xls Tabeller http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00270/bit0001.doc

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.